راه توده
و سازمان ها و شخصیت های سیاسی

(1387 - 1388)

 

در سالهای دشوار مهاجرتی که از یورش به حزب توده ایران آغاز شد و همچنان دامه دارد، فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته شده است. از جمله توقف پیوند سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت با حزب توده ایران و سپس شکل گیری "جداسری" تا حد پیوستن به مخالفان حزب توده ایران. از حزب توده ایران جدا شدند و به قصد مقابله با خط مشی حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 و حاکمیت سالهای نخست جمهوری اسلامی حزب نوین ساختند و پس از سالها مخالف خوانی با حزب توده ایران، بتدریج و زیر فشار حوادث و رویدادهای داخل کشور خود در برابر جمهوری اسلامی و جنبش مردم به همان سیاستی بازگشتند که بنام منتقد آن پرچم حزب دمکراتیک مردم ایران را برافراشته بودند. انفعال سیاسی مانند تیفوس در مهاجرت شیوع پیدا کرد و موج بزرگی از توده ای ها را نیز با خود برد. حسن نیت شماری که برای دفاع از سنگر حزب توده ایران سرنوشت ارگان مرکزی حزب "نامه مردم" را بدست گرفتند زیر دست و پای اسب چموش چپ روی و چپ نمائی رفتند و از واقعیات داخل کشور غافل ماندند. خواستند از حزب دفاع کنند، اما ندانستند چگونه! ادعاهائی را طرح کردند که نفی نگرش توده ای بود. از هر طرف به حزب توده ایران تاختند و اینان سر به زیر انداخته و مهر سکوت بر لب زدند.
در چنین فضائی راه توده پا به میدان گذاشت و نزدیک به دو دهه استوار بر سر پای خویش ایستاد و مرعوب فضا سازی ها و اتهامات نشد. آنچه را در این بخش از آرشیو راه توده می خوانید، کارنامه این ایستادگی است. کارنامه دفاع از حزب. کارنامه پاسخ به منتقدان و مخالفان، کارنامه مشی و نگرش توده ای. شک نیست که در این عرصه کمبودهائی داشته ایم، اما هنگام مرور این مقالات و نوشته ها، بازگردید به زمان نگارش و انتشار آنها و فضائی را تجسم کنید که راه توده در آن نفس کشید.

 

 بازگشت

 

ـ جنبش خودجوش مردم ایران، شناخت هدف مهم تر از سازماندهی

ـ رضوی فقیه نیز مانند زید آبادی از اعماق خبر دارد!

ـ نگاهی به مواضع انتخاباتی احزاب و سازمان سیاسی

ـ "محمد امینی" ها سخنگوی کدام جریان سیاسی اند؟ قانون اساسی ج. اسلامی فرصت است یا ضد فرصت؟

ـ سازمان اکثریت، وقتی هواداران داخل کشور نباید بفهمند!

ـ عبدالکریم سروش هم قبول کرده، آن فاجعه فرهنگی نام واقعی اش "شناعت" بود

ـ انتخابات ریاست جمهوری پس از 30 سال هنوز سرگردانی باید ادامه یابد؟

ـ نقش آفرینی 30 ساله باند احمدی نژاد، کودتای طبس، پس از انقلاب فرهنگی حمله به ایران، با جنجال های اتمی

ـ 30 گام به پس رشد سلطنت خواهی در رهبری سازمان های مدعی چپ!

ـ با پرونده اعتراف به کودتا در زیر شکنجه نزد خمینی رفتند ( روزنامه كیهان 13/5/68 صفحه 6)

ـ 4 سال پیش سهیل آصفی چه گفت امروز سهیل آصفی ها در ایران چه می گویند!

ـ نگاهی به نظرات احمد زیدآبادی، "حرف های مفت" تحکیم و ادوار تحکیم را فلج و منفعل نکرد؟

ـ تردید در حمایت از میرحسین موسوی، به سود احمدی نژاد است. آیا در این انتخابات شاهد حوادث غیر مترقبه خواهیم بود؟

ـ 30 سال است، راه کارگر در سال 1358 درجا می زند

ـ "نبرد که بر که" در ج. اسلامی به پایان رسیده؟

ـ دفاع از قانون اساسی گامی به جلو، یا فرار به عقب؟

ـ حزب توده ایران و انقلاب 57، حزب توده ایران دنباله رو خمینی بود؟

ـ اتحاد و مبارزه، سیاستی توده ای

ـ از آقای سیامک باید پرسید، "وقت ارزشمند" کجا صرف می شود؟

ـ حمایت شرمگینانه نامه مردم از بختیار، ستیز با نقش حزب توده ایران پیش و پس از انقلاب 57

ـ دولت بختیار بعد از مرگ به دنیا آمده بود!

ـ حزب توده ایران بدون انسجام سیاست هویت ندارد!

ـ تغییر سیاست جنگی مهم ترین رویداد این مرحله است

ـ آرایش طبقاتی در حاکمیت و وظیفه روز نیروهای چپ

ـ ریشه یابی علمی آنچه در حاکمیت کنونی ج. اسلامی می گذرد

ـ دفاع از اصلاح طلبان عبور از معیارهای تئوریک چپ است؟

ـ جمهوری اسلامی بر سر دو راهی، کودتای فاشیستی و یا آشتی ملی

ـ قطعنامه اجلاس شورای سردبیری راه توده، دفاع از هویت و تاریخ حزب وظیفه همه توده‌ ای هاست

ـ نقد و نگاهی به تحلیل آقای محمدرضا تاجیک

ـ آقای خزعلی و انجمن حجتیه، فاصله ای هست میان منتقد و مقلد!

ـ خبرهای دست اولی به قلم مهدی خزعلی

ـ تبلیغ تحریم و خانه نشینی نه "چپ" است و نه "نوین"!

 

 

                                                                                                      بازگشت