بازگشت

 

- سرکوب کردها "راه حل آرزویی" شوینیست های کراواتی و مرتجعین عمامه ای

 

- ماجراجویی ها در کردستان اینگونه به ارتجاع در جمهوری اسلامی کمک کرد! (اعلامیه حزب دمکرات کردستان)

 

- کردستان خودمختار باید چه حقوقی داشته باشد!

 

- طرح پیشنهادی حزب توده ایران برای خودمختاری (خودگردانی) کردستان ایران

 

- ما حاضر به همه نوع همکاری با دولت موقت بازرگان برای دادن خودمختاری به کردهای ایران هستیم

 

- از کردستان ایران تل زعتر نسازید

 

- حزب توده ایران پیوسته به این دلیل که پیگیر حقوق خلق ها و حق خودمختاری آن ها بوده، متهم به تجزیه طلبی شده است!

 

- مصاحبه خبرنگار فرانسوی با قاضی محمد، کردهای ایران خواهان آزادی خودمختاری و انتخابات آزاد هستند

 

- عهدنامه تاریخی میان دو حکومت ملی آذربایجان و کردستان

 

بازگشت