یادداشت های دکتر فاطمی در مخفیگاه

یادداشت های فاطمی

شرح رویدادهای امروز ایران است!

دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق در فاصله کودتای 28 مرداد و روزی که در مخفیگاه دستگیر و سپس تیرباران شد، یادداشت هائی در دوران مخفی بودنش نوشته که مستند ترین گزارش وقایع پیش از کودتا تا کودتاست. او دراین گزارش شرحی درباره نمایندگان مجلس، دیدارهایش با شاه و اشرف پهلوی خواهر دو قلوی شاه و ارتباط شاه با نظامی ها ارائه داده که اگر چشم را ببندید و اسامی را با برخی اسامی در جمهوری اسلامی کنونی عوض کنید، گوئی آن خون دلی که دکتر فاطمی نوشته، شرح تقابل بیت رهبری با دولت خاتمی، روی کار آوردن احمدی نژاد، کودتا علیه میرحسین موسوی و مخالفت های زیرکانه ایست که هم اکنون علیه دولت روحانی جریان دارد.

راه توده

شماره 470    پنجشنبه 6 شهریور ماه 1393

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


کیانوری:

روحانیت ایران

مقاومتی دربرابر

28 مرداد نداشت

--------------------------------------

نگاهی به نتایج دو جنگ جهانی

و شکل گیری کشورهای تازه

ترکیه

لقمه کوچکی

 که از سفره

امپراطوری

عثمانی باقی ماند

------------------------------------

چک بی محل

بنام حزب توده ایران

نکشید که

برگشت می خورد!

--------------------------------------

خاطرات "سایه"

پیر پرنیان اندیش

علیزاده و لطفی

همراه با شجریان

در سالهای ماندگار!

--------------------------------------

با دلارهای نفتی

اروپائی ها

در صفوف داعش

چه می کنند؟

تدوین و تنظیم عسگر داوودی

---------------------------------------

بنام "داعش"

به کام امریکا

 و اسرائیل

تنظیم از منابع روسی

آزاده اسفندیاری

-----------------------------------

چند نامه دریافتی

و پاسخ راه توده

به آنها

 

سرمقاله راه توده 470

خطر داعش نه از خارج

که در داخل ایران جدی است!

در این شماره راه توده، گزارشی را می خوانید درباره حضور اروپائی ها و افریقائی ها در صفوف ارتش داعش در سوریه و عراق. طبیعی است که هر خواننده ایرانی با نگرانی از خود سئوال کند که آیا سرانجام ایران و یا حداقل بخش هائی از ایران همان خواهد شد که در سوریه و عراق و لیبی و افغانستان شده؟ و اگر این خطر جدی است – که روز به روز بیشتر چنین نگرانی در میان مردم احساس می شود- چاره کار چیست؟ چاره آماده شدن سپاه قدس برای جنگ با داعش در عراق و سوریه است؟ یعنی به استقبال خطر رفتن، پیش از آن که خطر به سراغ ما بیآید؟

این که ایران نیروی نظامی رزمی داشته باشد، تجهیزات و ادوات جنگی داشته باشد، آمادگی مقابله با خطر خارجی داشته باشد و ... نه طرح و اندیشه غلطی است و نه ابتکاری نو. هر کشوری چنین تدابیری می اندیشد، گرچه ممکن است در عمل ناتوان از کار در آید و یا خطر را با خود به قلب کشور بیآورد.

بحث ما این نیست. یعنی نه نقد سپاه قدس و سپاه پاسداران مورد نظر ما دراین یادداشت کوتاه است و نه سیاست های فرا مرزی جمهوری اسلامی.

تمام بحث و هدف ما از انتشار گزارشی که در باره اروپائی ها و امریکائی ها در صفوف داعش می خوانید و تبدیل این مسئله به سرمقاله این شماره راه توده آنست که جهت حوادث آینده منطقه با سمت گیری به سوی ایران را نشان بدهیم. نه تنها نشان بدهیم، بلکه هشدار بدهیم. هشدار ما نه آمادگی جنگی و یا صف آرائی جنگی با داعش، بلکه این هشدار است که سیاست های زمینه ساز فاجعه را در خود ایران باید منزوی و از صحنه خارج کرد. بزرگترین و تاثیر گذار ترین تدبیر برای جلوگیری از فاجعه ای که روز به روز نگرانی مردم را بیشتر می کند اینست.

آن روحانی که در صدا و سیما (به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی) می گوید در بهشت، اهل بهشت عربی حرف می زنند، یعنی نمی داند که داعشی ها نیز عربی حرف می زنند؟ حتی اروپائی های حاضر در صفوف داعش!..... ادامه

--------------------------------------------

سرپیچی از ولایت "داعش"

یعنی استقبال از مرگ

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

--------------------------------------------

انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی
"سوسیالیسم بومی"
به رأی گذاشته می شود

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

 

روز شمار تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

ادامه تیرباران توده ای ها

آزادی ملیون و آمدن امریکائی ها

--------------------------------------------

 

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است