کارل مارکس
هم فیلسوف، هم انقلابی
ترجمه جعفر پویا

 

پنجم ماه مه، سالروز تولد کارل مارکس فیلسوف برجسته دیروز، امروز و آینده جهان است. یکصد و هشتاد و نه سال از تولد او که در سال 1818 بدنیا آمد، می گذرد. به این مناسبت و با استفاده از فصلی از كتابی كه اخیرا درباره ماركس در فرانسه نوشته و منتشر شده یادآوری زیر را برای شما، جهت انتشار و کمک به بحث ادامه دار شناخت عمیق مارکسیسم می فرستم. با توجه به بحث هائی که ضد مارکسیست ها بدان دامن می زنند، تصور می کنم آشنائی با مقولاتی که به آن اشاره می کنم ضرورت دارد. کتابی که از آن بهره گرفته ام "Karl Marx" نام دارد که توسط Yvon Quiniou نوشته شده و در فوریه 2007 در پاریس انتشار یافته است.

موفق باشید- جعفر پویا
 

    بازگشت

ـ بازگشت مارکس به صحنه جهانی   

 

ـ در کشورهای سوسیالیستی بجای شکوفائی انسانی، ابتکارات فردی خفه شد  

 

ـ تناسب کار و تولید از نگاه مارکس  

 

ـ کاریکاتوری که از کمونیسم تبلیغ می کنند  

 

ـ برابری انسانها از رویا تا واقعیت 

 

ـ انسان یا مذهب، کدام خالق دیگری است؟

ـ دفاع از دیکتاتوری مارکس را با این اتهام به مسلخ جنگ سرد بردند

ـ اقتصاد جمعی و ملی یعنی پایان نقش دولت

ـ انسان متفکر در متن آثار مارکس

ـ ساده اندیشانی مارکس را ساده لوح فرض می کنند

ـ ادامه مبارزه طبقاتی در اشکال نوین

ـ سایه بلند مارکس نه بر قرن 19 که بر نظام سرمایه

ـ رابطه علت و معلولی با دترمینیسم مارکس

ـ یک علم می شنایم و آن "تاریخ" است!

ـ مفهوم "آزادی نیرومند" در فلسفه مارکسیسم

ـ اخلاق انسانی در تزهای خلاق مارکس

ـ مارکسیسم غلبه انسان بر طبیعت

ـ کارل مارکس هم فیلسوف، هم انقلابی

 

 

                                                                                                      بازگشت