راه توده

شماره 172     دوشنبه 26 فروردین ماه 1387

ابوتراب باقرزاده

عزیز یوسفی

آصف رزمدیده

احسان طبری

هما نصرزنجانی

مشی و سیاست توده ای می گوید:
برای آزادی، علیه امپریالیسم
این دو مبارزه از هم جدا نیستند؟

مقاله تحلیلی زنده یاد کیانوری، دیماه 1360: "ما تردید نداریم که امپریالیسم امریکا اگر در توطئه قهرآمیز براندازی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با شکست روبرو گردد. تمام توجه خود را در جهت تقویت گرایش انحصارگرانه و آزادی ستیز در حاکمیت معطوف خواهد کرد. ما هم اکنون شاهد این تلاش هستیم. تمام تبلیغات رادیو‌های امپریالیستی در این جهت است که جریان بازگشت به قانونیت و تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی را برای نیروهای راستین انقلابی چپ و حتی گروه‌های متعهد مسلمان غیرممکن سازند.

فاطمه مدرسی


نقش 3 شخصیت
در انقلاب 57
خمینی- بازرگان- کیانوری
ن. کیانی

--------------------

یاد بودهای محفلی
مریم فیروز در ایران
بشنوید!
سخنان  یکی از زنان
هم زندانی با مریم فیروز

در هفته های پس از در گذشت زنده یاد مریم فیروز، چندین مراسم محفلی یادبود برای وی در ایران برگزار شده است که اخبار پراکنده آن به راه توده رسیده است. همراه با این اخبار، یک فایل صوتی نیز از یکی از مراسم محفلی برگزار شده در اختیار راه توده قرار گرفته که دراین شماره آن را منتشر می کنیم. البته با حذف برخی قسمت هائی که بدلیل ملالحظات اجتناب ناپذیر اجباری بود. این پرش ها که در نوار صوتی محسوس است، به گونه ای نیست که به اصل سخنانی که می شنوید لطمه ای وارد آورده باشد. این گفتار را که همراه است با شرحی کوتاه از آنچه در ماه های اول یورش به حزب توده ایران می شنوید!

--------------------

نامه زنده یاد كیانوری به خامنه ای 2

با11 قربانی زیرشکنجه

به زندان اوین منتقل شدیم

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
نخستین گام ها برای
متشکل شدن کارگران
رضا روستا

--------------------

اقتصاد سیاسی
شیوه تولید سرمایه داری
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران


ف. م. جوانشیر

چه نتیجه ای از انتخابات مجلس هشتم بدست آمده؟
مصاحبه سردبیر راه توده با رادیو فردا
حاکمیت یکدست
خواب و خیالی باطل در ج.اسلامی

تا برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس روزهای زیادی در پیش نیست، اما ارزیابی نتیجه مرحله اول این انتخابات به گونه ای روشن است، که نتیجه مرحله دوم نیز هرچه باشد، تاثیر تعیین کننده ای در تحلیل انتخابات مجلس هشتم نخواهد داشت. این درحالی است که تقویت گروهبندی و یا فراکسیونی که با دشواری بسیار از موانع گذشته و بعنوان منتقد دولت و حاکمیت وارد مجلس شده به قوت خود باقی است و از هیچ فرصتی برای حضور در مرحله دوم انتخابات و این حمایت و تقویت نباید غفلت کرد. دراین مرحله نیز انتخاب کسانی که در لیست طرفداران اصلاحات قرار دارند و یا بعنوان افراد مستقل از جناح های حاکم و دولتی در صحنه حضور دارند اولویتی قطعی دارد.
پیرامون انتخابات مجلس هشتم، نحوه برگزاری آن و نتایجی که از آن بدست آمده، قطعا و در چارچوب نقد سیاست نظامی حاکمیت و عملکرد مجلسی که با هدف حمایت از این سیاست برپا کردند سخن خواهیم گفت و سلسله بحث های خود را پیرامون این سیاست دنبال خواهیم کرد. در این شماره راه توده که در فاصله دو مرحله اول و دوم انتخابات مجلس هشتم منتشر می شود، متن مصاحبه را منتشر می کنیم که نخستین ارزیابی راه توده از این انتخابات است. این مصاحبه با از سوی سردبیر راه توده با رادیو فردا صورت گرفت و از هر دو سو( تحریریه راه توده و رادیو فردا) ضبط شد. بخش قابل توجهی از این مصاحبه مطابق سیاست رادیوی مذکور و در محدوده وقت و زمانی که دراختیار دارند در برنامه شامگاهی پنجشنبه گذشته رادیو فردا پخش شد. آنچه که در این شماره راه توده می شنوید، متن کامل این مصاحبه است. مصاحبه ای که با سئوال پیرامون نتیجه انتخابات مجلس هشتم و تاثیر آن بر اوضاع بغرنج کشور و بحث های متفاوت پیرامون یکدست شدن حاکمیت آغاز شد و احتمال تشدید فشارها و یورش ها به احزاب و سازمان ها و کانون های فعال مدنی نیز در ادامه آن مطرح شد. این مصاحبه را می شنوید.

متن نوشتاری آنچه که از این مصاحبه پخش شد، به همراه آنچه که در بخش های دیگری از آن آقایان زیبا کلام، جمشید طاهری و بهروز خلیق نظرات خود را بیان کردند را می توانید روی سایت رادیو فردا از "اینجا" بخوانید.

--------------------------------------------------

میراث انقلابی تورج حیدری بیگوند در رد ترور
با خشت کجی که
بیژن جزنی گذاشت
دیوار ترور تا ثریا بالا رفت

كارگر باید از ماهیت همه اقشار مختلف جامعه از آخوند و كارمند و دهقان گرفته تا دانشجو و كاسبكار جزء و سرمایه دار دركی زنده داشته باشد.

--------------------------------------------------

کنفرانس بین المللی در اوکرائین
جبهه نظامی ناتو
در شرق اروپا
آماده جنگ می شود
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------------------------------------

"راینر روپ" مفسر سیاسی

 روزنامه چپ گرای آلمانی "یونگه ولت"
جنگ روانی
یا خطر
حمله و جنگ واقعی
ترجمه و تدوین فیروز فروتن

--------------------------------------------------

بیانیه و مصاحبه
دبیر اول حزب کمونیست اوکرائین
استراتژی امریکا
اروپای متفرق - روسیه منزوی
ترجمه راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است