بازگشت

 

به ابتکار راه توده
آغاز انتشار کتاب
"ماتریالیسم تاریخی"
نوشته امیرنیک آئین، عضو اعدام شده
هیات سیاسی حزب توده ایران در قتل عام 1367

یکصد گفتار
برای نخستین آشنائی با شالوده های فلسفه مارکسیستی لنینیستی

"بخش دوم"
ماتریالیسم تاریخی
امیرنیک آئین
 

 

 

                                                                                                                 بازگشت

درس صد(بخش سوم) - ترقی در جامعه کمونیستی 

درس صد(بخش دوم) - فراز و فرود پیشرفت و ترقی اجتماعی

درس صد(بخش اول) - ناتوانی افکار ارتجاعی در برابر تحول اجتماعی

درس نود و نه - شخصیت یا توده ها، نقش کدام برجسته است؟

درس نود و هشت - فلسفه چراغی در دست برای نبرد با تاریکی

درس نود و هفت(بخش سوم) - ریشه های اجتماعی و منشاء طبقاتی مذهب

درس نود و هفت(بخش دوم) - نقش مثبت و منفی باورهای مذهبی در جنبشهای اجتماعی    

درس نود و هفت - مذهب بازتاب عجز و ناتوانی در برابر نیروهای طبیعی   

درس نود و شش - هنر و هنرمند متاثر از انسان اجتماعی  

درس نود و پنج(بخش سوم) - علم در خدمت مردم یا برای تشدید استثمار 

درس نود و پنج(بخش دوم) - علوم طبیعی در خدمت کدام طبقه  

درس نود و پنج(بخش اول) - مرزبندی های علم با هنر و مذهب 

درس نود و چهار - "اتیک" یا علم اخلاق

درس نود و سه - سياست مقوله ای، با مجموعه‌ای از بغرنجی‌های اجتماعی

درس نود و دو - هستی و آگاهی، همه حيات انسانی در اين دو مقوله جمع است

درس نود ویک - انترناسیونالیسم و وطن پرستی کدام تفاوت ها را دارند؟  

درس نود - نقش شخصیت در دو جبهه با مردم، علیه مردم 

درس هشتاد و نه - خلق های ایران و حقوق پایمال شده آنها در حکومت ها 

درس هشتاد و هشت - حقوق ملت ها تابع چهار اصل

درس هشتاد و هفت - ملت چگونه می تواند به وحدت ملی برسد؟ 

درس هشتاد و شش - مذهب هرگز ریسمان پیوند ملت نبوده است! 

درس هشتاد و پنج - هر دولتی، برای ملت "دولت ملی" نیست! 

درس هشتاد و چهار - از خانواده تا ملت سرگذشت زندگی اجتماعی انسان 

درس هشتاد و سه - ضربات تاریخی کیش شخصیت به دمکراسی سوسیالیستی

درس هشتاد و دو - نظام های ضد انقلابی از سرکوب و نفی رفرم تا تن سپرده به عقب نشینی

درس هشتاد و یک - جمهوری اجتناب ناپذیر و ماهیت دولت ها

درس هشتاد - دولت "فراطبقاتی" را تاریخ به یاد ندارد

درس هفتاد و نه - تزریق انقلاب از خارج یعنی بی اعتمادی به لیاقت خلق ها

درس هفتاد و هشت - انقلاب سوسیالیستی گذار ناگزیر بشریت

درس هفتاد و هفت - نقش هنگامه های توفان در خیزش های انقلابی

درس هفتاد و شش - انقلاب، یعنی حاکمیت مترقی ترین طبقه و اقشار اجتماعی

درس هفتاد و پنج - انقلاب ها و ماهیت طبقاتی آنها

درس هفتاد و چهار - انقلاب اجتماعی بدون نظم جدید تولیدی خواب و خیال است!

درس هفتاد و سه - مبارزه طبقاتی در 3 عرصه اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک

درس هفتاد و دو - نبرد بی امان طبقات در ایران

درس هفتاد و یک - وحدت و آشتی ناممکن طبقات اجتماعی

درس هفتاد - پایگاه طبقاتی حاکمیت یعنی، هویت حاکمیت

درس شصت و نه - کمونیسم این جامعه آرمانی چگونه جامعه ایست؟

درس شصت و هشت - سوسیالیسم پل بزرگ پیروزی میان سرمایه داری و کمونیسم

درس شصت و هفت - فرماسیون سرمایه داری، امپریالیسم

درس شصت و شش - تفاوت مهم و تاریخی میان پرولتاریا و طبقه کارگر

درس شصت و هفت - سرمایه داری، بورژوازی و پرولتاریا دو طبقه در برابر هم

درس شصت و شش - فرماسیون سرمایه داری؛ قانون اساسی تولید سرمایه داری، تضاد اصلی آن

درس شصت و پنج - فرماسیون سرمایه داری- اصول اولیه

درس شصت و چهار - درباره "شیوه تولید آسیائی"

درس شصت و سه - فئودالیسم (2)

درس شصت و دو - فئودالیسم (1)

درس شصت و یک - برده داری (2)

درس شصت - برده داری (1)

درس پنجاه و نه - کمون اولیه، آغاز تاریخ اجتماعی انسان از لحظه آشنائی با ابزار

درس پنجاه و هشت - فرماسیون های اجتماعی- اقتصادی

درس پنجاه و هفت - رابطه دیالکتیکی بین پایه و روبنا- نقش فعال روبنا، استقلال نسبی آن

درس پنجاه و شش - رابطه دیالکتیکی پایه و روبنا، نقش تعیین کننده پایه

درس پنجاه و پنج - پایه و روبنا

درس پنجاه و چهار - قانونمندی در روندهای اجتماعی (جبر تاریخ- عینی و ذهنی)

درس پنجاه و سه - قانونمندی در روندهای اجتماعی (تکرار در تاریخ، مفرد و عام، اجبار و اختیار)

درس پنجاه و دو - شیوه تولید و قوانین اساسی مربوط به آن

درس پنجاه و یک - مناسبات تولیدی

درس پنجاه - نیروهای مولده

درس چهل و نه - سرشت و سرنوشت انسان، مسئله بیگانگی از خویش

درس چهل و هشت - انسان به مثابه یک مقوله فلسفی

درس چهل و هفت - تاثیر افزایش جمعیت بر ساختار نظام جهانی

درس چهل و شش - محيط جغرافيايی

درس چهل و پنج - طبیعت، جامعه، انسان

درس چهل و چهار - ماهیت انقلابی که مارکسیسم در این زمینه ایجاد کرده است

درس چهل و سه - جای ماتریالیسم تاریخی در سلسله آراء و عقاید اجتماعی

درس چهل و دو - تعریف و اهمیت ماتریالیسم تاریخی

درس چهل و یک - موضوع ماتریالیسم تاریخی