خسرو روزبه

ناصرزرافشان به کجا می رود؟
وای از پرستش "من"
که سر آغاز کج اندیشی است

آقای زرافشان اگر خود محوری و ذهنی گرایی را كنار بگذارد، می‌پذیرد كه مردم در این مرحله، نه من، نه ما، بلكه فرد دیگری را به رهبری خود برگزیده اند. اكنون باید فكر كرد كه چگونه می‌توان اندیشه‌های تاریخی چپ را به پیش و به میان توده‌های میلیونی برد. شیوه مبارزه برای به میان مردم بردن این اندیشه‌ها مستلزم از خودگذشتگی است. مستلزم آن است كه برای ما پیشبرد نظر و اندیشه مان اولویت داشته باشد، ولو اینكه نامی از ما نباشد.

دکتر هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 267     دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1389

دکتر احمد دانش

هوشنگ قربانی نژاد

مهرداد فرجاد

محمد پورهرمزان


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------
مرور راه توده سال 1374
سالهای غفلت
مدعیان چپ
و کودتای خزنده
جناح راست ارتجاعی

--------------------

اعدام و ترور
جاده برای امریکا
هموار می شود

 این تفسیر از اعدام های اخیر، با امضای "شماری توده ای" از داخل کشور به "راه توده" رسیده، که با اندک ویراستاری اجتناب ناپذیر، آن را منتشر می کنیم.

--------------------

بودجه سال 89
صرف سوخت
کشتی توفان زده نظام
بهزاد جوادیان

--------------------

میخ بر تابوت
اتحادیه اروپا
ترجمه رضا نافعی

--------------------

جدال بی جا بر سر یک شعر
"رزم مشترک"
پرواز را بخاطر بسپاریم
پرنده رفتنی است!

اعتصاب عمومی در کردستان
سمت گیری جنبش سبز را نشان داد

اعتصاب سراسری در کردستان، ظرفیت نوین جنبش سبز و اعتراضی مردم ایران را، پس از تظاهرات و راهپیمائی های به خون کشیده شده 11 ماه اخیر به نمایش گذاشت. برای رفع هر تردیدی لازم است بدانیم که در میان شهرهای کردنشین ایران – کردستان و کرمانشاهان- سنندج هویتی نزدیک تر به شهرهای بزرگ ایران مانند تبریز و شیراز و اصفهان و... دارند تا شهری مانند "مهاباد". پیوستن سنندج به اعتصاب سراسری به این دلیل اهمیتی ویژه داشت. و این همان پدیده ای است که به آن اشاره کردیم. یعنی آمادگی مردم در سراسر ایران برای بهره گیری از شیوه ای دیگر برای مقابله با حکومت کودتا.     ادامه

-------------------------------------------------

گفتگو با "سارا واگنکنشت"
بحران آفرینان
گلوی مردم یونان
را بیشتر می فشارند
روزنامه یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

-------------------------------------------------

فروپاشی اتحاد شوروی و سرنوشت کشورهای جهان سوم-1
دفاع از انقلاب
در کشور آنگولا
آذرفریتاش

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است