راه توده

شماره 204     دوشنبه 11 آذر ماه 1387

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

شاهرخ جهانگیری

سرهنگ عطاریان

محمد باقر مجلسی

حکومت اسلامی، بنیاد "غدیر" و دولت احمدی نژاد این گذشته را دارد
شکم ها پاره کردند
تا ایرانی ها را شیعه کردند

دومين تئوريسين ولايت فقيه را در کعبه دستگير كردند و تحويل تختگاه عثمانی دادند كه در 55 سالگی، اعدام شد و "شهيد ثانی" لقب گرفت. ريشه های ترور، قتل عام، قتل زنجيره ای، ناصبی کشی، تئوری "نصر بالرعب"، تلاش برای تبديل جمهوری به حکومت اسلامی و سرانجام، دولتی که بنام دولت "هولوکوست" بر سرکار است، از دل اين تاريخ 200 ساله بيرون آمده است.

مکی (معروف به شهید اول)


  یادمانده ها در گفتگو با علی خدایی - 32 

کودتای طبس
تجربه‌ای شد
برای کودتای نوژه

--------------------

پی نوشت های دریافتی
درباره یادمانده ها

--------------------

30 سال پس از انقلاب 57
دست دولت
در جیب کارگران
گلوی کارگران
در دست کارفرمایان
هدایت احمدی

--------------------

شطرنج جهانی در دوران اوباما-2
در دوران اوباما
جهان شاهد کدام
سمت گیری امریکا خواهد بود؟
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

اقتصادسیاسی - 35
بحث کلیدی
سرمایه ثابت
و سرمایه متغیر
ف. م. جوانشیر

--------------------

انتشار

انتخابات ریاست جمهوری
با تغییر سیاست نظامی پیوند خورده است

آیا زمینه ورود به صحنه محمدخاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری، که قرار است در ابتدای سال آینده برگزار شود فراهم است؟
این مهم ترین سئوالی است که به اشکال گوناگون در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری یا طرح می شود و یا نسبت به آن با ابهام سخن گفته می شود. حتی شخص محمد خاتمی نیز تاکنون با دقتی سیاسی مسئله را در ابهام باقی گذاشته است. یعنی اشاره به شرایطی می کند که براساس آن و یا با سنجش آن می خواهد اعلام ورود کند.
اگر این یک روی سکه انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، روی دیگر آن تلاش و کوششی است که سکانداران کنونی نهاد ریاست جمهوری مصمم به نگهداری آن در دست خویش اند.
  ادامه 

--------------------------------------------------

هشت گفتار درباره فاشیسم- نوشته "تولیاتی"
فاشیسم در آلمان با ابزار انتخابات
به قدرت رسید
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی

--------------------------------------------------

در مسکو و با شرکت 600 هیات نمایندگی روسیه
و 83 هیات نمایندگی از احزاب کمونیست و مترقی جهان
برگزاری وسیع ترین کنگره
حزب کمونیست روسیه فدراتیو

--------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران تا سال1362
چماق تجارت
بر سر تولید ملی و کارگران ایران
24 مرداد ماه 1361

--------------------------------------------------

"مردم"
نام دقیق و تاریخی
ارگان مرکزی حزب است

این عکس را یکی از همکاران راه توده، از "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران برگرفته و با دو تاکید جهت انتشار ارسال داشته است. نخست سنت دیرینه گرامی داشتن یاد رفقای از کف رفته و دیدار با بازماندگان آنها، و دوم تاکید بر این که نام ارگان مرکزی حزب توده ایران "مردم" است و "نامه مردم" در سالهای پس از انقلاب برحسب یک توطئه به ظاهر قانونی از سوی دولت موقت بازرگان به حزب تحمیل شد. بنابراین، به جا بود که در مهاجرت، ارگان مرکزی حزب با همان نام تاریخی و اصلی خود؛ یعنی "مردم" منتشر می شد.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
برای خارج از آلمان
IBAN DE42360100430517751430
BIC PBNKDEFF
Tel:+49-30-367597211 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است