ف. م. جوانشیر

بعد از انقلاب 57
نسل جوان ایران
با یک سینه سئوال به حزب آمد

از 28 مرداد 1332 تا انقلاب بهمن 1357 یگانه ارتباط مستقیم حزب توده ایران با جامعه و بویژه نسل بعد از آن کودتا رادیو "پیک ایران" بود که این رادیو نیز چند سال پیش از انقلاب قطع شد. البته بحث نه بر سر فعالیت نشریه نوید و یا نشریه "بسوی حزب" که مبتکر اولی زنده یاد رحمان هاتفی و دومی شادروان "هوشنگ تیزابی" بود و یا نشریات چاپ ریزی که در دهه 50 با دشواری به ایران می رسید، بلکه بحث بر سر مرور بی وقفه حوادث پیش از کودتا، مواضع حزب بعد از کودتا و توضیح دو دهه رویدادهای پس از آن کودتاست. این دشواری، خوشبختانه در دوران کنونی، یعنی دوران حاکمیت ارتباطات اینترنتی نیست. یعنی به کمک اینترنت می توان بی وقفه با ایران در ارتباط بود و اجازه وقفه در آگاه سازی نسل جوان از تاریخ حزب، دوران فعالیت حزب در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب و سالهای پس از یورش به حزب را نداد.

منوچهر بهزادی

راه توده

شماره 283     دوشنبه 22 شهریور 1389

 

دکتراحمد دانش

پرفسور آگاهی

دکترمحمد بهرامی

تقی کی منش


مرور راه توده
نفی مرزهای
خودی و غیر خودی
دستاورد بزرگ
برای جنبش سبز است
--------------------
درخت تنومندی
بنام
"هویت ایرانی"
--------------------

عسلویه
رویای شیرینی
دستخوش تحریم ها
شهاب ذاکری

--------------------

کنگره راه کارگر
نیم گام بسوی
واقع بینی سیاسی

--------------------

ریشه های عمیق
اختلافات
سیاسی- اقتصادی
در جمهوری اسلامی

شعار "مرگ برشاه"
امروز، یعنی مرگ براین اوضاع

مردم با توسل به ابتکار‌های نوین، همچنان در برابر حاکمیت ایستاده‌اند. شعار "مرگ بر شاه" آخرین ابتکاری است که مردم به آن متوسل شده‌اند. ماموران شهرداری که از اولین ساعات بامداد مامور پاشیدن رنگ روی شعارهای خیابانی اند، حالا از خود و از روسای خود می‌پرسند: روی مرگ بر شاه هم رنگ بپاشیم؟
و این مرگ بر شاه، یعنی همان "مرگ بر دیکتاتور" و آنکس که باید با این شعار تنش بلرزد، بی شک و بی وقفه دچار این لرزش تن است که در دیدارهای فرمایشی اش مدام از پایان باصطلاح فتنه سخن می‌گوید. موسوی و کروبی و خاتمی را "چند نفر نق بزن" معرفی می‌کند و برای دلگرم کردن اطرافیان نظامی و غیر‌نظامی اش، همچنان از قایق سوراخ سوراخ نظام، بعنوان کشتی استوار یاد می‌کند!  
 ادامه

-------------------------------------------------------------------

نیکاراگوئه
مقابله با بیسوادی
نمونه ای برای
شناختن دولت های انقلابی
بهروز بکتاشی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است