بازگشت

 

آغاز انتشار

ماترياليسم ديالکتيک

در دوره اينترنتي راه توده

 

آئين نيک " دانستن "

 با ياد هميشه زنده " نيک آئين"

 

از اين شماره( راه توده اينترنتي 52) ماترياليسم ديالکتيک را که درسنامه يست به قلم زنده ياد امير نيک آئين، فصل به فصل منتشر مي کنيم. ين درسنامه، بري نخستين بار از راديو پيک يران ( راديوی حزب توده يران) بصورت گفتارهي آموزشي پخش شد و پس از آن يکبار در خارج از کشور انتشار يافت و سرانجام، پس از انقلاب 57 در داخل کشور، پس از ويراستاري مجدد بازانتشار يافت. صميمانه از آن ها که از يمان خويش چون سرميه ي گرانقدر استفاده کرده و عليرغم همه دشواري هي غير قابل ذکر در ين يادداشت کوتاه، آن را بار ديگر تيپ کرده و ارسال داشتند، و همچنين ويراستار و مسئول فني سيت راه توده که صفحه آرائي و فُرم بندي آن را به دو گونه برعهده داشته است، صميمانه سپاسگزاريم. ين کتاب را مي خواستيم از 10 مهرماه که سالروز بنيانگذاري حزب توده يران است به روي سيت ببريم، اما نامه ي که يک دانشجوي داخل کشور بري راه توده نوشته و گريش به چپ را از نگاه خويش توصيف کرده، ما را برآن داشت که انتشار کتاب را جلو بياندازيم، گرچه فصل هي انتخاب شده کوتاه باشد. نامه تکاندهنده آن دانشجوی داخل کشور، بار ديگر ثابت مي کند که بيد به تاريخ جنبش ها، به تاريخ خيزش هي انقلابي يران، به تاريخ احزاب و به پيه هي فلسفي- اجتماعي چپ يران هرچه سريع تر بيد پرداخت. نسل جديدي در ميدان است، که از هر سو بمباران تبليغاتي شده است. ين نسل جستجوگر است و ما يقين داريم که تنها کافي است راه نشان داده شود، تا از بيراهه بپرهيزد و جان و روان خويش را از تبليغات مسموم جهاني و داخلي به پاليد. بخشي از تلاش راه توده بري پرداختن به مسائل بالا، در دوره جديد با همين انگيزه صورت مي گيرد. در ين راه، از هر نوع همکاری صميمانه استقبال مي کنيم. حتي در حد ارسال اسناد و عکس ها.

 

                                                                                                                                                بازگشت

درس چهل - پيش بيني علمي و اهميت علمي آن

درس سی و نه - دو اسلوب اساسی منطق دیالکتیک

درس سی و هشت - مختصات عام منطق ديالکتيک و قوانين اساسي آن

درس سی و هفت - جای منطق ديالکتيک در تکامل عمومي منطق

درس سی و شش - سيبرنتيک و اهميت فلسفي آن

درس سی و پنج - تئوری حقيقت

درس سی و چهار - روند عمومي شناخت

درس سی و سه - مرحله تعقلي روند شناخت

درس سی و دو - مرحله حسي روند شناخت

درس سی و یک - نقش پراتيک در شناخت

درس سی - آشنائي کلي با تئوری شناخت

درس بیست و نه - مقولات منطقي و تاريخي

درس بیست و هشت - مقولات امکان و واقعيت

درس بیست و هفت - مقولات جبر و اختيار

درس بیست و شش - مقولات ضرورت و تصادف

درس بیست و پنج - مقولات علت و معلول

درس بیست و چهار - مقولات ماهيت و پديده

درس بیست و سه - مقولات مضمون و شکل

درس بیست و دو - جزء، کل و سيستم

درس بیست و یک - مقولات مفرد - خاص - عام

درس بیست - فصل چهارم - مقولات ديالکتيک، مقوله چيست؟

درس نوزده - قانون نفي نفي

درس هجده - قانون گذار از تغييرات کمي به تحولات کيفي

درس هفده - قانون وحدت و مبارزه اضداد

درس شانزده - قانون در علم و فلسفه ديالک تيک

درس پانزده - اصول اساسي ديالک تيک مارکسيستي

درس چهاردهم ـ کلياتي درباره ديالکتيک به مثابه علم و به مثابه اسلوب علم

درس سيزدهم ـ کار، تفکر، زبان

درس دوازدهم ـ شعور

درس يازدهم ـ وحدت مادی جهان

درس دهم ـ زمان و مکان

درس نهم ـ حرکت و سکون

درس هشتم ـ فصل دوم ـ ماترياليسم ، ماده

درس هفتم ـ موضوع فلسفه مارکسيستي، تکامل آن، رسالت آن

درس ششم ـ شريط سياسي ـ اجتماعي و علمي ـ معرفتي پيديش مارکسيسم

درس پنجم ـ نگاهي به تاريخ فلسفه

درس چهارم ـ اسلوب در فلسفه

درس سوم ـ مسئله اساسي فلسفه، مقصود از مفاهيم مادي و معنوي چيست؟

درس دوم ـ فلسفه چيست؟ اجزي متشکله فلسفه مارکسيستي کدام است؟

درس اول ـ جهان بيني پرولتري و جي فلسفه مارکسيستي در آن