خاطرات زندان و شکنجه "به آذین"- 4

تلی از پهن در اوین

محاصره ام کرده بودند!

 به بازرگان گفتم متحد شویم. گفت ما اهل تفرقه هستیم نه اتحاد! پس از انقلاب برای رهبران حزب توده ایران پیام دادم که برای بازگشت به وطن عجله نکنند، اما کار خودشان را کردند و بازگشتند. پس از آن همه شلاق و شکنجه، نمایش تلویزیونی بمنظور محکوم ساختن حزب توده ایران و اقرار به داشتن رابطه جاسوسی شروع شد. با پاهای زخمی و تاب و توان تن که بی نهایت نیست! پس از آن نمایش اعتراف تلویزیونی وقتی همراه بازجویم باز می گشتم، جوانان دستگاه بازجویی مرا در میان گرفتند و هر یک به ریشخند چیزی گفتند. از یکی شنیدم که گفت: «ها، به آذین! می زدی که وزیر خارجه یا حتی رئیس جمهور بشوی. ولی می بینی؟ اینجا پهن هم بارت نمی کنند.» درست می گفت، تل پهن از همه سو پیشم بود و کسی بارم نمی کرد.

 

راه توده

شماره 521   پنجشنبه 26 شهریور ماه 1394

رفعت محمد زاده

تورج حیدری بیگوند

احمدعلی رصدی

امیرنیک آئین


بخش 13- در 12 صفحه

یادمانده هائی از

پیوند حزب توده

ایران با انقلاب 57

علی خدائی

--------------------

به دور از خوش خیالی ها

خطر بزرگ را

در ج. اسلامی

در کجا باید دید؟

--------------------

"برجام"

زخمی عمیق

بر پهلوی بازندگان

 انتخابات 92 شده!

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

مردان بزرگی

که جانشین

نخواهند داشت!

بزرگ علوی- نوشین- مهرداد بهار- پاینده-

سعید نفیسی- عزت الله سحابی و فقیهی

--------------------

نامه سال 66

 قربانی نژاد

از زندان

"رجائی شهر"

--------------------

نتایج دنباله روی

اروپا از امریکا!

ریا نووستی – ترجمه  نعمت بوستانی

--------------------

جشن اومانیته

باد در انگلستان

از چپ وزیدن گرفته است!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

سرمقاله راه توده 521

سخنان ضد امریکائی رهبر

به نتایجی در خدمت امریکا می رسد!

آیت الله خامنه ای در سخنان خود، بسیار از «دشمن»٬ غرب٬ آمریکا٬ اهداف آنان برای تسلط بر ایران و جهان سخن می گوید؟ آیا هر آنچه در این زمینه می گوید نادرست است؟ اگر نه چرا٬ بنظر برخی٬ پشتیبانی از آن در صفحات راه توده به چشم نمی خورد؟

کسانی که این پرسش ها را مطرح می کنند ظاهرا تصور می کنند که همه سیاستمداران جهان هر آنچه می گویند نادرست است و تنها «چپ» ها و شخصیت های مترقی سخنان درست می گویند. بعبارت دیگر میلیون ها تن مردمی که در جهان به احزاب راست رأی می دهند حتما دچار سادگی و بلاهت هستند و سخن درست و نادرست را از یکدیگر نمی توانند تشخیص دهند.

واقعیت ولی چنین نیست. در عرصه سیاسی کمتر حزب و گرایش و نیروی جدی است که سخنان – حتی به ظاهر- نادرست و نابخردانه بر زبان آورد. آنچه نیروهای سیاسی در جهان را از یکدیگر جدا می کند سخنان و ادعاهای درست و نادرست نیست٬ نتایجی است که از همان سخنان می گیرند و راه حل هایی است که بر اساس آن ارائه می دهند.

کافیست مثلا به شکل گیری راست افراطی و پدیده فاشیسم در تاریخ توجه کنیم، چرا که اتفاقا مسئله امروز ماست. فاشیسم در شرایط بحران سرمایه داری و در اساس با تکرار شعارهای کمونیست ها و چپ ها و با هدف جذب پایگاه اجتماعی آنها پا به عرصه سیاسی گذاشت.

موسولینی بنیانگذار حزب فاشیست ایتالیا خود ابتدا از صفوف حزب سوسیالیست رفرمیست این کشور برخاست و کوشید پایگاه اجتماعی این حزب را به سمت فاشیست ها جلب کند. هیتلر هم حزب خود را "سوسیالیست" اعلام می کرد ولی "ناسیونال سوسیالیسم" یعنی سوسیالیست بومی در برابر کمونیست ها که آنها را سوسیال انترناسیونالیست و بقول خودش بی وطن می دانست. بنابراین اینکه راست افراطی عناصری از ایدئولوژی چپ را در گفتار و شعارهای خود وارد می کند تا پایگاه طبقاتی چپ را از او گرفته و جلب خود و منحرف کند یک پدیده تاریخی و یکی از مشخصه های بنیادین راست افراطی است. ادامه

----------------------------------------------------

فصل پایانی کتاب "بربال بحران"

(زندگی سیاسی دکتر علی امینی)

شاه بی خبر

هنوز تصور می کرد

چون صخره ایستاده!

 

"مجاهدین خلق"

گمراه شدند

و هرگز دست از

گمراهی برنداشتند!

--------------------------------------------------------

پناهندگان قربانیان کشورهای اتحادیه اروپا

مشکل نه پناهجویان،بلکه برپا کنندگان  جنگ در افریقا و خاورمیانه اند!

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

--------------------------------------------------------

"اجلاس پیمان امنیت جمعی"

غرب دروغ میگوید

خیال مقابله

با داعش ندارد

ریا نووستی – ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است