بازگشت

- با شاه و بدون شاه نقض قانون اساسی یعنی منجلاب شاهنشاهی!

 

- یورش ارتجاع چه زمان و چگونه نادیده گرفته شد! آن یورشی که اکنون مجلس هفتم به "قانون کار" آورده حاصل آن غفلت هاست

 

- قانون اساسی جبهه فعال نبرد انقلاب با ضد انقلاب

 

- شکنجه زندانیان همیشه آغاز خیانت به منافع ملی ایران بوده

 

- تصریح اصول سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ضروری است

 

- حاکمیت خلق باید از طریق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی و حقوق اداری . . .

 

- شیوه انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها باید دمکراتیک باشد

 

- برابری کامل زن و مرد باید در قانون اساسی تصریح شود.

 

- آموختن حق مسلم همگانی است.

 

- همه پرسی قانون اساسی، توازن نیروها سرانجام قانون اساسی را تعیین می کند

 

  بازگشت