بازگشت

 

تجربه 28 مرداد

نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران

ف. م. جوانشیر

 

سرگذشت اتحاد استبداد، سلطنت و مذهب در برابر قیام و اصلاحات در ایران، جان مایه تاریخ ایران است. هر دودمانی که سقوط کرده، تا آخرین لحظه دمار از روزگار مردم ایران برآورده و در این جدال، که به بزرگترین قیام های مردمی انجامیده مذهب گاه به همت اندیشه ها و جرقه های نو در درون آن، در کنار مردم بوده و بیش از آن، علیه مردم و در کنار دربار سلطنتی. از میان مردم، رهبرانی برخاسته اند که رسم و آئینی اصلاحی را در قالب مذهب به میدان آورده و در دل مردم جا باز کرده اند، اما در نهایت این نواندیشان دینی نیز یا جذب قدرت شده اند و یا آن ها نیز با مردم یک سرانجام یافته و سرکوب شده اند. این سرگذشت، یعنی جدال "نو" با "کهنه" هم در مذهب و هم در بطن جامعه ایران عبرت آموز است و عجیب آن که تاریخ قضا و قضاوت در ایران نیز پیش از پیدایش محمد و اسلام تا کنون- از هخامنشیان تا جمهوری اسلامی- همین بوده است: دستگاهی در کنار قدرت مستبد!

آنچه را می خوانید همین سرگذشت است که در سال های اوج قدرت دربار پهلوی دوم حزب توده ایران منتشر ساخت و امروز وقتی مرور می شود گوئی برای جمهوری اسلامی نوشته شده است. بخوانید:

 

قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک ستمگر گرچه افسانه ای تاریخی است ولی این حقیقت را که مردم ایران زمین در برابر جور و ستم زیر درفشی که نمودار رنج و محرومیت تودهً زحمتکش است گرد می آیند و به مبارزه می پردازند، مجسم می کند. تاریخ نویسان ایرانی و بیگانه با تحریف و تغلیط، بیشتر جنبش ها و قیام ها را زیر پرده جانبداری سیاسی و مذهبی خود پنهان کرده، به آن ها زمانی رنگ الحاد و زندقه و گاهی خیانت و فتنه گری زده اند. این قیام ها و جنبش ها را که به پیش از اسلام، بعد از آن تا آغاز قرن بیستم و سرانجام قرن معاصر باز می گردد را، باید از زیر خاکستر قرون و اعصاربیرون کشید و زنگ زمان و پلیدی های تاریخ سازان را از آن ها زدود.

 

                                                                                                                                                بازگشت

 

نسخه کامل کتاب به صورت PDF

 

بخش بيست و چهار ـ مصدق صداقت داشت - جسارت نداشت، جداکردن خوزستان طرح هميشگي آمريکا

بخش بيست و سه ـ مصدق، تعلل های تاريخي در حساس ترين روزها

بخش بيست و دو ـ بازی بزرگ لحظه به لحظه تا فردای کودتا

بخش بيست و يک ـ نقش آفريني دو آيت الله تا 28 مرداد، کودتای 9 اسفند، شاه از شکست آموخت مصدق باز هم درس نگرفت

بخش بيستم ـ نهم اسفند، عبرت های بيت رهبری از ناکامي های شاه

بخش نوزدهم ـ به سوی فاجعه گام های بلند دربار برای حکومت مطلقه

بخش هيجدهم ـ 28 مرداد، جدال شاه و ارتش با جنبش پراکنده ملي

بخش هفدهم ـ پس از 30 تير، تدارک دفاع مسلحانه حزب توده ايران از دولت ملی دکتر مصدق

بخش شانزدهم ـ قيام 30 تير، نقش حزب توده ايران در بازگشت مصدق به نخست وزيری

بخش پانزدهم ـ خيانت و پليدی شاخه های درخت جبهه و جنبش ملي نفت

بخش چهاردهم ـ خود غلط بود آنچه مصدق درباره آمريکا مي پنداشت

بخش سیزدهم ـ مصدق، پایان غم انگیز رویاها و خوش باوری ها

بخش دوازدهم ـ 23 تیر، خیابان های مرکزی تهران صحنه خونین ترین تظاهرات

بخش یازدهم ـ دولت مصدق لای چرخ دنده دربار، مجاهدین اسلامی و همراهان خائن

بخش دهم ـ اختلافات واقعی حزب توده ایران با جبهه ملی ایران

بخش نهم ـ سپهبد رزم آرا قربانی وحشت شاه شد

بخش هشتم ـ از ملی شدن نفت تا کودتا علیه جنبش ملی

بخش هفتم ـ 27 سال جدال میان تفکر 28 مردادی و جنبش ادامه انقلاب 57

بخش ششم ـ تشکیل جبهه ملی و غفلت حزب توده ایران

بخش پنجم ـ مهر اعلام "غیر قانونی" بارها روی پرونده حزب توده ایران نشسته

بخش چهارم ـ خیانت به کشور همیشه با یورش به حزب توده ایران همراه بوده

بخش سوم ـ نخستین انشعاب در حزب توده ایران بوی نفت می داد

بخش دوم ـ آمریکا مار خوش خط و خالی که شناخت آن سال ها طول کشید

بخش اول ـ جرقه های اولیه نفت و استقلال

پیش گفتار ـ 28 مرداد ادامه فاجعه در اشکال نو