- یادداشت هایی درباره واحد ـ سیستم ـ تشکل

 

- یادداشت هایی درباره نبرد نو و کهن

 

- درباره حرکت تکاملی و مسیر آن، حقیقت و یافت حقیقت

 

- حقیقت و یافت حقیقت

 

- سه نوع تحلیلی ضرور برای شناخت پدیده مورد پژوهش

 

- تحلیل منطقی وضع اجتماعی،تحلیل جامع و تحلیل متناسب

 

- تحلیل جامع و تحلیل متناسب

 

- منطق بیونیک

 

- مارکسیسم و قوانین رشد اجتماع

 

- درباره روان اجتماع

 

- باز هم درباره روان اجتماع

 

- ساخت طبقاتی اجتماع، برخی دقت ها و حاشیه ها

 

- شمه ای درباره، فرد و جمع منش فردی و منش جمعی

 

- سخنی از گوهر تاریخ

 

- سمت حرکت تاریخ

 

- خودبخودی و آگاهانه در تاریخ

 

- یادداشت هایی درباره نقش قهر در تاریخ

 

- اشکال و قوانین تحول «جریانات فکری» در تاریخ

 

- انقلاب و انقلابی، طرح مسئله از لحاظ برخی معضلات مهم عصر ما و کشور ما

 

- آرمان انقلابی و پیکار انقلابی

 

- درباره برخی مسایل ایجاد جامعه نوین در کشور ما

 

- نکاتی درباره پراتیک، زمینه یک دانش نو ـ کردارشناسی

 

- تئوری و پراتیک

 

- شمه ای درباره رهبری ـ سازماندهی و مبارزه اجتماعی

 

- یادداشت هایی درباره انضباط ـ اتوریته ـ فرماندهی

 

- فراز و نشیب پیکار

 

- یادداشت هایی درباره «مردم شناخت»

 

- هدف زندگی چیست؟

 

- مبحث سعادت یا ئوده مونیک ـ طرحی از تئوری مارکسیستی سعادت

 

- اندیشه هایی پراکنده درباره انسان و زندگی

 

- برخی اندیشه ها و دریافت ها درباره آدمی و مرگ

 

- نکاتی درباه پرورش

 

- سه مسئله مبرم درباره بشریت، تلاش عظیم انسانی در کدام سو است؟

 

- مختصات جهان و دوران ما

 

- پرواز پندار، سیر رویایی در آینده های دور و دورتر