بازگشت

- آنچه حزب گفت، آنچه کلینتون اعتراف کرد ـ خیانت به دمکراسی با عبور از میدان اعدام توده ای ها

 

- جنگ در کردستان با توطئه از داخل حاکمیت و دخالت از خارج مرزها به ایران تحمیل شد!

 

- شش ماه بعد از این هشدار ارتش صدام وارد ایران شد

 

- رژیم صدام حسین، مانند هر حاکمیت سرکوبگری رفتنی است!

 

  بازگشت