راه توده

شماره 164     دوشنبه 8 بهمن ماه 1386

ابوتراب باقرزاده

اسماعیل ذوالقدر

عباس حجری

تقی کی منش

رضا شلتوکی

میراث انقلابی "تورج حیدری بیگوند"
کارنامه قربانیان شتابزده انقلاب
در برابر نسل نوین چپ ایران
 وظایف پیشاهنگ در دوران رکود

شرح خونی که در اواخر دهه 1340 و دهه 1350 تا سال انقلاب 57 از بدن جنبش نوین مارکسیستی ایران رفت، خود درسنامه ایست برای طرفداران انقلاب و تحولات انقلابی در ایران.

صفر قهرمانی


سیل بنیان کن
"آگاهی مردمی"
در برابر جنگ طلبان
و انتخاباتی فرمایشی
بهروزبکتاشی

--------------------

دکتر اختر کامبخش

تمام سوخته های
جنبش زنان ایران
ع. الهی

--------------------

چرا؟
روسیه، پای در ِگل
چین، پای در رکاب
امیرعلی لاهرودی

--------------------

90سال پس از انقلاب اكتبر-9  
"تمامیت متحد"
با تحمل نظرات
در درون یک حزب

"لوسين سو"كميته مركزی حزب كمونيست فرانسه
ترجمه ع. خيرخواه

--------------------

هشت گفتار درباره فاشيسم
فاشیسم در ایتالیا
گام به گام پیش آمد!

تولياتی رهبر فقيد حزب كمونيست ايتاليا
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی  

--------------------

دیدار با آرش- رحمان هاتفی
این مروارید
از اعماق توده سر برآورد

--------------------

فصل دوم جنبش های اجتماعی
جنبش اسمعیلیه
پدر خوانده شیعه
اثنی عشری درایران
احسان طبری

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

فلسفه
چراغی در دست
برای نبرد با تاریکی
امیر نیک آئین

با کدام شعار و سیاست
می توان نماینده مردم شد
حتی اگر به مجلس راه نیافت

در سرمقاله شماره گذشته راه توده، سخن را اینگونه آغاز کردیم که انتخابات مجلس هشتم، که حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی چنین بی‌پروا درتدارک فرمایشی کردن آن است، تنها یک "انتخابات" نیست. کشف و بیان انگیزه های پنهان طراحان انتخاباتی که شاهد تدارک آن هستیم، به مراتب مهم تر از خود انتخابات و مجلس آینده است.
بدینگونه است که بحث های مربوط به نقش شورای نگهبان در غربال کردن داوطلبان و به مجلس بردن "خودی" های این مرحله، یا دلائل و مانورهائی که رهبر جمهوری اسلامی دراین ارتباط می کند و یا نقشی که دولت در این زمینه برعهده دارد، مهم هست، اما نه باندازه همین نقش در سالهای پشت سر مانده. برای مردمی که تا زانو در مرداب گرانی و تنگنای تامین نان شب گیر کرده اند نیز، این بحث ها، اگر در گذشته جاذبه ای داشته، اکنون ندارد، مگر به این شرط، که با افشای انگیزه های واقعی و پنهان در پشت مانورهای حکومت همراه شود. یعنی صاف و ساده به مردم گفته شود، چرا می خواهند یک مجلس فرمایشی تر و یکدست تر تشکیل دهند و هدف و یا گام بعدی حکومت چیست!
ازاین مرحله به بعد است که کارزار انتخابات مجلس هشتم به دو عرصه تقسیم می شود. عرصه ای که در آن باید پرچم افشای انگیزه های تشکیل مجلس فرمایشی و نظامی را فاش کرد و عرصه دیگر اعلام مخالفت با آن سیاست هائی است که چنین مجلسی را نیاز دارد. ادامه   

---------------------------------------------

گفتگو با تاریخ (ویراستاری مجدد شده راه توده)
بجای نقش اسلام در انقلاب
از وضع کنونی اسلام صحبت کنیم!

چی شده که در زمان شاه که آنقدر تبلیغات غرب و غرب گرایی زیاد بود جوان ها به طرف اسلام رو آوردند و حالا که اینقدر تبلیغات اسلامی می شود جوان ها در جهت دیگری حرکت می کنند؟

--------------------------------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
60 سال وحشت
از سندیکا و اتحاد کارگران ایران
رضا روستا

--------------------------------------------

کنفرانس روزالوکزامبورگ و راهپیمائی سالگرد قتل
"روزا لوکزامبورک" و "کارل لیبکنست" در آلمان
مارش 10 هزار نفره
به سوی آرامگاه لوکزامبورک و لیبنکشت
ترجمه عسگر داوودی

مصاحبه نشریه "یونگه ولت" با "هانس مدروف"
عضو کمیته مرکزی حزب چپ آلمان
برای جلوگیری از فروپاشی
سوسیالیسم آلمان دمکراتیک
نیازمند رفرم های گام به گام بود

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است