راه توده

شماره 193     دوشنبه 18 شهریور ماه 1387

صابر محمدزاده

آصف رزمدیده

دکتر حسین جودت

منوچهر بهزادی

ابوتراب باقرزاده

بخوانیم و بیاندیشیم
چگونه یک انقلاب عظیم را
به انحراف و نابودی کشاندند

یکسال و اندی پیش، روزنامه اعتماد ملی برای مصاحبه به سراغ فردی در کنار دست احمدی نژاد رفت، که گفته می شود پس از یک دوره مطالعه روی طرح های حزبی و سازمان حزب "نازی" آلمان، با الگوبرداری از آن تزها و آن تجربیات به ایران بازگشت. پس از بازگشت از آلمان به ایران در قلب ستاد حزب الله، گروه های فشار و کلاس های تدریس بسیج و سپاه قرار گرفت و با احمدی نژاد به دولت آمد. این فرد "محمد علی رامین" نام دارد. با موئی نیمه بور و نیمه خرمائی و پوستی سفید و اروپائی. خودش می گوید، زاده دزفول است!

رضا شلتوکی


یادمانده ها - 21
پدیده های کوچکی
که نشانه هایی
از حوادث بزرگ را
با خود داشتند
!

--------------------

ریشه های عمیق جنگ در گرجستان
بازنگری سیاسی- نفتی
آنچه در قفقاز می گذرد
تهیه، تدوین و ترجمه از راه توده

--------------------

دادخواست دکتر لاله بهزادی
از مقامات ایران بخواهید، که بگویند
منوچهر بهزادی 
کجا دفن شده؟

--------------------

نقد فرُیدیسم- دکتر تیزابی
انقلاب بزرگ
در علم روانشناسی

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
اقتصاد و سیاست
دو دست از بدن واحد
سرمایه داری اند


ترجمه محمد پورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی
زنان و کودکان
لای چرخ دنده
صنایع ماشینی
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

ایران در آینه 5 رویداد
در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر

بنای ما برای سرمقاله این شماره راه توده، پرداختن و یا مرور چند باره اجزاء سیاست نظامی حاکم – البته از زوایائی نو- بود، اما چند خبر، مقاله، تفسیر و مصاحبه، این مسیر و برنامه را به تعویق انداخت، تا در شماره‌های آینده به آن بپردازیم.
آن مطالبی که موجب این تصمیم شد عبارتند از:
1- رویدادهای ادامه دار گرجستان، که بموجب آخرین اخبار، رئیس جمهور روسیه، روز گذشته در جلسه کابینه این کشور رسما اعلام داشت که کشتی‌های امریکائی به بهانه کمک‌های غذائی سرگرم ارسال سلاح‌های مدرن به گرجستان هستند.
  ادامه   

-------------------------------------------------

متن کامل مصاحبه سانسور شده پوتین
برای پیروزی جمهوریخواهان در امریکا
چون خطر "ایران" شوخی است
خطر "روسیه" را پیش کشیدند
ترجمه عسگرداوودی

جمعه 29 اگوست، کانال تلویزیونی« آ.ار.د» که شبکه دولتی آلمان محسوب می شود، بخش های اندک و دست و پا شکسته ای از مصاحبه مشروح خبرنگار این کانال تلویزیونی در روسیه با پوتین نخست وزیر روسیه را پخش کرد. این مصاحبه در ارتباط با حوادث اخیر گرجستان و در اوج بمباران تبلیغاتی علیه روسیه انجام شد. سانسور این مصاحبه، با اعتراض محافل سیاسی غیر دولتی در آلمان روبرو شد. متعاقب این اعتراضات، نشریه چپ گرای "یونگه ولت" آلمان که در برلین منتشر می شود، متن کامل این مصاحبه را با رنگی کردن بخش های سانسور شده چاپ و منتشر کرد. این متن را از نشریه یونگه ولت به فارسی برگردانده و منتشر می کنیم. قضاوت در باره دلیل سانسور و سخنان پوتین با خوانندگان.(راه توده)

-------------------------------------------------

امارات متحده خلیج فارس
سکوهای نظامی امریکا
برای محاصره دریائی ایران
سیامک زرنگار- راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است