راه توده

شماره 174     دوشنبه نهم اردیبهشت ماه 1387

فریبرز صالحی

فرزاد جهاد

رحمان هاتفی

فرزاد دادگر

ابوالحسن خطیب

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش سوم)

خطاهای خمینی و توده های مردم
مشترک است و آنها را یکجا باید دید

آیت الله خمینی و ملت ایران در حساس ترین دوران تاریخ کشور ما وجودی یگانه شدند. خطاهای خمینی خطاهای ملت ما هم هست. در بررسی این خطاها غلو نباید کرد، همانگونه که بر روی آن سرپوش نباید گذاشت.

حسین قلمبر


 نا گفته هایی از یورش به حزب -2 پیوستن گروه منشعب به نوید
روزگاری

 که آسان

سپری نشد

--------------------

اندیشه چپ در ایران
کهن سال تر از
اندیشه های مذهبی!
ع. خیرخواه

--------------------

دولت احمدی نژاد
بدنبال آغوش
سازمان تجارت جهانی
هدایت احمدی

--------------------

سالروز تولد لنین و سالمرگ یلتسین
سالروز تولد
سالمرگ خیانت
بهروز بکتاشی

--------------------

اقتصاد سیاسی - 5
"کار انسان"
جهان بر محور
این کالا می چرخد!
ف. م. جوانشیر 

پایان بحث انتخابات نظامی
آغاز سازماندهی فراکسیون منتقد

هیچ فرد سیاسی و دنبال کننده رویدادهای ایران، اگر در این زمینه جدی و پیگیر باشد، نباید انتظار داشته باشد، ما در سرمقاله این شماره خود، درباره شیوه برگزاری مرحله دوم انتخابات و یا مجموعه آنچه که بعنوان کارنامه برگزاری انتخابات مجلس هشتم در برابر مردم است مطلبی بنویسیم. همان زمان که سفرهای استانی محمد خاتمی برای تدارک انتخابات مجلس هشتم قطع شد و هاشمی رفسنجانی نیز سفرهایش دراین ارتباط به مراکز استان ها را متوقف کرد، از روز آشکارتر بود که طراحان و سکانداران سیاست نظامی حاکم نه خیال قبول شکست خود را دارند و نه توان تجدید نظر در آن را. بنابراین، می کوشند قدرت را انحصاری تر در دست خود نگهدارند و از شکاف در بدنه حاکمیت خویش جلوگیری کنند. این نکته ایست که همان زمان نیز ما در سرمقاله های انتخاباتی خود به آن اشاره کردیم. دراین میان و فاصله، یگانه تلاش مقدور و ممکن، نه پیروزی در انتخاباتی که با "فرمان" برگزار شد، بلکه این می توانست باشد که یک فراکسیون منتقد سیاست نظامی حاکم در مجلس حضور یابد، حتی در اندک ترین شمار. این امکان، علیرغم همه تقلب ها، نخواندن آراء، شمارش دستی صندوق ها و دهها سد و ممنوعیت و بی اعتنائی ناشی از خشم و نارضائی مردم نسبت به انتخابات، سرانجام تحقق یافت.  ادامه 

--------------------------------------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران-رضا روستا
اول ماه مه
با خون کارگران
در سینه تاریخ ثبت شد

نهضت اتحادیه ای در ایالات متحده امریکا

 --------------------------------------------------

دستآوردهای انکار ناپذیر
انقلاب دمکراتیک و ملی افغانستان

مقاله ای از سلطانعلی کشمند
صدراعظم دولت دمکراتیک افغانستان

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است