راه توده

شماره 195     دوشنبه 8 مهر ماه 1387

فرزاد جهاد

ناخدا بهرام افضلی

کیومرث زرشناس

پرویز حکمت جو

رحمان هاتفی

 خصوصی سازی در روسیه - قسمت دوم

چپاول در روسیه
بنام "عدالت" و اصل 44
در دولت احمدی نژاد اجرا می شود

دولت نهم، همان راهی را می رود که دولت یلتسین در روسیه رفت
ترجمه جعفرپویا

نورالدین کیانوری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  23

یادمانده ها-23
حزب توده ایران
اهل کودتا نبود
کودتا از درون حکومت
وعلیه انقلاب 57 انجام شد

--------------------

گفتگو با آیت الله خسروشاهی

نامه های کیانوری
را، من تحویل
دفتر امام می دادم

--------------------

تراژدی شیلی
در بولیوی ناکام ماند
ویچسلاو تیوتکـین
برگردان: ا. م. شیزلی

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری 13
بحران اقتصادی
امروز در امریکا
هیچ تعجبی ندارد!
نوشته لنین - ترجمه محمدپورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی - 26
سرمایه داری
شهر و روستا را
از یکدیگر جدا کرد
ف. م. جوانشیر

راه توده ای که در برابر دارید، فاصله پیش و پس از 10 مهر را پر می کند. یعنی سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران را. ضمن گرامی داشت این روز و این بنیانگذاری، وعده می دهیم که در شماره آینده، به همین مناسبت فیلمی را که تهیه کرده ایم روی سایت راه توده قرار خواهیم داد. 

انتخابات ریاست جمهوری
با قدرت و صراحت، باید
مقابل بحث های انحرافی ایستاد!

هنوز وقت قابل توجهی تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. هر نوع بحث پیرامون این امر که چه کسی، بر اساس چه معیاری، بموجب چه زمینه اجتماعی و متاثر از کدام توازن قوا می تواند خود را نامزد این انتخابات کند، هم می تواند زود هنگام باشد و هم زود هنگام نباشد. زود هنگام است، چرا که آن 4 اصل یاد شده در بالا همچنان رو به تکامل و قوام است و چهره واقعی موقعیت از پس آن بیرون نیآمده است، و زود هنگام می تواند نباشد، اگر این بحث بتواند میلیون ها ایرانی را که یا به حاشیه رانده شده اند و یا خود نا امید شده و حاشیه گزیده اند را برانگیخته و به میدان آورد. این که زمینه این به میدان آمدن فراهم خواهد شد یا خیر؟ بستگی به بسیاری از عوامل دارد. از جمله و در راس آن بیان صریح نظرات و برنامه های جانشین برنامه ها ونظرات سیاست نظامی- جنگی حاکم. بنابراین و در درجه نخست باید با صراحت و با قبول هزینه های امنیتی آن، از تغییر سیاست حاکم با مردم سخن گفت و از آنها برای این تغییر رای خواست. این که روحانیت چه تدبیری اندیشیده برای داشتن "سهم شیر" در حاکمیت و یا فرماندهان سپاه چه عزمی را برای تثبیت موقعیت خود بعنوان نیروی برتر در عرصه اقتصادی و سیاسی درحاکمیت جزم کرده اند، مهم هست اما در نه در آن حد که تصور شود مردم برای تثبیت آن دیگری و یا برتری این دیگری به میدان خواهند آمد. این رقابت، تنها درحد مانور و بهره گیری از فرصت ها و موقعیت ها مهم اند و باید از آن استفاده کرد.
به همین دلائل، بحث در باره این که عبدالله نوری بهتر است یا کروبی و خاتمی معروف تر است یا دیگری، جز انحراف از اصل مسئله چیزی نیست. مگر برای خرید میوه به میوه فروشی رفته ایم که سیب و گلابی رسیده جدا کنیم؟ اصل بسیج مردم است که جز با بیان صریح نظرات در باره سیاست خطرناک حاکم و تبعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن ممکن نخواهد شد.  
ادامه

------------------------------------------

تحلیل "سام وب"
دبیر اول حزب کمونیست امریکا
بحران مالی امریکا
صحنه جدیدی برای
مبارزه مردم امریکا با انحصارات
ترجمه برای راه توده

فراخوان جهانی برای نجات
5 کوبائی زندانی
عسگرداوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است