گفتگو با محمدعلی عمویی

صدای حمایت

از نسرین ستوده باید بلندتر شود

امیدوارم صداهای بیشتری در حمایت از خواست نسرین ستوده بلند شود. این صداها باید منعکس شود، شاید کسانی این صدا را بشنوند و حق قانونی نسرین ستوده را به او بدهند. او می‌خواهد فرزندش را در آغوش بگیرد، روز ملاقات او را روزی می‌گذارند که دخترش نمی‌تواند بیاد، ملاقات حضوری نداشته است، مرخصی نداشته است، تلفن نداشته است. آیا این چیز زیادی است که ستوده می‌خواهد؟

اعتصاب غذا یعنی جان را سرمایه مطالبه‌ای کردن. زندانی سیاسی حقوقی دارد و وقتی می‌بیند که این حقوق پایمال می‌شود، تنها راهی که برایش می‌ماند از جان خود مایه گذاردن است.

راه توده

شماره 383   دوشنبه 22 آبان ماه 1391

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


خامنه ای

تحت فشار

احمدی نژاد

برای پذیرش

رحیم مشائی!

-------------------------------

نامه دکتر مصدق به مریم فیروز

10 سال حبس

در یک قلعه

مرا از زندگی

سیر کرده!

-----------------------------

توضیحاتی درباره کلاس روزنامه نگاری در همین بخش پیام ها ارائه شده است

پاسخ راه توده

به پیام های خوانندگان!

-----------------------------

تظاهرات سراسری 14 نوامبر

اروپا علیه

ریاضت اقتصادی

به پا می خیزد

آذرفریتاش


کوچ ابدی

حسین قهرمان

-----------------------------

از میان نامه ها

کمی شوخی

با چاشنی "جدی"!

گودرز گرمارودی

-----------------------------

مصاحبه آبتین سرمدی با
 "زهرا واگن کنشت
"

لازم نیست جاده برای

جنگ طلبان فرش شود!

-----------------------------

نگاهی کوتاه به

کنگره اخیر

حزب کمونیست چین

اومانیته- جعفر پویا

-----------------------------

فیسبوک

"آرشیو راه توده"

راه اندازی شد!

-----------------------------

سقوط اصفهان - 3

تفرقه میان مردم

و تقابل حکومتی ها

صفویه را با خود بُرد

شکل گیری انتخابات  

در شرایطی پیچیده در ایران

انتخاب مجدد باراک اوباما در امریکا چه تاثیری در سیاست های حکومت ایران خواهد داشت؟
حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی از مدت ها پیش، با چراغ خاموش منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا بود، تا برنامه خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران را مطابق با آن تنظیم کند. هرچند حکومت ایران برای انتخاب اوباما کوشید، ولی صرفنظر از میزان قدرت رئیس جمهور در نظام سیاسی امریکا، معلوم نیست بقای وی درکاخ سفید چندان بسود حکومت باشد.
نخستین نقطه قوت اوباما برای طبقه حاکم امریکا تفاوت چهره او با جرج بوش و جمهوریخواهان امریکاست. تمایلی که وی بعنوان گشودن گره مناسبات با جمهوری اسلامی، بویژه در طول مبارزات انتخاباتی گرفت بیش از آنکه فضایی برای جمهوری اسلامی باشد، در افکارعمومی جهانی همچون اتمام حجتی با ایران و نشانه حسن نیت امریکا تلقی شد. بدینسان در لحظه معین، امریکا توان بسیار نیرومندتری برای ایجاد یک اجماع جهانی برای تعیین تکلیف با ایران – حتی در حد همراهی با یک حمله نظامی به ایران- خواهد داشت. بیش از توان یک جمهوریخواه در کاخ سفید.
در عین حال که، با مانور اوباما برای پرهیز از حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم ها، هیات حاکمه جمهوری اسلامی از مانور روی خطر حمله نظامی به ایران که براساس آن خواهان سکوت و همکاری و ساکت کردن همه منتقدان داخلی شده و حتی انتخابات مجلس را نیز بر همین مبنا سازمان داد محروم خواهد شد.  
از سوی دیگر ادامه تحریم ها شرایط کشور را روز بروز بیشتر به سمت فروپاشی حکومت از بالا و شورش های کور از پایین می برد. وی این نیز بنوبه خود، در نهایت، فضا را برای دخالت امریکا آماده تر خواهد کرد.
بدینسان ادامه رئیس جمهوری اوباما، در صورت تداوم وضع موجود در ایران، یعنی فضای بسته سیاسی، زندان های پر، رقابت های رو به تشدید و مقابله با هم در حاکمیت، نارضائی وسیع مردم، بحران اقتصادی، گرانی و بیکاری و تمایل مردم به تغییرات اساسی در حاکمیت تا حد بی تفاوتی رو به گسترش نسبت به نه تنها سرانجام نظام، بلکه سرانجام مملکت، از هر نظر امکان های مساعدی را برای دخالت مستقیم تر و حتی نظامی در امور ایران در شرایط معین را فراهم خواهد آورد.
بنظر ما، هیچ خبر و اطلاعی در باره آنچه که در بالا به آن اشاره شد دقیق تر از تلاش ها و باصطلاح حرکت خود حکومت با چراغ خاموش نیست. تلاش جناح های مختلف جمهوری اسلامی برای مذاکره با امریکا ناشی از آگاهی آنان از این شرایط است.
اما جمهوری اسلامی نیز برای مذاکرات برگ برنده ای در اختیار دارد. یعنی در حبس خانگی نگهداشتن موسوی و کروبی و زندانی کردن چهره های شناخته شده اصلاح طلب جمهوری اسلامی از یکسو و ادامه اجرای برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از سوی دیگر.
بسته ماندن فضای سیاسی به روی دگراندیشان و اصلاح طلبان مخالف برنامه اقتصادی دولت "احمدی نژاد- رهبر" و حتی زندانی کردن آنها و تدارک یک انتخابات ریاست جمهوری فرمایشی که ادامه دهنده برنامه اقتصادی کنونی باشد برگی است که حاکمیت جمهوری اسلامی می خواهد با آن پشت میز مذاکره با امریکا بنشیند! ... ادامه

------------------------------------------------------------------------

ارتش 15 هزار نفره

سرکوب انقلاب در سراسر افریقا!

«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان

ترجمه عسگر داوودی

------------------------------------------------------------------------

سالروز انقلاب سوسیالیستی اکتبر

گردش به چپ

در روسیه آغاز شده است!

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------------------------------------------------------------------

پایان کتاب تاریخ "جنبش کارگری در ایران" نوشته عبدالصمد کامبخش

مقاومت جنبش ها

هر حکومتی را ناچار

به عقب نشینی می کند

شیوه‌‌های فاشیستی از طرف هیئت حاکمه به معنای ضعف ارتجاع است و نه قدرت آن

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

----------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است