پرفسور آگاهی

راه ناهموار اصلاحات در ج. اسلامی
سرانجام، به قیام مردم خواهد انجامید؟

دراین شماره از سلسله مطالب مرور راه توده، به آغاز نیمه دوم سال 1376 رسیده ایم. مجلس پنجم همچنان برقرار است و محمد خاتمی قدم در راهی گذاشته که در هر گوشه آن، ارتجاع مذهبی، فرماندهان سپاه و سرمایه داری تجاری ایران برای او تله کار گذاشته اند. دراین میان، اپوزیسیون و منتقدان حاکمیت جمهوری اسلامی، دور خود می چرخند و در سرگیجه ناشی از این دور خود چرخیدن، نمی توانند ریشه مشکلاتی را ببینند که هر گام اصلاحی درجمهوری اسلامی گرفتار آنهاست. آنها خاتمی را نشانه گرفته و به او انتقاد می کنند که چرا گام های بلند بر نمی دارد. همان اپوزیسیون امروز که موسوی گام های بلند را برداشته، از در دیگری وارد شده و ساز را در گام مخالف کوک کرده است.

هدایت اله حاتمی

راه توده

شماره 307     دوشنبه 16 اسفند ماه 1389

اسماعیل ذوالقدر

صابر محمدزاده

دکتر حسین جودت

رفعت محمدزاده


ج. اسلامی
در اسارت
یک جنگ روانی

دكتر كاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دالنشگاه آبردین
--------------------
دشواری ها
در گام دوم
 قیام مردم
در مصر و تونس

آذرفریتاش
--------------------
نگاهی تحلیلی به تاریخ 200 ساله ایران
دوران مهم
تغییرات جهان
همزمان شد با
استبدادهای
سلطنتی در ایران

دکتر سروش سهرابی
--------------------

مصاحبه اومانیته با اریک رولو
لولوی مقوائی
اسلامگرائی
در کشورهای عرب

ترجمه جعفرپویا

--------------------

 

نگاهی به تاریخچه
اعلام 8 مارس
بعنوان "روز زن"
دفاتر مارکسیستی. ترجمه: عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------

58  سال، پس از درگذشت استالین
خدمات تاریخی استالین
نباید پشت
استالین ستیزی سرمایه داری
پنهان بماند

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است