خيانت به سوسياليسم

پس پرده فروپاشي اتحاد شوروی

روجرکيران- توماس کني

1991- 1917

ترجمه محمد علي عمويي

    بازگشت

بخش هجدهم - فروپاشی اتحاد شوروی استقبال از مرگ با خودکشی

بخش هفدهم - کاپیتالیسم کانگستری نمی تواند کلام آخر باشد

بخش شانزدهم - چین- کوبا- کره- ویتنام، درس های بزرگی که این4 کشور از فروپاشی شوروی گرفتند

بخش پانزدهم - حزب کمونيست نيازمند اصلاحات بود نه نظام سوسياليستي

بخش چهاردهم - فروپاشي اتحاد شوروی تراژدی بزرگ قرن 20

بخش سيزدهم - فروپاشي شوروی، 15 ميليون کامسامول شد ارتش خصوصي سازی

بخش دوازدهم - فرصت های برکناری گورباچف از دست رفت!

بخش يازدهم - گورباچف از ناپايداری تا سقوط در گرداب خيانت

بخش دهم ـ نبوغ گورباچف: تبدیل اصلاحات به نابودی شوروی

بخش نهم ـ نامه "نينا آنديوا" رويارويي را آشکار کرد

بخش هشتم ـ اشتباهات گورباچف و شورش ملي در قزاقستان

بخش هفتم ـ حمله به سوسياليسم با شليک به استالين در شوروی آغاز شد

بخش ششم ـ گورباچف آغاز درخشان، پايان خفت بار يک رهبر

بخش پنجم ـ شليک به سوسياليسم از سنگر اقتصاد سايه

بخش چهارم ـ اقتصاد زيرزميني سرانجام قدرت را در شوروی قبضه کرد

بخش سوم ـ نقش شخصيت در فروپاشي اتحاد شوروی

بخش دوم ـ سال های سرگرداني برای يافتن مسير اصلاحات در اتحاد شوروی

بخش اول ـ جدال ميان دو نگرش در بطن رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی

پيش گفتار ـ ابعاد فاجعه فروپاشي اتحاد شوروی

درآمد ـ درآمد بر کتاب خيانت به سوسياليسم

 

 

                                                                                                      بازگشت