راه توده

شماره 238     دوشنبه 20 مهر ماه 1388

فریبرز صالحی

حسین قلمبر

فرزاد جهاد

 بهرامی نژاد

حسن قزلچی

هدف فوری جنبش سبز
به زیر کشیدن دولت کودتاست

صادقانه معتقدیم هر گروه و دسته و شخصیتی پیش از آنکه بخواهد یا بتواند برای جنبش و انقلاب سبز کنونی مردم ما طرح و تحلیل و تفسیر ارائه دهد ابتدا باید تکلیف خود را با تفسیرها و تحلیل‌های قبلی روشن کند. اگر اینکار نشود، اگر معلوم نشود که اشتباهات گذشته شناخته شده و از آن درس گرفته شده چه تضمینی وجود دارد که این تفسیرها و رهنمودها در ادامه چیزی از نوع همان تحلیل‌های معیوب پیش از انتخابات از کار در نیاید؟ این وظیفه را باید جدی گرفت. برای نمونه حرکت مطالبه محور چون نه درک درستی از فضای جامعه در آستانه انتخابات داشت و نه ارزیابی دقیقی از اهمیت خود انتخابات، آن را نه فرصتی برای تغییر بلکه حداکثر یک هیجان و داد و بیداد و فرصتی برای طرح مطالبات می‌دید.

فرزاد دادگر


سازماندهی نوین
ابتکارهائی، که ایران
درحال کشف آنست!

--------------------

دو نامه کوتاه
از منوچهر بهزادی

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

16 آبان 61
قدرتی که بعدها
جمهوری اسلامی را
در دست گرفت، هنوز
در سایه نشسته بود!

--------------------

 

خیزش سبز مردم ایران
در پی "رفرم" است یا "انقلاب"!

در اوج خیزش سبز در ایران، یکبار دیگر این بحث اساسی مطرح شده است که این خیزشی است انقلابی و یا خیزشی است برای "رفرم"؟ حتی اگر این سئوال طرح نیز نمی شد، تصوراتی را که در نوشته ها و تحلیل ها درباره جنبش سبز می خوانیم و طیف وسیع اجتماعی که دراین جنبش حضور یافته، خود به خود ماهیت دو مقوله "انقلاب" و "رفرم" را پیش روی ما قرار می داد. از نظر ما، این جنبش بر خلاف ذوق زدگی عده ای که عمدتا در مهاجرت سیاسی روزگار می گذرانند، جنبشی است رفرمیستی. یعنی، تا این لحظه در چارچوب نظام کنونی دو هدف بسیار مهم و کلیدی را دنبال می کند:
1- دفاع از جمهوریت و جلوگیری از تبدیل آن به نظامی حکومت و سلطنت.
2- از جا کندن دولت کنونی که مهرکودتا را نیز برپیشانی دارد و از این طریق ضربه به حاکمیتی که در پی تبدیل جمهوری به سلطنت و حکومت است.
  ادامه   

--------------------------------------------------

60 سالگی جمهوری خلق چین
و مناسبات این کشور با اتحاد شوروی
روزنامه «پراودا». ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------------------------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی
درس های انقلاب 1848 فرانسه
برای انقلاب 1357 ایران
ف.م. جوانشیر
(5b)

این درسنامه شماره 5 از کتاب صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی است، که مطابق نظم کتاب باید در دو شماره گذشته راه توده منتشر می شد اما بازتایپ آن بدلیل سفر و مشکلات همکاری که این بخش از کتاب را تایپ می کرد، به تاخیر افتاد و ما کتاب را از درسنامه 6 را ادامه دادیم. به همین دلیل این بخش را دراین شماره منتشر می کنیم و البته در بخش آرشیو آن را قبل از درسنامه شماره 6 قرار خواهیم داد تا نظم و ترتیب کتاب حفظ شود.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است