صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
ف. م. جوانشیر
 

 

از این شماره و بدنبال پایان انتشار "اقتصادی سیاسی" اثر زنده یاد ف. م. جوانشیر، تحقیق ماندگار این رفیق از دست رفته را در باره جنبش جهانی کارگری و کمونیستی آغاز می کنیم. امیدواریم در باز تایپ، ویرایش و انتشار آن اشکالی از نظر جا افتادگی و اغلاط تایپی پیش نیآید. از هر نوع غلط گیری خوانندگان برای تصحیح و ویرایش نهائی این کتاب استقبال می کنیم.

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی
ف. م. جوانشیر (فرج الله میزانی)
انتشار مجدد چاوشان نوزایی کبیر
آدرس: http:/chawoshan.mihnglog.com
 

 

بازگشت
 

- انترناسیونال اول "جمهوری جهانی سوسیالیسم" را بشارت داد

- درس بزرگ کمون پاریس، ناگزیر بودن اتحاد برای پیروزی انقلاب

- چهره ستمگر دولت در انقلاب ها عیان تر می شود

- بازی بزرگ دو دولت ارتجاعی با خواست های مردم آلمان و فرانسه

- انقلاب اسپانیا و درک مراحل انقلاب

- آنارشسیست ها نه انقلابی اند و نه انقلاب را درک می کنند

ـ بحثی 140 ساله پیرامون دو مقوله رفرم و انقلاب

ـ تشکیل ارتش سیاسی و پرهیز از "مذهب ستیز"

ـ سابقه طولانی گنده گوئی های محافل خارج نشین

ـ انقلاب 1948 انقلابی که شکست خورد اما اروپا را تکان داد!

ـ 160 سال پس از اندیشه انحرافی صدور مسلحانه انقلاب

ـ درس های انقلاب 1848 فرانسه برای انقلاب 1357 ایران !

ـ مانیفست، جزوه ای 23 صفحه ای که جهان را تکان داد!

ـ انقلاب 1848 و نقش اعضای اولین حزب کمونیست جهان

ـ پیدایش مارکسیسم – تحول بنیادی در جنبش کارگری و علوم اجتماعی

ـ دو قرن پس از نخستین اعتصاب های کارگری

ـ برای فتح جهان باید دوباره از ریشه روئید

 

                                                                                                      بازگشت