عزت الله سحابی

ملی مذهبی ها
کیستند و چه شناسنامه ای دارند؟

روحانیونی که اسلام را ایدئولوژی حکومتی می دانند و از "اسلام وطنی" و یا گسترش تشیع دفاع می کنند بسیار کمتر از ملی مذهبی ها به هویت ملی- زبان، فرهنگ، تاریخ، آزادی ها، تحزب و حتی تمامیت ارضی کشور پایبندند و این یکی از مهم ترین نشانه های جدائی صف این دو گروه مذهبی علیرغم طیف گسترده ای که دارند، از یکدیگر است. حتی شاید بتوان گفت که پسوند "ملی" برای این گروه از مذهبیون همین تفاوتی باشد که در بالا و برای تفکیک دو صف مذهبیون از یکدیگر بر شمردیم. در هر دو صف هم معمم وجود دارد و هم مکلا!

محمد نخشب

راه توده

شماره 319     دوشنبه 23 خرداد ماه 1390

انوشیروان ابراهیمی

امیر نیک آیین

مرتضی کیوان

ایراندخت ابراهیمی


مصدق
همان که بود
نه آن که برای تخریب
 ویا ستایش می‌سازند
دنیا – 1358- ف – م. جوانشیر

--------------------
آقای کاتوزیان
شما هم "تقیه"
می فرمائید؟
ا. اسکندری
--------------------

اختلاف در حاکمیت
برای جنبش
بی اهمیت نیست!
امیر پویا

--------------------
سخنرانی اسکارلافونتن
در کنگره مارکسیسم در برلین
دمکراسی
در کشورهای
سرمایه داری
یونگه ولت-‌‌ترجمه رضانافعی
--------------------

حقوق دمکراتیک
از آزادی‌ها
نباید جدا تفسیر شود
اسکندر محمدی

--------------------
برخی پیام‌ها و پاسخ به آنها
بحث روز
نه "پرسترویکا"
بله تحلیل دقیق
اوضاع ایران است
--------------------
یک پیشنهاد
انتشاراتی راه توده
روی اینترنت را
راه اندازی کنید!

کودتا و ضد کودتا
در سرازیری شکست و سربالائی پیروزی

از آخرین پیام موسوی پیش از حبس خانگی: « جنبش شما ازدو سو مورد تهاجم قرار گرفته است. از یک سو اقتدار گرایانی که چشم به پست و مقام و زر و زور دارند و از سوی دیگر تلاش بیگانگان و موج سواران بین المللی برای پی گرفتن مطامع خود.»

 

از غروب کودتای 22 خرداد تا لحظه کنونی که حکومت و جنبش مردم در آن قرار دارند، به همان اندازه که جنبش مردم انسجام، حضور و زنده بودن خود را در مقاطع مختلف – از جمله راهپیمائی سکوت دیروز بمناسبت دومین سالگرد این کودتا- نشان داده، نیروی کودتا فروپاشی انسجام اولیه و کم نفس شدن خود را در مقاطع مختلف به نمایش گذاشته است. بخش عمده و قطعی اختلافاتی که در صفوف کودتاچی ها نمایان شده، ناشی از همین دو مسیری است که کودتا و ضد کودتا طی کرده اند.
این که حکومت همچنان به نمایش قدرت نظامی در خیابان ها دست می زند، این که اوباش را بیشتر جلو کشیده و گره خود را به آنها محکم تر می کند و یا از کوچکترین عقب نشینی در زندان ها به همان اندازه وحشت دارد که از عقب نشینی در برابر مردم در خیابان ها و یا از سست کردن بندهای سانسور بر مطبوعات همان اندازه وحشت دارد که از گشودن درهای زندان ها همه ناشی از همین فروپاشی در صفوف کودتا و ادامه انسجام و آگاهی بیشتر در صفوف جنبش است.
در چنین شرایطی است که هر حادثه و جنایتی تازه، بند دل حاکمیت را پاره تر می کند. در گذشت مهندس عزت الله سحابی و قتل خانم هاله سحابی و اکنون مرگ هدی صابر بر اثر اعتصاب غذای اعتراضی در زندان از جمله این حوادث و رویدادها هستند.
انسجام از هم پاشیده کودتاچی ها، اکنون به چنگ و دندان نشان دادن دولت و بیت رهبری و مجلس و شورای نگهبان، نمایندگان رهبر در سپاه و ... به یکدیگر کشیده و تردید نیست که در صفوف فرماندهان نیز، علیرغم همه تلاشی که برای جلوگیری از علنی شدن آن می شود وضع به همین منوال است. همه آنها می دانند که اتوبوس کودتا در سرازیری دره سقوط سرعت گرفته است و طبیعی است که هر کدام سعی کنند از این اتوبوس خود را به امید نجات به بیرون پرتاب کنند. این که پس از دو سال، هنوز می کوشند سر جنبش سبز را به بیرون از کشور و به محافل خارجی وصل کنند نیز نشانه دیگری برای حفظ روحیه در صفوف خودی های کودتاچی است، والا چشم و گوش مردم از این ادعاها پر است. مضحکه "مدحی" آخرین نمونه از این تلاش است. تلاش و کوششی که درعمل در خدمت امریکا و همان محافلی است که کودتاچی ها مردم را از آنها می ترسانند!
بزرگترین برگ برنده جنبش کنونی آنست که رهبری آن در داخل کشور است و برگ برنده برای حفظ وحدت ملی در بحرانی ترین شرایطی که کشور در آن بسر می برد، همین امر، یعنی حضور و وجود رهبری مورد اعتماد مردم در داخل کشور است. دست های آلوده به کودتا و توطئه و عناصر نفوذی قدرت های بزرگ جهانی .... ادامه

--------------------------------------------

مکزیک
جنبش اجتماعی، به بهانه مبارزه
با مواد مخدر سرکوب می شود
یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است