شعبان جعفری - 4

استقبال از کاشانی

مثل استقبال از خمینی بود!

از فرودگاه مهرآباد تا پامنار، دنبال ماشین آیت الله کاشانی که از تبعید لبنان برگشته بود دویدم. مثل همین استقبالی که از خمینی شد. روزی که مصدق از مجلس بیرون آمد و گفت مجلس آنجاست که مردم هستند، من او را روی شانه ام بلند کردم! کاشانی گفت: جعفری! شاه می خواهد از مملکت برود، اگر برود عمامه ما هم رفته. برو نگذار برود. ما هم رفتیم و شد ماجرای 9 اسفند. روز 14 آذر با برو بچه ها راه افتادیم و همه دفاتر روزنامه های حزب توده را غارت کردیم و از دفتر "مردم" و "جمعیت هواداران صلح" چیزی باقی نگذاشتیم.

غلامرضا خاضعی

شاهرخ جهانگیری

راه توده

شماره 489 پنجشنبه 25 دیماه 1393

منوچهر بهزادی

گیتی مقدم


بخش دوم ضربات به انقلاب و حزب

"امام غزالی"

جنایت را

در اسلام

تئوریزه کرد!

احمد روشنگر

--------------------

"بسیج کارگری"

جلوه دیگری

از سمت گیری

فاشیستی سپاه

--------------------

رابطه تنگاتنگ

 فساد و غارت

با خصوصی سازی

------------------------------

رویدادهای ایران

از انقلاب مشروط تا انقلاب 57

شاه در سال 53

با اعلام حزب

واحد رستاخیز

به شقیقه خود

شلیک کرد!

------------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

روزهای خوش

با هم بودن

و کم کم

تنها ماندن!

------------------------------

دشواری های

دولت فرانسه

برای بهره گیری

ار نفرت مردم

علیه تروریسم

اومانیته – الف. م. آذرفریتاش

------------------------------

آنچه درباره

کشتار در

مجله "چارلی"

گفته نشد!

یکاترینا پالگویوا- ساویستسکایا راسیا

ترجمه و تدوین- آزاده اسفندیاری

---------------------------------

"اسلامگرائی"

چاقوئی که غرب

سالها تیز کرده

ژرمان – فورن پالیسی –

گزینش و ترجمه رضا نافعی

------------------------------

سرمقاله راه توده 489

دستآوردهای یورش اوباش

در مجلس، به مطهری کم نیست!

آنچه که در  ابتدای این هفته و در جریان سخنرانی علی مطهری در مجلس روی داد، نه در جمهوری اسلامی رویدادی تازه بود و نه در زمان شاه و بویژه در دوران رضا شاه پدیده ای غافلگیر کننده بود.

بدستور رضا شاه در راهروی همین مجلس رفتند ملک الشعراء بهار را به جرم مخالفت با جمهوریخواهی رضاشاه بکشند که واعظ قزوینی را که شبیه ملک الشعراء بهار بود، به جای وی با شلیک گلوله کشتند. در همین مجلس اوباش طرفدار آیت الله کاشانی و یا شاه در جایگاه تماشاچی ها می نشستند و مخالفان را تهدید به قتل می کردند. در همین مجلس چه پیش و چه بعد از انقلاب 57 بارها به نمایندگان توهین شد، با هم دست به گریبان شدند، از تریبون پائین کشیده شدند، تحصن کردند، حتی رئیس دولت وقت "مصدق" از ترس ترور در همین مجلس پناهنده شد، و باز در همین مجلس سرلشگر زاهدی که بعدها گرداننده داخلی کودتای 28 مرداد شد تحصن گزید.

تمام طول تاریخ مجلس، سرشار از این حوادث است. در همین مجلس و درحالیکه هاشمی رفسنجانی با قدرت تمام بر مسند ریاست آن نشسته بود و لبخند می زد، به ملی مذهبی ها و رهبران نهضت آزادی ایران حمله کردند. مهندس معین فر را در همین مجلس با مشت و گریبانگیری از پشت تریبون پائین کشیدند.

بنابراین، آنچه که در ارتباط با علی مطهری در مجلس روی داد، حادثه عجیبی نبود و این احتمال که در آینده نیز مشابه آن روی دهد بسیار است. اما، تفاوت آنچه در مجلس جمهوری اسلامی روی داده و میدهد با آن رویدادهای مشابه در زمان دو پهلوی در آنست که اوباش و آنها که با دوپینگ بیت رهبری و شورای نگهبان بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده اند، برخلاف زمان دو پهلوی نه بنام "قدرت" بلکه بنام "مردم" و دفاع از نظر مردم دست به اوباشگری می زنند، درحالیکه میدانند رای مردم را ندارند و نسبت به طرد خود از جانب مردم یقین دارند.

در این نوع حوادث، بیش و پیش از آن که گرفتار احساسات شد، باید دانست انگیزه و بهانه اصلی چیست؟ در مورد علی مطهری انگیزه مهاجمین جلب نظر و حمایت فرماندهان سپاه و بیت رهبری و شورای نگهبان به امید ماندن در مجلس آینده و یا انتقال به ارگان های غیر انتخابی حکومت بود و بهانه نیز "فتنه". یعنی دفاع از کودتای انتخاباتی سال 88.

5 سال پس از آن همه موعظه، دروغگوئی و رجز خوانی در باره فتنه و سرکوب آن، اوباش مجلس و آنها که از بیرون سر نخ آنها را در دست دارند از چهار جمله در باره حصر موسوی و کروبی – آن هم در حد مشروطی که مطهری مطرح می کند- وحشت کردند و از تلنگر به بادکنک " راهپیمائی 9 دیماه" (راهیپمائی حکومتی به سبک راهپیمائی طرفداری از قانون اساسی در زمان دولت بختیار) به خود لرزیدند. آنها به مطهری حمله کردند، با آگاهی از همین مسئله و برای جلب حمایت قدرت بیرون از مجلس چنان کردند که همگان میدانند.

چه در آغاز صدراعظمی و سپس شاه شدن رضاشاه تا لحظه ای که او توانست دیکتاتوری خود را بر جامعه تحمیل کرده و خود لیست نمایندگان مجلس را تهیه و ابلاغ کند، و چه در سالهای اول سلطنت پسرش، تا چند سال پس از کودتای 28 مرداد که او نیز توانست پر و بال مجلس را قیچی کرده و مشتی چاپلوس و جیره بگیر را بنام نماینده مردم در مجلس جمع کند و استبداد خود را مستقر سازد، مجلس مکرر شاهد رویدادهائی مشابه آنچه که در ارتباط با مطهری اتفاق افتاد؛ بود. بخش مهمی از دلائل یورش به مطهری در آن تلاشی نهفته است که برای تبدیل "قدرت" در جمهوری اسلامی به استبدادی مسلط، کلاسیک و نهادینه است. همچنان که در دوران دو پهلوی بود. طبیعی است که ایستادن در مقابل این تلاش و تن ندادن به استبداد مطلقه و نهادینه شده در ایران، هزینه دارد. بخشی از این هزینه را نمایندگانی نظیر مطهری می دهند، همچنان که نمایندگان مجلس دوره ششم دادند؛ و بخش دیگر را مردم باید بدهند. این هزینه، تلاش برای آگاهی از هویت و سابقه و مشیء فکری و وابستگی های نامزدهای انتخاباتی است. اگر به جای واکنش منفی، احساساتی و نشستن در خانه ها، باید در مقابل مانورهای جناح راست حکومتی، هزینه داد و فعالانه در ستادهای انتخاباتی فعال شد و در پای صندوق های رای حضور یافت و رای داد، این هزینه را که کمترین هزینه است باید تقبل کرد. اگر حاصل رویدادهایی نظیر آنچه در ماجرای یورش به مطهری در مجلس روی داد، هوشیاری بیشتر مردم و مصمم تر شدن آنها برای تغییر ترکیب مجلس با رای مردم باشد، آن را می توان از این نظر "مثبت" نیز ارزیابی کرد.

--------------------------------------------

آقای خامنه ای یا  تاریخ نخوانده

یا خوانده اما از تاریخ نیآموخته

سازمان امنیت در نهایت،

 به جان بنیانگذارش می افتد!

--------------------------------------------

ترور در فرانسه زمینه اشغال

نظامی لیبی را فراهم کرده!

ترجمه و تدوین از اومانتیه- آذرنگ

--------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

--------

 

 

-----------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است