روز شمار تاریخ ایران

نوشته باقر عاقلی

 

بازگشت

 

 

 

 

- شاه نسل جدید نظامی ها را وارد حاکمیت سیاسی کرد!
 

- سال ترورهای سیاسی و یورش به آزادی ها
 

- شاه تاب تحمل هیچ نظامی و غیر نظامی کاردانی را نداشت!
 

- اقدسیه و سلطنت آباد ماندند و حکومت ها یکی ، یکی رفتند
 

- مرگ رضاشاه عروج مصدق قدرت نمائی حزب توده ایران
 

- ایران همچنان در گیر نتایج استبداد رضاشاهی
 

- با سقوط دیکتاتور شیرازه استبداد از هم گسیخت
 

- ایران در 1320 افتاد در کوره جنگ دوم جهانی
 

- اگر خودکامگی رضاشاه نبود ایران  در جنگ دوم می توانست سرنوشت دیگری داشته باشد!
 

- قتل ارانی و فرخی یزدی در زندان  - جنگ دوم جهانی  2 سال پیش از سقوط رضا شاه آغاز شد!
 

- محاکمه 53 نفر با احکام  از قبل تعیین شده!
 

- دستگیری 53 نفر و گسترش قتل های سیاسی
 

- 5 سال هولناک پایان سلطنت رضا شاه
 

- عده ای متعصب نمی خواهند بدانند چرا رضا شاه و جانشینش سقوط کردند
 

- نیمه دوم سلطنت پرتضاد رضا شاه
 

- رضاشاه می برد و می دوزد و به هیچکس پاسخگو نیست!
 

- سقوط و قتل مرد قدرتمند دربار رضا شاه
 

- دهه دوم حکومت رضاشاه با تشدید استبداد  سیاسی شروع شد
 

- سالهای سازندگی در ابتدای سلطنت رضاشاه
 

- 10 سال جدال میان استبداد و اصلاحات
 

- چهره ایران زیر سایه اقتدار رضا شاه زیر و رو می شود
 

- اقدامات مثبت رضا شاه در سال 1306
 

- آغاز تثبیت قدرت رضاخان بعنوان "شاه" جدید
 

- تلاش ناکام ملیون برای جلوگیری از "شاه" شدن رضاخان سردار سپه
 

- دیدار مراجع قم با رضا خان  و مخالفت آنها با جمهوریت!
 

- نظام سلطنتی یا نظام جمهوری بحث مهم مجلس در سال 1302
 

- آغاز وحشت از استبداد نظامی رضاخان سردار سپه
 

- آغاز پرحادثه ترین سالی که منجر به سقوط قاجاریه شد
 

- آمدن آیرونساید به ایران و کودتای رضاخان
 

- امضای قرار داد ننگین 1919
 

- تلاش احمد شاه برای تفاهم با میرزا کوچک خان
 

- انقلاب اکتبر ناگهان ایران را بیدار کرد!
 

- ایران از قربانیان جنگ اول جهانی
 

- زمینه های ظهور رضاخان و حاکمیت نظامی کم کم فراهم می شد!
 

- آغاز جنگ اول جهانی و اشغال بخش هائی از خاک ایران
 

- انقلابیون یکی پس از دیگری از صحنه حذف می شوند!
 

- شورش زنان علیه استبداد و فقر در اصفهان
 

- توطئه وتفرقه در صفوف مجاهدان مشروطه
 

- مرور اخبار انقلاب مشروطه را با دقت و حوصله بخوانید
 

- اعدام آزادیخواهان در باغشاه تهران
 

- کودتای محمدعلیشاه علیه مشروطه و مجلس
 

- اولین مجلس و اولین روزنامه پس از صدور فرمان مشروطه

- شیخ فضل الله  نان شاه را خورد چوب مردم را

- سقوط 30 روزه نظام استبدادی رضا شاه
 

 

                                                                                                      بازگشت