راه توده

شماره 198     دوشنبه 29  مهر ماه 1387

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

ناخدا افضلی

سرهنگ عطاریان

مرتضی کیوان

نقدی بر "مشروطه ایرانی" ماشاء الله آجودانی- 1
ن- کیانی
استبداد اگر امان دهد، بزرگترین
سد راه تحول اسلام برداشته میشود

آن تلاش شجاعانه، سخت و جانکاهی که برای دمساز کردن اسلام با مشروطیت بدان دست زده شد - و آجودانی آن را تمسخر می کند - بزرگترین تلاشی بود که در طول تمام تاریخ اسلام برای نوسازی وهمگام کردن آن با تحولات انجام شد. دیکتاتوری رضاشاهی ادامه نزاع سیاسی و تقابل فکری اسلام مشروطه و اسلام مشروعه را مانع شد و اجازه نداد که اندیشه اجتماعی و تفکر اسلامی تحول طبیعی خود را طی کند.

سیاوش کسرایی


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی - 26 

مصطفی چمران
از روی سر مذاكرات
جنگ در كردستان
را آغاز كرد!

--------------------

بحران مالی
"اتاق فکر"سرمایه داری
بار دیگر به "جنگ"
متوسل خواهد شد!

"عصرما" ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

27 مهر، مرتضی کیوان تیرباران شد
مرتضی کیوان
عموئی فراموش نشدنی
احمد زاهدی لنگرودی
 

--------------------

اقتصادسیاسی - 29
عرق کارگران را
اینگونه در می آورند!
ف. م. جوانشیر

--------------------

ببرک کارمل
80 سال از تولد
این انقلابی افغان گذشت
جنرال محمد یاسین امیری

مقدمه ای بر دو گزارش دریافتی از ایران
مگر کودتا کنند
وگرنه جلوی تحول را نمی توانند بگیرند

سرمقاله این شماره راه توده را قصد داشتیم در ارتباط با سقوط قیمت نفت، بهمن بزرگ گرانی و کمبودی که در راه است، احتمال رو به افزایش شورش های کور مردم جان به لب رسیده، موقعیت بشدت متزلزل شده احمدی نژاد در میان مردم و حتی روحانیون، خطر دست زدن فرماندهان سپاه و شخص رهبر به یک ماجراجوئی نظامی و یا نمایشی داخلی برای جلوگیری از سقوط احمدی نژاد در انتخابات آینده – در حد آن مانوری که شاه در آخرین سال حکومت خود داد و شماری از همدستان خود مانند هویدا و ارتشبد نصیری را موقتا به زندان فرستاد تا پس از افتادن آب ها از آسیاب آزاداشان کند- خطر یک سلسله دستگیری های سیاسی درداخل کشور و... بنویسیم. در واقع سرفصل های چنین سرمقاله ای را فهرست وار در همین چند خط بالا نوشتیم. این مجموعه را می خواستیم با آخرین هشدار محمدخاتمی در باره تلاش برای خلق "منافقین" جدید و یورش و کشتار آنها به پایان ببریم. بویژه که او اشاره به سابقه خط امامی کسانی کرده است که می خواهند بنام "منافقین" جدید لب تیغشان بدهند.   ادامه 

  --------------------------------------------------

مهرگان

جشن بزرگ و

باستانی ما ایرانیان

روزبه محسنی


 

 

--------------------------------------------------

روزنامه کیهان شماره 22 بهمن 1357
خنثی سازی کودتای 21 بهمن
دستگیری سرلشکر ریاحی از سوی افراد مسلح سازمان نوید

این دو خبر که بریده روزنامه کیهان 22 بهمن 1357 است، با زیر نویس های آن بصورت عکس برای راه توده ارسال شده تا در حاشیه یادمانده های انقلاب 57 منتشر کنیم. به این دو خبر در طول یادمانده ها اشاره شده است و اینک با کمی تاخیر اصل خبر منتشر شده بدست ما رسیده که آن را نیز منتشر می کنیم. این دو خبر یکی مربوط به از کار انداختن تانک کودتاچیان در شب 21 بهمن در زیر پل امام حسین (فوزیه آن زمان) توسط یک واحد از توده ایهای مستقر در کوچه جنب سینما میامی وقت و دستگیری سرلشکر ریاحی همراه با اسناد کودتاست که روز بعد تحویل مدرسه رفاه (محل استقرار آیت الله خمینی) شد. خبر دوم مربوط به پخش و آموزش سلاح توسط توده ایهای مسلح سازمان نوید به مردم و همچنین حضور چریک های مسلح فدائی خلق در قیام مسلحانه روز 22 بهمن است. با سپاس فراوان از ارسال کننده این دو عکس.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است