صفر قهرمانی

بنام توده ای، اما به کام دشمنان
و مخالفان حزب توده ایران

بخشی از کارنامه غیر قابل دفاع نشریه "نامه مردم" و کسانی که بنام توده ای، اما به کام دشمنان و مخالفان حزب توده ایران در دو دهه اخیر عمل کرده اند و هنوز هم جسارت پذیرش اشتباهات گذشته و پیوستن به جنبش و مشی توده ای را ندارند.

هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 286     دوشنبه 12 مهر  ماه 1389

آصف رزم دیده

علی گلاویژ

فرزاد دادگر

صابر محمد زاده


چرا مخالفان ولایت آقای خمینی
یکباره طرفدار ولایت مطلقه خامنه‌ای شدند؟
تفاوت میان
"ولی فقیه" و "رهبر"

-----------------

خمینی ستیزی
با چه اهدافی
دنبال می‌شود؟

--------------------

به سوی شکوفائی
با سانسور و سرکوب
آذرفریتاش

-------------------------------

آیت الله  زنجانی

گوشه هائی از تاریخ
مبارزات سیاسی درایران
روحانیون و حزب توده ایران
آیت‌ الله داریم
تا آیت الله !

-------------------------------

تفسیر "کاسترو"
از نتیجه انتخابات
اخیر در ونزوئلا
سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو
ترجمه بهروز بکتاشی

----------------------------

پایان، خوردن نان به نرخ روز
آغازبحث‌های مهم
درکانون نویسندگان

بدنه جنبش سبز گسترده تر
و ماهیت آن طبقاتی تر شده

کودتای انتخاباتی 22 خرداد با دو امید سازمان داده شد:
1- آنها که به موسوی و کروبی رای داده اند، از اقشار میانه و باصطلاح متوسط جامعه‌اند و با دیدن عزم حکومت برای دفاع از کودتا و از ترس دندان‌های تیزی که نظامی‌ها نشان خواهند داد، از همان ابتدا نشستن درخانه و نیآمدن به خیابان را ترجیح خواهند داد.
2- روستائیان، حاشیه نشینان شهرهای بزرگ و باصطلاح "جنوب شهری"ها، فقرا و غارت شدگانی که نان شب محتاج‌اند و همچنین بخشی از خانواده‌های قربانیان جنگ را می‌توان فریب داد و حتی در مقابل گروه اول به خیابان آورد.
امید نخست حکومت، با به خیابان آمدن میلیونها معترض به کودتا ... ادامه


 

گزارشی از تظاهرات مردم یونان علیه دولت
دولت های
ایران و یونان
یک برنامه اقتصادی
را اجرا می کنند
آزاده اسفندیاری


با قیام مردم و حمایت بخشی از نیروهای نظامی
کودتا در "اکوادور" در هم شکسته شد!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است