بازگشت

 

-آزادی ستیزان در برابر انقلابی که شعار آن "آزادی" بود

 

- چماقداران با انقلاب زاده شدند اما سپاه ضدانقلابند

 

- حزب توده ایران حمله به دفتر روزنامه "میزان" را محکوم کرد

 

- ربودن و به قتل رساندن فعالان سیاسی از 24 سال پیش آغاز شد و ادامه یافت

 

- حمله به اجتماعات و میتینگ ها بدعت خطرناکی است

 

- استقرار یک نظام ملی و دموکراتیک که هدف کنونی حزب ماست، به چه معناست؟

 

- نیروهای راست افراطی برای مثله کردن متن و روح استقلال طلبانه و دموکراتیک قانون اساسی تلاش می کنند

 

- نقض آزادی های دمکراتیک به سود ضد انقلاب است

 

بازگشت