خاطرات تلگرافچی رضاشاه-2

کودتای 1299

علیه سه جنبش انقلابی درایران

50 هزار نفر فقط در تهران از قحطی مردند. توده مردم پوست خربزه و هندوانه، پوست سيب زمينی و خونآبه ذبح گوسفند می خوردند. انگليسی ها وحشت زده از شکست قوای دولتی از قوای مسلح جمهوری گيلان و بيمناک از وصل شدن جنبش های ژنرال پسيان در خراسان و محمد خيابانی در تبريز به جمهوری گيلان و سپس فتح تهران و جمع شدن بساط سلطنت و خودکامگی، فورا فرماندهان روس و مستشاران آلمانی و اطريشی ارتش ايران را برکنار کرده و رضاخان را به فرماندهی قوای نظامی ايران برگماردند و سپس کودتای 1299 را برای انتقال سلطنت قاجاريه به پهلوی ترتيب دادند.

راه توده

شماره 442    پنج شنبه 3 بهمن ماه 1392

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

سیاوش کسرایی

مریم فیروز


پرسش و پاسخ – خرداد 1361

انقلاب تیرباران

ارتجاع گلباران

-----------------------------------

نهضت آزادی

مهندس بازرگان

وحزب توده ایران

در انقلاب 57

-----------------------------------

به سئوالات

نسل بعد از انقلاب

باید پاسخ داد!

-----------------------------------

شکست اولین

جنبش اصلاحات

از روی سر مردم

دکتر سروش سهرابی

---------------------------------

با مطالعه منسجم

و آگاهی تاریخی

می توان کمتر

اشتباه کرد!

-------------------------------------

نوزدهمین کنفرانس سالیانه

 روزالوکزامبورک ـ کارل لیبکنشت

دو قربانی بزرگ

شکست انقلاب

در پایتخت آلمان

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-------------------------------

چپ ایران

نباید جاده را

برای راست ها

هموار کند!

------------------------------

گردش به چپ

در سیاست خارجی

باید درسیاست

داخلی نیزآغاز شود!

سایت حزب کمونیست روسیه
 آزاده اسفندیاری

--------------------

روز شمارتاریخ  ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

چهره ایران

زیر سایه اقتدار

رضا شاه

زیر و رو می شود

می پرسند: چرا راه توده

 از روحانی حمایت می کند؟

 به فیسبوک

راه توده

و صفحه فیسبوک راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس

با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می پرسند چرا راه توده از دولت روحانی پشتیبانی می‌کند؟ آیا در این دولت برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های اشتباه و قابل انتقادی وجود ندارد؟ آیا سمتگیری اقتصادی آن در چارچوب سرمایه داری نئولیبرال قرار ندارد؟ آیا این پشتیبانی حزب ما را از نیروی نقادی که لازمه یک حزب انقلابی است خالی نمی‌کند؟
کسانی که این پرسش‌‌ها را مطرح می‌کنند و بسیاری از آنان حسن نیت نیز دارند، تصورشان از سیاست انقلابی، سیاست نقادانه است که کاملا درست است، اما توجه ندارند که نقد چه کسی و برای رسیدن به چه هدفی؟
هدف از نقد، گسترش آگاهی‌‌ها وعقب راندن واپسگرایی است و بنابراین برای آنکه ببینیم آیا این نقد دارای ماهیت انقلابی است یا نیست، ابتدا باید دید که آیا مثلا حسن روحانی اکنون در کانون مرکزی قدرت واپسگرا در ایران است که ما با نقد آن در حال نقد و عقب راندن واپسگرایی در ایران باشیم؟ یا برعکس او زیر فشار این کانون است و پشتیبانی از وی به عقب راندن آن کانون خواهد انجامید؟ آیا پشتیبانی از دولت حسن روحانی دقیقا به معنای ایستادگی و نقد همان مراکز اصلی قدرت واپسگرا در ایران نیست؟
نورالدین کیانوری در تعریف سیاست می‌گفت: سیاست عبارتست از پشتیبانی از یک نیرو در برابر دیگری برای برداشتن یک گام به جلو. منظور وی فقط این نبود و این نیست که سیاست درست یا سیاست حزب توده ایران چنین است و چنین باید باشد. منظور محتوای عینی سیاست است، صرفنظر از اینکه یک جریان سیاسی بدان آگاه باشد یا نباشد. هر سیاستی یعنی پشتیبانی از یکی در برابر دیگری و تضعیف دیگری در برابر آن. آن نیروی سیاسی که به این واقعیت و این مضمون عینی سیاست آگاه است این پشتیبانی و یا تضعیف را آگاهانه انجام می‌دهد و آنکس که آگاه نیست به او تحمیل می‌شود و بازیچه قرار می‌گیرد.
سیاست عرصه حضور و رقابت قدرت‌‌ها و نیروهاست. هر نیرویی که تقویت شود به معنای آن است که در جهت تضعیف یک نیرو و قدرت دیگر عمل می شود. عرصه سیاسی عرصه توازن نیروها مانند کفه‌‌های ترازوست. نمی‌توان گفت که من می‌خواهم و اراده می‌کنم که روی یک کفه وزنه بگذارم اما کفه دیگر بالا نیاید. چنین چیزی محال است و به معنای خود را به ندیدن و ندانستن زدن یا در ندیدن و ندانستن ذینفع بودن است.
ندیدن همین واقعیت و همین نکته بود که موجب ‌شد کسانی سیاست دیروز حزب توده ایران در پشتیبانی از انقلاب یا خط رهبری آن را متوجه نشوند، یا دلایل پشتیبانی امروز راه توده از محمد خاتمی یا حسن روحانی را در نیابند. بودند چپ روهایی که در آغاز انقلاب متوجه نبودند که سیاست افراطیگری و برخورد و رویارویی آنان هرچند درظاهرانقلابی است ولی در واقع ارتجاع مذهبی و قدرت‌‌های خارجی مخالف انقلاب را تقویت می‌کند. آنان تصور می‌کردند سیاست عرصه اراده آنان است و تصمیم گرفته اند خمینی را تضعیف کنند، درعین حال که نه ارتجاع مذهبی، نه صدام حسین، نه امریکا هیچکدام تقویت نشوند! ولی چنین چیزی ناممکن بود، همانطور که نتیجه مخالفت و تضعیف محمد خاتمی برآمد احمدی نژاد شد. بگذریم از آنان که اساسا برای تقویت ارتجاع مذهبی و جناح راست حکومتی دست به نقد خمینی یا خاتمی می‌زدند و امروز نیز حسن روحانی را نقد می‌کنند، با این محاسبه کوته بینانه که با بقدرت رسیدن ارتجاع مذهبی مردم از آنان و از مذهب متنفر خواهند شد و به سمت "چپ" روی خواهند آورد.
اینان در این تصور خود دو اشتباه بزرگ می‌کنند.
اول - عرصه سیاسی را تنها و عمدتا عرصه برخورد اندیشه‌‌ها و عقاید می‌دانند و نه نیروها. این درک موجب می‌شود که عقاید و اندیشه‌‌ها را عمده کنند و موضعشان نسبت به هر نیرو براساس تصوری باشد که از عقاید آن دارند. چون با عقاید یک نیروی سیاسی موافق نیستند بنابراین در مقابل آن قرار می‌گیرند و چون با عقاید گروه دیگر احساس نزدیکی بیشتر دارند در کنار آن قرار می گیرند. ... ادامه
---------------------------------------------------------------------------------------

انقلاب اکتبر

90 سال پس از لنین

روزنامه اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

-----------------------------------------------------------------------------------------

سوابق تلگرافچی رضاشاه

----------------------------------------------------------------------------------------

خونین ترین کودتا

در پرجمیعت ترین کشور مسلمان

شیرین مرادی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است