بازگشت

 

 

نظامی سیاسی باشد، در حاکمیت هم باشد، اما توده ای نباشد

میهن دوست ترین نظامی ها

پیش و پس ازانقلاب، با همین اراده تیرباران شدند

 

جرم حاج داوود ها و ده ها سردار سپاه که ترور شدند، تصفیه شدند،

در گوشه زندان سپاه پوسیدند و یا مخفیانه تیرباران شدند نیز همین بود:

اندیشه سیاسی مغایر با اندیشه سیاسی طبقه حاکم!

-----------------------------------------------------------------

اعتراف از زبان عاملان و شاهدان

دو سند تاریخ از جنایتی که

در حق نظامی ها

در جمهوری اسلامی شد

 

 شورش در جوخه اعدام افضلی و دیگر نظامی های که سحرگاه 7 اسفند 1362 به میدان تیرباران اوین برده شده بودند. تیربار مقابل افضلی شلیک نکرد و مرتضی حلوائی که فرمان آتش داده بود، با کلت کمری خودش افضلی را به گلوله بست و کشت!

-----------------------------------------------------------------

آلبوم عکس

 

آلبوم شماره 1                        آلبوم شماره 2

 

پوران سلطانی ) کیوان(

تیرباران

مرتضی کیوان

مرتضی کیوان

اگر مانده بود، اگر شاه خونش را نمی ریخت...

ساعت اعدام

برای سرهنگ سیامک

سرهنگ سیامک

با صدای احمد شاملو

 

نمی خواستند بمیرند !

مرثیه

با صدای احمد شاملو

اعدام گروه دوم سازمان نظامی

 

 

ـ 52 سال حاکمیت "28 مرداد" در ایران (آلبوم عکس)

ـ 28 مـرداد کودتا در یک کشور نبود گامی تهاجمی در جهان بود

ـ سند جدیدی از نشریه "انقلاب اسلامی": 5 روز پیش از 28 مرداد امریکا چه ارزیابی از اوضاع ایران داشته است

ـ کودتای 28 مـرداد به نرخ روز در جمهوری اسلامی

ـ 28 مـرداد کالبدی که در آن دم تازه دمیده می شود

ـ «شعبان جعفری» قهرمانی برای اوباش «شاهنشاهی»

ـ کسی از کودتای 28 مرداد درس آموخته، که شرایط کنونی حاکم بر کشور را درک کند!

ـ از کودتای 28 مرداد هنوز هم باید درس آموخت، اما چگونه؟

ـ کدام مطبوعات زمینه ساز کودتا هستند؟

ـ شباهت رویدادهای امروز با حوادث کودتای 28 مـرداد!

ـ به دادخواهی قربانیان توده ای کودتای 28 مـرداد برخیزیم!

ـ در جستجوی دست های پنهان امریکا و انگلیس!

ـ طرح کودتای 28 مـرداد در جمهوری اسلامی دنبال می شود

ـ محمد علی عمویی: حزب توده ایران و کودتای 28 مـرداد

ـ کودتای ننگین 28 مـرداد، آنگونه که روی داد، نه آنگونه که خود باختگان مهاجر تفسیر می کنند!

 

 

                                                                                                                                                بازگشت