دکتر اراني

عبدالصمد کامبخش رضا روستا جميله صديقي

ابوالقاسم لاهوتي

احمدعلي رصدی

پروين گنابادی

علي علوی

دکتر تقي اراني

عبدالصمد کامبخش

رضا روستا

جميله صديقي

ابوالقاسم لاهوتي

احمدعلي رصدی

پروين گنابادی

علي علوی

دويورش پياپي به حزب توده ايران

ايران امروز را بايد

درآينه حوادث ديروزديد

راه توده

 83

عليرغم کارگرستيزی دولت و حکومت

اول ماه مه

جنبش کارگری ايران از

جنبش جهاني عقب نخواهد ماند

 دوشنبه 11.02.1385

جستجو در راه توده | آرشیو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره اينترنتي ـ شماره 83

جوان گرائي حزب و دولت

دهمين کنگره

حزب کمونيست ويتنام

--------------------

ليبراليسم اقتصادی در ايران

با شعار مرگ بر امريکا!

--------------------

مقابله با قانون کار

بخشي از سياست

دولت نئوليبرال است

احمد هدايتي

--------------------

ماهيت دولت و حاکميت در عمل، نه در ادعا

6 دهه از تاسيس بزرگترين

تشکل کارگری ايران گذشت

--------------------

آنجلا ديويس

پوست رنگين ها

در امريکا غيرخودی اند

--------------------

خيانت به سوسياليسم

نقش شخصيت

در فروپاشي اتحاد شوروی

ترجمه محمد علي عمويي

--------------------

آغاز انتشار کتاب

"جامعه ايران در دوران رضا شاه"

رضا شاه

فرزند چه دوراني بود

چرا و چگونه

 در خشت ايران افتاد؟

احسان طبری

--------------------

هيتلر و آلمان ها

آدولف هيتلر

با همه قدرت بسوی

کيش شخصيت و ارتش

ترجمه عليرضا خيرخواه

--------------------

وجدان بيدار ايتاليائي ها

برلوسکوني را طرد کرد

 ستاره عسگری

-------------------

نيکاراگوئه به جبهه چپ

امريکای لاتين باز مي گردد؟

-------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

تحولات در مسير

احتمال-امکان- واقعيت

 

تقابل سپاهی – روحانی

محتمل تر از حمله نظامی است

زمينه ها و نشانه های رشد روياروئي در درون حاکميت از يکسو و حاکميت و مردم از سوی ديگر، آشکارتر از آنست که نتوان آن را ديد و در هر نوع محاسبه ای پيرامون رويدادهای آينده ايران آن را نگنجاند. حتي اخبار مربوط به جنجال فعاليت اتمي در ايران و خطر حمله نظامي امريکا به ايران نيز نبايد و نمي تواند ما را از آنچه در داخل ايران و در درون حاکميت مي گذرد منفک کند. در واقع، هر نوع حادثه و دخالت خارجي نيز به نوعي در ارتباط است با آنچه در داخل ايران و در حاکميت مي گذرد.

سياست جنگي - اتمي حاکميتي که ادعای يکدست بودن دارد و خود را آلترناتيو دولت اصلاحات خاتمي مي داند، بموجب شواهد بسياری شکست خورده است. اين که تئوريسين های اين سياست همچنان به راه خود ادامه داده و با استقبال از حادثه جوئي های خونين بر نظرات خود پا فشاری کنند، از بار اين ارزيابي نمي کاهد. مقاومت رو به رشد در برابر سياست جنگي و چنگ و دنداني که طرفداران اين سياست با تنگ تر کردن حلقه سانسور و فيلترينگ و تدارک بگير و ببند جديد نشان مي دهند، خود نشان دهنده بن بست و بيم از مقاومت روبر به رشد در برابر اين سياست است. هر اندازه چشم انداز شکست اين سياست نزديک تر شود، شکاف در درون جبهه ای که با اين سياست تشکيل شده آشکارتر شده و در صورت وقوع حوادث غافلگير کننده، اين شکاف جنبه های روياروئي نيز به خود خواهد گرفت. طلايه های اين شکافت را حتي امروز بصورت بروز برخي اختلافات ميان دولت و مجلس شاهديم. اين روياروئي به احتمال بسيار زياد، در مرحله قطعي تر ميان نيروهای نظامي و روحانيون خواهد بود، گرچه کوشش مي شود به قيمت يورش به سازمان و احزاب و شخصيت های سياسي مخالف سياست جنگي، آن را با تاخير روبرو کرده و از ادامه سياست جنگي به اين ترتيب دفاع کرده و مانع متلاشي شدن جبهه حاکم شوند. حتي همه تدابيری که در جريان برکناری ها و برگماری های نمايندگان ولي فقيه در سپاه و نيروهای نظامي و جابجائي های چند ماه پيش فرماندهان نظامي در سپاه و ارتش و بسيج صورت گرفت نخواهد توانست مانع اين روياروئي شود. چرا که آوار شکست سياست جنگي و مقابله با اصلاحات خواه ناخواه فرار از اين جبهه را نيز موجب خواهد شد.

اين که در بسياری از استان های کشور فرماندهان نظامي استاندار شده اند و اين که شورای های نظامي در سه منطقه جنوب و شرق و غرب کشور اداره امور را بدست گرفته و يا در تدارک بدست گرفتن هستند و اين که فرماندهان نظامي و سپاهي در هفته های اخير پياپي سخنراني مي کنند و در صحنه حضورمي يابند، شايد در نگاه اول حکايت از تدبير در برابر جنگ داخلي و حمله نظامي به ايران باشد و همينگونه هم تبليغ شود، اما، حتي اگر بخشي از اين ادعا واقعيت نيز باشد، عملا امور کشور بصورت بسيار جدی در اختيار نظامي ها قرار گرفته و دست های پنهاني در سوق دادن ايران به سمت يک حکومت کاملا نظامي نقش دارند. نه تنها تهديدهای امريکا، بلکه حمله و ضربه نظامي احتمالي امريکا به ايران هم مي‌تواند همين جنبه از حکومت را بيشتر تقويت کند و اين يکي از پيش بيني ها و احتمالاتي است که امريکا بعنوان يک آلترناتيو روی آن حساب مي کند. سخنگوی آخرين يک سياست جنگي، نظامي ها هستند و مذاکره کننده نيز آنها. بخشي از بازار گرمي های روزهای اخير احمدی نژاد درباره موافقت با راه يافتن زنان به مسابقات ورزشي و يا اظهارات فرماندهان انتظامي در باره بي تقصير بودن در عمليات مقابله با کم حجابي و يا آخرين اظهار نظر فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنراني همايش "ماهشهر" و هشدار به بسيجي ها که کاری به کار مردم نداشته باشند و همچنين پوشش خبری پرجنجال اين اخبار در برخي مطبوعات و تلويزيون دولتي که سرداران آن ها را اداره مي کنند و يا خط دهنده آنها هستند همگي مي‌ تواند بخش هائي از يک سناريوی بزرگتر باشد. سناريوی جمع کردن بساط روحانيت در ميان هلهله شادی و پشتيباني مردم و برقراری حکومت يکپارچه نظامي. صد البته که در اين کار، آن روحانيون و نيروهای مذهبي در ابتدای کار دم تيغ خواهند رفت که هنوز با پرچم خط امام و پايمردی در راه آرمان های انقلاب و گفته های آيت الله خميني در حاشيه ميدان حکومتي حضور دارند. در گام بعدی، اين حلقه برای روحانيون خودی تنگ خواهد شد و در پايان سريع اين مرحله، روحانيون قشری و مرتجع بعنوان مراجع مذهبي در تنگنای يک حکومت يکدست نظامي به دنباله روهای کم فروغ و کم جلوه نظام سپاهي حاکم تبديل خواهند شد. همين سرنوشت در انتظار نيروهای نظامي و سپاهي نيز مي تواند باشد. يعني گام به گام تصفيه در ميان اين فرماندهان و رسيدن به آن شورای فرماندهي که توان سرکوب داخلي و بستن همه روزنه‌های خبری و آگاهي مردم و نشستن پای ميز مذاکره را دارد. امريکا با چنين نظامي هيچ اختلافي نخواهد داشت و حتي حامي آن نيز خواهد بود، حتي برای ساختن سلاح اتمي به آن کمک هم خواهد کرد تا چماقي شود بالای سر پاکستان!

در کنار احتمالات مختلفي که برای آينده ايران پيش بيني مي شود و نتايجي که از حمله و ضربه نظامي امريکا به ايران و يا تهديد و محاصره اقتصادی ايران گرفته مي شود، آلترناتيو ياد شده در بالا را بسيار جدی بايد تلقي کرد. بازی اخيری که احمدی نژاد با ماجرای حضور زنان در ميادين ورزشي آغاز کرد و پوشش خبری وسيع مخالفت روحانيون قم با آن، که در واقع "ستاد راهبردی" سپاه طرح آن را به احمدی نژاد ديکته کرد، چرا نبايد بخشي از سناريوی بالا باشد؟

اين که او با اين موضع گيری ها بکوشد حمايت مردم را جلب کند تا برکناری احتمالي او با واکنش مردم همراه باشد نيز، چرا نبايد در چارچوب همين سناريو باشد؟ مصاحبه سردار طلائي و اعلام اينکه نيروی انتظامي هيچ تقصيری در مقابله با بدحجابي ندارد و ما فقط تذکر مي ‌دهيم و بقيه اش با قوه قضائيه (به ساختار تماما روحاني اين قوه توجه کنيد!) است و يا سخنان رحيم صفوی و توصيه اش به بسيج که به کار مردم کاری نداشته باشيد، بي ريشه و بي ارتباط با هم اند؟ ساده لوحي است قبول چنين ادعائي.

 

----------------------------------------------------------

زنان نپال

به کُنج خانه باز نخواهند گشت!

 

در جنبش اخير دمکراسي خواهي در نپال، زنان در سطحي گسترده شرکت داشتند، گرچه با شعارهای خود. تنها فعالان سياسي زن به خيابان ها نيآمدند، بلکه هزاران زن خانه دار نيز به جنبش خياباني پيوستند و خواهان حضور سياسي گسترده در اداره جامعه شدند. اين يکي از مهم ترين عرصه های جنبش اخير نپال بود که فعلا به عقب نشيني سلطان و حاکم خودکامه اين کشور، قبول سيستم پارلماني، انتخابات آزاد و تعيين نخست وزير موقت برای دوران گذار و برگزاری انتخابات آزاد انجاميده است. تصويب قوانيني که به تبعيض ميان زنان و مردان نپال خاتمه بخشد، حق ازدواج دوباره براي زنان، دفاع از صلح، تقسيم ارث بصورت مساوی و ده ها خواست زنان نپال در جنبش خياباني اين کشور نشان داد که نپال در انتظار تحولاتي به مراتب عميق تر از عقب نشيني تاکتيکي سلطان خودکامه اين کشور است.

 

           
 

سوسیالیسم خودگردان

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

 بازی شيطانی

 نوشته روبرت دریفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد،تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است