آغاز انتشار کتاب "اقتصاد سیاسی"
بحران تولید
در دل نوسان های بازار
ف. م. جوانشیر
 

همانگونه که در پایان بازانتشار تحقیق بدیع و ارزنده زنده یاد "جوانشیر" روی شاهنامه فردوسی که بنام "حماسه داد"، در آغاز پیروزی انقلاب 57 در ایران منتشر شد، دو اثر دیگر وی در دستور انتشار راه توده قرار گرفت: اقتصاد سیاسی و صفحاتی از جنبش جهانی کارگری و کمونیستی. تایپ دوباره این دو اثر اکنون پایان یافته و بموجب سیاستی که ما داشته و چندین بار نیز اعلام کرده ایم، تلاش خواهیم کرد، هنگام انتشار آنها، آنچه را بموجب ملاحظات سیاسی دوران فعالیت علنی و قانونی حزب توده ایران در داخل کشور بر این آثار افزوده شد و ارزش و اعتبار آنها در حد "روز" است و نه "تاریخ"، از دل آنها بیرون کشیده شده و آنها را به اصل خویش بازگردانیم. این روش را ما تاکنون اعمال کرده ایم و به همه سایت هائی که این آثار را منتشر می کنند نیز توصیه می کنیم از کار سهل و آسان کپی کردن از روی کتاب و بصورت "PDF" منتشر ساختن آنها، به همان دلیل و ملاحظه ای که نوشتیم خود داری کنند. این توصیه را به دوستان و رفقای افغان خود نیز کرده ایم و دراینجا یکبار دیگر آن را مورد تاکید قرار می دهیم.
از میان دو اثر بالا، شورای سردبیری راه توده اولویت انتشار اقتصاد سیاسی را مقدم بر جنبش جهانی کمونیستی تشخیص داد و به همین دلیل از این شماره، کتاب اقتصاد سیاسی را به شیوه همه آثاری که تاکنون منتشر کرده ایم فصل بندی کرده و با عناوین مستقل مربوط به همان فصل منتشر می کنیم.

 

    بازگشت

ـ غارت در آمد ملی و سهم ناچیز ملت

ـ در آمد ملی چگونه درایران محاسبه می شود

ـ هرگز دولت مافوق طبقات وجود ندارد

ـ کشف اجباری درآمد ملی در سرمایه داری

ـ بحران انرژی نشانه ای از بحران سرمایه داری

ـ جدال تاریخی بر سر نفت ایران و خلیج فارس

ـ سرگذشت کشف و استخراج نفت در میهن ما

ـ غارتگران بین المللی نفت را از زیر پای مالکان آن می برند

ـ زمین ارث اجدادی هیچکس نیست

ـ نقش مخرب مالکیت زمین در کشاورزی و صنعت

ـ رشد کُند و آرام سرمایه داری در روستاها

- بهره کشی در مناسبات میان مالک و مستاجر زمین

ـ دو نوع بهره در مناسبات فئودالی و سرمایه داری

ـ مناسبات دو طبقه جامعه سرمایه داری

ـ هرم سرمایه داری تجاری ایران در عصر پهلوی

- نوسان قیمت ها تابع اضافه ارزش اند

- دو نوع بازرگانی در دو دوره تاریخ

ـ ماهیت پیچیده نظام سرمایه داری

ـ اقتصاد سیاسی در سوسیالیسم، مراحل تکاملی را طی می کند!   

ـ سرمایه اجتماعی در دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی  

ـ خرید و فروش در باز تولید سرمایه

ـ بحث کلیدی سرمایه ثابت و سرمایه متغیر 

ـ رشد استبداد زده سرمایه داری در ایران شاهنشاهی

ـ اصلاحات ارضی آغاز کوچ روستائیان به شهرهای بزرگ

ـ سرمایه داران "سرمایه" اولیه را از کجا آورده اند؟ 

ـ اعتبارهای بانکی در اختیار سرمایه داران بزرگ

ـ شیره جان کارگر اینگونه به ارزش اضافی تبدیل می شود!  

ـ عرق کارگران را اینگونه درمی آورند! 

ـ استثمار کارگران از گاه مزدی تا روز مزدی

ـ کارگر ستیزی از عبدالمجید مجیدی تا علینقی جهرمی

ـ سرمایه داری شهر و روستا را از یکدیگر جدا کرد!  

ـ کارگران و صنعت ماشینی در دو نظام 

ـ زنان و کودکان لای چرخ دنده صنایع ماشینی

ـ تشکل ستیزی در تضاد با کار جمعی

ـ سه مرحله تاریخی که سرمایه داری پشت سر گذاشته است  

ـ قانون کار، کارگران ایران برای بند بند آن چند دهه مبارزه کرده اند 

ـ فراز و نشیب قانون کار پیش از انقلاب

ـ مبارزه در راه کاهش و تقسیم ساعات کار و مقابله با بیکاری

ـ اضافه ارزش تولید، تضاد کار و سرمایه، در همین نکته است

ـ کار زنده انسانی سرمایه می سازد

ـ پرولتر تولید می کند، سرمایه دار ارزش اضافه می برد!  

ـ زمان لازم - زمان اضافی، بهره کشی انسان از انسان 

ـ آنقدر که نمیرند و در خدمت سرمایه بدمند.

ـ نیروی کار پل میان کالا و بازار 

ـ "ارزش اضافه" ستون فقرات "کاپیتال"

ـ تولید کننده کوچک متحد ملی تحولات اجتماعی دوران

ـ "کالا" بت انسان ساخته ای که در سرمایه داری باید آنرا پرستید! 

ـ نقش پول در بازی جهانی سرمایه داران با هم

ـ پول از درون کدام مناسبات اجتماعی سر برآورد!

ـ خصلت دوگانه كاری كه در كالا نهفته است: كار مشخص و كار مجرد

ـ کالا و تولید کالایی

ـ شیوه تولید سرمایه داری

ـ اقتصاد سیاسی علمی است جانبدار و طبقاتی

ـ اسلوب علم اقتصاد سیاسی 

ـ اقتصاد سیاسی یعنی مناسبات انسانها با هم 

ـ نیروهای مولده و مناسبات تولیدی

 

 

                                                                                                      بازگشت