"اوس غفور" فهمید

 بزودی انقلاب میشود

اما شاه تا آخر خط

رفت و این را نفهمید!

عکس: آنها که با شرکت در برنامه |سپاس آریامهر از زندان آزاد شدند!

 

راه توده

شماره 860- چهارشنبه 16 آذر 1401

دو رهبر حزب توده ایران. کیانوری و اسکندری. اولی بیشتر انقلابی و دومی بیشتر سیاستمدار. انقلاب ایران زمینه انتقال سکان رهبری حزب از اسکندری به کیانوری را فراهم کرد و فاصله نظری آنها از یکدیگر را بیشتر. کار کیانوری به زندان جمهوری اسلامی ختم شد و اسکندری در مهاجرت چشم برجهان بست. کیانوری اعتماد انقلابی به خمینی داشت و اسکندری مشکوک به اهداف روحانیت. شاید ترکیبی از هر دو نظر از انقلاب و روحانیت به منطق نزدیک تر بود.

نورالدین کیانوری

ایرج اسکندری


معنای جشن پیروزی

فوتبال امریکا

بر فوتبال ایران!

--------------------------------------

 ویرانی و خشونت

اقدام ارتجاعی است

نه حرکت انقلابی!

--------------------------------------

پیوند دو استبداد

شاه و روحانیت

در دوره قاجارها

--------------------------------------

انقلاب و اصلاحات

در پیوند با یکدیگر

هامون سرمدی

--------------------------------------

خصوصی سازی

انقلاب 57 را

شُخم زد!

دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------

اجلاس 8 حزب چپ

 و کمونیست در ایتالیا

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

--------------------------------------

زوگانف:
پوتین مصمم است اما اولیگارش ها

سد راه پیروزیند
تلویزیون حزب کمونیست روسیه
ترجمه- نعمت بوستانی

--------------------------------------

کردهای سوریه

زیر بمباران ترکیه

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

--------------------------------------

سرمقاله 860

کدام گفتگو واقعی است

و در جهت حل بحران کشور!

در هفته های اخیر نمایندگان طیف های سیاسی که خود را "اصلاح طلب" می نامند با برخی مقامات کشور از جمله محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه و علی شمعخانی رییس شورای امنیت ملی دیدار کرده اند. محتوای این دیدارها نشانه تلاش هایی است که بخشی از حکومت که عاقلانه می اندیشد برای یافتن راهی برای برونرفت کشور از بحران کنونی جستجو می کند. یکی از این راه ها بدرستی گسترش پایه حکومت است که تنها به اصلاح طلبان محدود نمی شود بلکه باید دایره گفتگو را به دیگر نیروهای ملی، لاییک و چپ و همه میهندوستان و مخالفان خشونت گسترش داد. بخش مهم – اگر نگوییم همه – زندانیان سیاسی کنونی در ایران جزیی از همین نیروها هستند و دلیل زندانی بودن آنها اصلا روشن نیست. اینکه افرادی میهندوست و مسالمت جو ولو منتقد در زندان باشند آن روی سکه انداختن کوکتل مولوتف و ترور در خیابانهاست. ادامه بازداشت و اسارت و حصر این میهندوستان هیچ فایده ای برای کشور ندارد جز آنکه موقعیت خشونت طلبان و قدرت های خارجی پشتیبان آنها را تقویت می کند. باید با این نیروها گفتگو کرد و حتی شرایط مشارکت آنان در فضای سیاسی را فراهم آورد تا بیش از نیمی از رسانه های ایرانی همچنان در اختیار اتاق بازرگانی نباشد که حساب های بانکی و منافعش در غرب و امریکاست و بنابراین قادر به موضعگیری دربرابر خشونت نیست.

در آنچه به اصلاح طلبان مربوط می شود همه می دانند که این طیفی یکدست نیست. بخشی از اصلاح طلبان خود یکی از عوامل بحران کنونی هستند. کسانی که در طی چند دهه سکان وزارت خانه های اقتصاد و بانک مرکزی و اتاق های فکر و تدوین نظریه های اقتصادی خصوصی سازی را در دست داشته اند؛ شرکا و سهامداران بانک های خصوصی که عامل تورم و فشار بر توده مردم هستند؛ روسیه ستیزها و شیفتگان غرب و کسانی که خواهان پیروزی ناتو بر جهان هستند؛ آنها که از متزلزل شدن حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی وحشت کرده اند؛ کسانی که در دو دهه اخیر مانع گسترش روابط چین با ایران شدند و اجازه سرمایه گذاری آن کشور را در ایران ندادند... بخشی از عوامل بحران و فلج کنونی کشور هستند. اینان در میان طیف اصلاح طلبان موضع نیرومندی دارند و اکثر رسانه های اصلاح طلب وابسته به همینهاست و با پول سرمایه داری تجاری که حامی سیاست های بالاست اداره می شود. ... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------

آنها که پر کشیدند و آن که

هنوز در آشیانه است!

-----------------------------------------------------------------------------------

چین، امریکا و افریقا

روی فرانسه

دیگر حساب نمی کنند!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

بازی چند پهلوی

امریکا  با ترکیه

عربستان و ایران

سرگیی کاژمیا کین- روزنامه پراودا

ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است