راه توده

شماره 169     دوشنبه 13 اسفند ماه 1386

مرتضی کیوان

سیاوش کسرایی

ابوالقاسم لاهوتی

فرخی یزدی

رحمان هاتفی

چاپ جدید گفتگو با تاریخ- نورالدین کیانوری(با ویراستاری راه توده)

خدمت و خیانت
در کابینه مصدق جمع شده بود
گریز از تظاهرات مشترک30 تیر 1331 سرود کودتا را
یاد امریکا وانگلیس داد و 28 مرداد از درون آن بیرون آمد
 

محمدعلی افراشته


مهکامه
"سرو" سربلند گیلان
که نامش "سرور" بود

--------------------

بخش هائی از سخنرانی گنادی زیوگانف دبیراول حزب کمونیست فدراتیو روسیه  بمناسبت 90 سالگی ارتش سرخ

گنادی زیوگانف:
بیدار شوید
ارتش امریکا و ناتو
به پشت دروازه های روسیه رسیده
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران-8

دکتر ارانی


قربانی بزرگ، تیفوس
فاشیسم در ایران
رضا روستا

--------------------

 آخرین بخش جنبش های اجتماعی...
زکریای رازی
فیلسوف بزرگ
ماتریالیست ایران
احسان طبری

 

"مشت ملی" بر دهان حاکمیت

با تاکتیک ها و سیاست های
دم به دم نو، باید به نمایش درآید

انتخابات مجلس هشتم، در شدیدترین تنگنائی که طراحان و مجریان سیاست نظامی- اتمی در حاکمیت جمهوری اسلامی بوجود آورده اند، به زمان برگزاری خود نزدیک می شود. درحالیکه مساعد ترین موقعیت برای آشکار شدن شکست این طراحان و مجریان فراهم است، آنها نامساعدترین شرایط را برای انتخابات فراهم آورده اند تا "نه" بزرگ مردم ایران به این سیاست از صندوق ها بیرون نیآید!
تشدید گرانی، تورم، بیکاری و رسوائی دولتی جنجال ساز و هوچی که سه سال است بر بال موشک شهاب سوار است و درکنار بی سابقه ترین حمایت های نظامی جان مردم را به لب رسانده، تنها بخشی از زمینه مساعدی است که اگر شرایط برای ریختن رای آزاد مردم به صندوق ها فراهم بود، با استفاده از این زمینه، مردم مشت بر دهان این دولت و حامیان آن می کوبیدند.
 ادامه

--------------------------------------------------

روز جهانی زن
بر همه زنان ایران مبارک باد

روز جهانی زن را به همه زنان ایران، بویژه کوشندگان جان کوش حقوق زنان ایران در جنبش عمومی تحول خواهی ایران تبریک می گوئیم. آن نیمه خالی لیوان جمهوری اسلامی، زن ستیزی ارتجاع مذهبی و نگاهی است که به زن، بعنوان انسان درجه 2 دارد، اما فراموش نکنیم که نیمه پر این لیوان، آن برانگیختگی است که انقلاب 57 در کل جامعه ایران و خواه نا خواه در نیمه دوم این جامعه، یعنی زنان بوجود آورد. برای نخستین بار سیاست و حق طلبی در زیر پوست این نیمه دوم راه یافت، حتی همین که از خانه بیرون می زنند و به پای صندوق های رای می روند- بی اعتناء به آنکه به چه کسی رای می دهند- یک حرکت سیاسی و آگاهی بخش است. بکوشیم آن آگاهی را افزون کنیم، نه این حضور را انکار! واین کوشش، کار همه ماست، همچنان که حمایت از کوشندگان حقوق برابر زنان ایران با مردان وظیفه ماست. واریزهای اجتماعی زن ستیزی در بخش مهمی از حاکمیت را می شناسیم. از زندان تا خیابان... اما سادگی است اگر تصور کنیم این دردها جدا جدا درمان می شوند. وقتی از تحول طلبی و تحول خواهی می نویسیم، به درمان عمومی جامعه می اندیشیم، که واریزهای اجتماعی زن ستیزی نیز در آن نهفته است. بقول مولوی "صد که آمد، نود هم نزد اوست!"

--------------------------------------------------

ارثیه انقلابی، باقی مانده از تورج حیدری بیگوند

انقلاب به مدعیان حقوق زحمتکشان
خواهد آموخت جای واقعی شان کجاست!
از یکشنبه خونین، 1905تا طلوع خورشید انقلاب در روسیه

--------------------------------------------------

آغاز راه دشوار کمونیست های قبرس
برای رهبری کشور!
عسگر داوودی
به نقل از رسانه های خبری اروپائی

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است