مریم فیروز

حاکمیت و جنبش سبز
دارای چه آرایش طبقاتی است؟

مروری بر آرایش طبقاتی دوران انقلاب و سالهای اولیه پس از سرنگونی شاه، و مقایسه آن با همین آرایش در جمهوری اسلامی و ماهیت طبقاتی حاکمیت کودتائی ما را به این نتیجه می رساند، که امروز تقریبا رسیده ایم به همان شرایط طبقاتی سال 1357- 1358. با این تفاوت که سرمایه داری بزرگ و تجاری حاکم با نقاب غزب ستیزی در شعار و گسترده ترین پیوند اقتصادی در عمل با امپریالیسم جهانی حاکم است. این سرمایه داری، اکنون و با ورود همه جانبه سپاه پاسداران به عرصه اقتصادی، به تفنگ و موشک نیز مجهز شده است.

نورالدین کیانوری

راه توده

شماره 284     دوشنبه 29 شهریور 1389

سیاوش کسرایی

احسان طبری

داود نوروزی

به آذین


مقام معظم رهبری
پا جای پای شاه گذاشت
شاهنشاه آریامهر نیز
در پایان کشتار مردم
به زانو در آمد!

از آغاز جنبش سبز بحثی در محافل سیاسی ایران پدید شده در مورد روش برخورد حکومت با این جنبش. بخشی از سران حکومت با اتکا به تجربه انقلاب 57 مدعی هستند که سرکوب نکردن مردم باعث سقوط شاه و پیروزی جنبش مردم شد و بنابراین حکومت اسلامی نباید "اشتباه" شاه را تکرار کند.

--------------------
پیش زمینه های
حمله به ایران
درداخل فراهم می شود
امضاء محفوظ

 پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، تمام کشورهای سرمایه داری جهان به رهبری آمریکا از بام تا شام در سراسر جهان به زبان های فلسفی، هنری، سیاسی و علمی سعی کردند گوش جهان را با این تبلیغ پر کنند که جهان را از شر "کمونیسم " نجات دادیم و نظام سیاسی آمریکا برترین وعالی ترین نظام دموکراسی در جهان است. هیچ رسانه ای در جهان سرمایه داری نه تنها یادی از فجایع و جنایات ارتش آمریکا در ویتنام، کامبوج و لائوس، کودتا در ایران و شیلی و کنگو و اندونزی و عراق نکرد، که همگی آنها بخشی از جنگ گرم در کنار جنگ سرد بود، بلکه حتی جنایات سال های اخیر آمریکا در کشور های عراق و افغانستان را هم دفاع از آزادی و دموکراسی در مقابل حکومت صدام و ملاعمرطالبان نام نهادند.

--------------------

دو اندیشه غلط
سیاست نو و حزب نو!

بدنبال یورش جمهوری اسلامی به حزب توده ایران، بحث‌های متنوعی پیرامون آینده آن شروع شد. از این بحث‌ها اکنون سال‌ها می‌گذرد و بسیاری از پیشنهادها و راه حل هائی که در این ارتباط مطرح شده بود، به خودی خود اعتبار خویش را از دست داده اند، اما ریشه یابی این بحث‌ها و راه حل‌ها به نظر ما، همچنان باید در دستور کار باشد، زیرا کج اندیشی از جانب دوستان دیروز و امروز همچنان نیز می‌تواند به طرق مختلف خود را نشان دهد و صحنه بروز یابد.

--------------------

چین و بلاروس
بسوی اتحاد استراتژیک
ترجمه و تدوین بهروز بکتاشی

تجربه شکست خورده شاه
الگوی عمل علی خامنه ای شده

جان فوران- پژوهشگرامریکائی- می‌نویسد در ماه دی 57، یعنی تقریبا یک ماه قبل از سقوط رژیم بود که شاه از پافشاری در کشتار منصرف شد و آن هم زمانی بود که معلوم شده بود کشتار رژیم را حفظ نخواهد کرد.
در شرایطی که حکومت رویاروی یک اکثریت است که این اکثریت خاموش و دارای انسجام اراده و آگاه از ماهیت حاکمیت نیست، سرکوب و کشتار می‌تواند نتیجه معکوس بگذارد و روند گسسته شدن هژمونی حکومت بر جامعه را شتاب ‌بخشد.  
 ادامه

-------------------------------------------------------------------

خاموشی
هانیبال الخاص
همدم و هم صحبت
سال های انزوای کیانوری

این عکس، یادگار دیدار و عیادت الخاص از محمد علی عموئی پس از حادثه به زمین افتادن عموئی در خیابان و شکستن پای وی است. از آن حادثه و عیادت کمی بیش از دو سال می گذرد. عموئی سلامت خود را بازیافت و عصا را کنار گذاشت، اما با رفتن الخاص، دلی شکسته نه تنها برای عموئی که برای همه توده ای ها باقی ماند.

-------------------------------------------------------------------

گالری تاریخی
مصاحبه، فیلم و عکس
از زندگی و افکار سیاسی هانیبال الخاص

-------------------------------------------------------------------

مرور راه توده
سر گیجه سیاسی
چرا در مهاجرت
ریشه دواند؟

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است