بازی شيطاني

 

نوشته روبرت دريفوس ترجمه فروزنده فرزاد

    بازگشت

بخش سی و چهار ـ ایران در کانون بزرگترین بازی شیطانی

بخش سی و سه ـ کاخ سفید در محاصره تئوریسین ها و تئوری های جنگی

بخش سی و دو ـ طالبان به کمک امریکا از دل تجربه اسلام ارتجاعی در عربستان، الجزایر و مصر درآمد

بخش سی و یک ـ مصر رویاهای خونین اخوان المسلمین

بخش سی ـ الجزایر ریشه های انقلاب القاعده را دفع کرد

بخش بيست و نهم ـ تمدن "یهودی- مسیحی" در برابر "تمدن اسلامی"

بخش بيست و هشتم ـ ماجرای پناهندگی "گوزیچکین" سرویس جاسوسی M16انگلستان و سازمان سیا امریکا با سازمان امنیت ج.ا وارد مناسبات شد

بخش بيست و هفتم ـ مجاهدان افغان در کام آخرین دهه جنگ سرد

بخش بيست و ششم ـ ضد انقلاب افغانستان انقلاب ایران را بلعید!

بخش بيست و پنجم ـ افغانستان، از هر سو بر این حریق دامن گیر هیزمی افزودند

بخش بيست و چهارم ـ از پدری امریکائی تولد نوزادی بنام القاعده در دل "کمربند سبز"

بخش بيست و سوم ـ پس از انقلاب 57، دوران کم فراز و پر نشیب ارتباط های امریکائی!

بخش بيست و دوم ـ اسرائیل 2 سال جلوتر از انقلاب 57 فهمید، دوران پس از شاه آغاز شده!

بخش بيست و یکم ـ آیت الله خمینی، سوار بر توفان انقلاب از همان دروازه ای وارد شد که امریکا از آن غافل مانده بود

بخش بيستم ـ حماس دست پروردگاه اسرائيل عليه عرفات، اکنون خود زير ضربه اند

بخش نوزدهم ـ بازی های شيطاني اسرائيل با برگ سبز اسلام در خاورميانه

بخش هجدهم ـ اخوان المسلمين و حماس زير سايه چتر اسرائيل

بخش هفدهم ـ نسل جديد اخوان المسلمين طلايه داران القاعده در ايران سر از قدرت درآوردند

بخش شانزدهم ـ اخوان المسلمین پناهگاه شاهزادگان بانکدار اسلام شد

بخش پانزدهم ـ بانک های اسلامي ستاد اقتصادی اصولگرايان مذهبي

بخش چهاردهم ـ "سيد قطب" روح "پدر خوانده" خود را از مصر به ايران رساند

بخش سیزدهم ـ شباهت های آشکار دو دوران - دو جانشين

بخش دوازدهم ـ سال های سياه اسلامگرايي آمريکايي در قلب خاورميانه

بخش یازدهم ـ پیوندهای مافيائي اخوان المسلمين با عربستان سعودی

بخش دهم ـ ارتباط های انگليسي روحانيون در ايران

بخش نهم ـ نقش ضدملي فدائيان اسلام در ايران و اخوان المسلمين در مصر

بخش هشتم ـ اسلام ارتجاعي سنگر بزرگ آمريکا در طول جنگ سرد

بخش هفتم ـ نام و هويت احمدی نژاد چرا نبايد سعيد رمضان باشد

بخش ششم ـ بازی نفتي با اسلام، جنگ سرد روی بشکه نفت

بخش پنجم ـ هاله نوراني بر سر حاج امين الحسين پدرخوانده احمدی نژاد

بخش چهارم ـ پدر خواندگان سني بنياد پژوهش های مصباح يزدی در قم

بخش سوم ـ اخوان المسلمين سدی از خون و خرافات در برابر کمونيسم و ناسيوناليسم

بخش دوم ـ از سيدجمال تا مصباح يزدی، اجداد انگليسي بنيادگران اسلامي

بخش اول ـ بنيادگرایي مذهبي یا بازی شیطاني

 

 

                                                                                                        بازگشت