برخی بررسی ها درباره جهان بينی ها

و جنبش های اجتماعی در ايران

 

انتشار کتاب "برخی بررسی ها درباره جهان بينی ها و جنبش های اجتماعی در ايران" را چند ماه پیش آغاز کردیم که یکی از برجسته ترین آثار زنده ياد احسان طبری می باشد. آن انتشار که بصورت عکسبرداری از متن کتاب بود، هم از نظر خواندن و هم تکثير با دشواری همراه بود. به همين دليل و با توصیه همراهان و همگامان راه توده، تایپ دوباره کتاب را- علیرغم دشواری بسیار- در دستور کار قرار دادیم. این کار بسرعت عملی نبود؛ زيرا تيمی که کار تايپ کتاب ها و برخی مقالات مشروح تحقيقی را برعهده دارد، تازه تایپ کتاب تجربه 28 مرداد را تمام کرده و دو کتاب ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی زنده ياد "نيک آئين" را در دستور کار خود قرار داده بود که همچنان ادامه دارد. درخواست های مکرر برای انتشار کتاب ياد شده زنده ياد طبری، سرانجام ما را به این نتیجه رساند که تيم تايپ مطالب را تقویت کنیم و این کتاب را هم شروع کنیم. چنین شد و کار تايپ 200 صفحه نخست این کتاب به پایان رسید که نخستین مقاله آن را در این شماره می خوانید و بتدریج مقالات دیگر این کتاب را خواهید خواند.

با آغاز انتشار کتاب "برخی بررسی ها..." بصورت وورد، ما بخش هائی را که بصورت عکس تاکنون روی سايت راه توده داشتيم حذف می کنيم و کار را از ابتدا آغاز می کنیم.

 

                                                                                                                                                بازگشت

زکریای رازی فیلسوف بزرگ ماتریالیست ایران  

 

دهریان، فلاسفه ماتریالیست در تاریخ کهن ایران  

 

اندیشه های کهن در فلسفه مادی ایران 

 

پنهان شدن قدرت پشت "فقه" اسلامی

 

عقل سرخ قربانیان بزرگ روشنفکری اسلامی

 

جنبش اسمعیلیه پدرخوانده شیعه اثنی عشری در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانیان در برابر تحجر مذهبی

 

تشتت و اختلاف از آغاز همزاد اسلام بود

 

مهرپرستي، ریشه های 40 قرن آئين و مذهب در ايران

 

ایران، پوست انداری مذهبی در سرزمین کهنسال ما

 

اندیشه ورزان ایران

 

ملت ایران اجداد مصباح یزدی را به گورستان تاریخ سپرده

 

جادو و خرافات خیال بیمارگونه و سرگشته

 

اسلام ستم ستیزی که خلفای آن، ستمکار شدند

 

جهان و رابطه انسان با آن در شریان ادبیات ایران

 

فقر و غنا ـ زر و مکنت در ادبیات کلاسیک ایران

 

ایران در کانون تحقیق و توجه مارکس و انگلس

 

شیوه آسیایی تولید در ایران