بازگشت

 

ـ فرمان قتل تقی ارانی در جمهوری اسلامی!

ـ آذر طبری آتشی در دل خاک

ـ پرویز حکمت جو

ـ قلب چاک چاک سرهنگ عزت الله سیامک در انزوای امام زاده عبدالله

ـ در هر گوشه ایران یا بانگ توده ای یا نام و خاطرات توده ای برجاست

ـ عطر یادها نه در زندان می ماند و نه در خاک دفن می شود

ـ این سنگ قبرها هر کدام پرچم زحمتکشان ایران است

 

                                                                                                      بازگشت