بازگشت

 

با توجه به شرایط امروز ایران و گذشت زمان عناوین جدید برای پرسش و پاسخ ها انتخاب کرده ایم ولی متن آن ها عینا نقل شده است.

  

ـ اوباشان گام به گام بر سرنوشت انقلاب حاکم شدند  (6 شهریور 1361)

 

ـ ایران این گونه گام به گام در مرداب جنگ فرسایشی با عراق فرو رفت!  (29 آبان 1361)

 

ـ تحول به راست در حزب جمهوری اسلامی  (20 شهریور 1361)

 

ـ گام های فاجعه در جمهوری اسلامی، انقلاب فرهنگی: " توده ای تیرباران ـ جماران گلباران "  (6 شهریور 1361)

 

ـ ما را بکشید، خواهید فهمید که ما حقیقت را می گفتیم  (6 شهریور 1361)

 

ـ از بنی صدر حمایت می کنیم به آن شرط که از مسیر درست خارج نشود  (1 اسفند 1359)

 

ـ حزب جمهوری اسلامی دیگ هفت جوشی که با عجله بار گذاشته بودند!  (اسفند ماه 1358)

 

ـ جنبش کارگری ایران بدون اتحاد بااقشار میانی جامعه به جایی نمی رسد  (1 اسفند 1358)

 

ـ آنچه از تاریخ کردستان باید آموخت، ما نمی توانیم با ملی گرایی کور موافقت داشته باشیم  (10 بهمن 1358)

 

ـ تحریم رفراندم از سوی فدایی ها آغاز حادثه جویی ها بود  (چاپ اول 1358)

 

ـ هیچ حزب واقعی با نیروی پراکنده و افراد مستقل به جایی نمی رسد  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ آرایش نیروهای سیاسی در سال 1358  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ در رفراندم جمهوری اسلامی، ما به محتوایی که اعلام شده بود رای دادیم  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ به ابتکار و پیشنهاد بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی، زمینه های مناظره تلویزیونی  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ ارتجاع از سال 58 پایه های خود را تحکیم کرد  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ ارتجاع در حال تشدید قواست اما فاشیسم اکنون پشت در نایستاده  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ حزب توده ایران از آزادی فعالیت بورژوازی ملی حمایت می کند  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ حزب جمهوری اسلامی جبهه ای که نمی توانست دوام آورد!  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ دوگانگی در حاکمیت دولتی  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ آیا حزب توده ایران دنباله روست؟  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

ـ اصول اساسی سیاست حزب توده ایران  (حزب توده ایران در عرصه سیاست روز، چاپ اول 1358)

 

                                                                                                                بازگشت