راه توده

شماره 210     دوشنبه 7 بهمن ماه 1387

فرزاد جهاد

فاطمه مدرسی

سعيد اذرنگ

شاهرخ جهانگيری

احسان طبری

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران - 14 شهریور 1361
علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی
در سال 1361 چه مواضعی داشتند!

مردم ایران باید بدانند آنها که امروز سکاندار جمهوری اسلامی اند، در سالهای اول انقلاب چه می گفتند. مردم باید بدانند ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران "پیام انقلاب" بود که پس از نشستن آقای خامنه ای به جای آقای خمینی و سلطه وی بر سپاه، این ارگان تبدیل شد به "صبح صادق". این دو ارگان مطبوعاتی که یکی در زمان آقای خمینی منتشر می شد و یکی در زمان آقای خامنه ای منتشر می شود، از زمین تا آسمان با هم متفاوت اند.

نورالدين كيانوری


یادمانده ها -38
توصیه طبری
اگر پذیرفته شده بود
شاید یورش دوم
چنان ابعادی نداشت

--------------------

ادامه "سخنی با همه توده ایها"- 2
15 سال پرحادثه
کدام دیدگاه را
تائید ویا تکذیب کرد؟

--------------------

بین دو یورش حزب توده ایران چه گفت!
سخنان تاریخی
شادروان جوانشیر
درحسینه زندان اوین

--------------------

خاطرات زندان- عفت ماهباز
دهه خونین 1360
در زندان اوین

--------------------

ایگور لیگاچف دبیر دوم حزب کمونیست اتحاد شوروی
راه حل دیگری برای مقابل با
فساد حکومتی و اجتماعی نیست
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

از یک نامه دریافتی
آقایان،
 از جمهوریازبکستان عقب نشستند

--------------------

اقتصاد سیاسی
دو نوع بازرگانی
در دو دوره تاریخ

ف. م. جوانشیر

--------------------

انتشار

آرایش طبقاتی در حاکمیت
 و وظیفه روز نیروهای چپ

مداخله فوق العاده دولت در روندهای اجتماعی و اقتصادی از مختصات جامعه ماست. دولت ما سیاست بسط آگاهانه سرمایه‌داری خصوصی را دنبال می کند. بخش دولتی کنونی در ایران بنیاد غول آسائی برای تجدید تولید سرمایه‌داری است. سرمایه‌داران بوروکرات که منبع درآمد آنها برداشت اموال دولتی است امروز بر کشور ما حاکم است. نقش عظیم اقتصادی - اجتماعی دولت خود یکی از عوامل استبداد و اختناق و سرکوب و تشدید کننده جهات ارتجاعی دولت است. ترکیب خاص قشرهای سرمایه‌داری و ضعف آنها به استبداد دولت در ایران میدان داده است. در این شرایط آیا عجیب است نیروهایی که هیچ وسیله ای برای جلوگیری از مهار دولت مستبد نمی بینند امید خود را به تقویت سرمایه خصوصی ببندند؟ اگر کسی بگوید که "ضعف قشرهای سرمایه‌داری به دولت مستبد میدان داده تا نیروی عظیمی کسب کند" نباید فوری یک مارک لیبرال به او الصاق کرد. این سخن را حزب توده ایران پیش از همه گفته است. بنابراین همه آنان که از خصوصی سازی دفاع می کند یک ماهیت ندارند. بخشی از آنان در فکر مهار دولت مستبد هستند و راه دیگری برای آن پیدا نمی کنند. با این بخش که اتفاقا عمده آنان در میان اصلاح طلبان هستند باید زبان مشترک یافت و به راه حلی مشترک اندیشید. مخلوط کردن دفاع از بخش دولتی اقتصاد با دفاع از دولت جز آنکه اندیشه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را تقویت کند نتیجه دیگری ندارد. می توان هزار مقاله برضد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نوشت و ترجمه کرد اما با سکوت در برابر دستگاه عظیم سرکوبگر دولت یا قرار گرفتن در پشت هر فاشیست و مستبدی که با هر انگیزه ای بخش دولتی را پشتوانه خود می خواهد، برعکس ایدئولوژی لیبرالی را تقویت کرد. نگاهی به سایت ها و مطبوعات چپ باید انداخت تا دید چند درصد آنان برضد ستم دولت است. بحث هایی از قبیل آنکه پایگاه طبقاتی گروه های حاکم در ایران مرکب از بورژوازی بوروکراتیک و نظامی و دولتی و تجاری و غیره است را ما هم اطلاع داریم و بیش از 20 سال است که این مطلب گفته شده و در این 20 سال دهها حادثه و گروه و انشعاب در حاکمیت جمهوری اسلامی بوجود آمده است. اگر کسی معتقد است که با تقسیم کردن رهبری جمهوری اسلامی به چند گروه بورژوازی تحلیل طبقاتی انجام داده است و به اتکا این تحلیل می تواند یک بار برای همیشه همه مسایل سیاسی کشور را حل کند به خود او مربوط است، ما چنین عقیده ای نداریم. ما در صحنه سیاسی ایران یک گروه و طبقه حاکم داریم مرکب از سرمایه‌داران نظامی، تجاری، صنعتی، دولتی و شبه دولتی و خصوصی و .... یک سیاست جنگی هم داریم که گروه ها و شخصیت ها و جناح هایی از همه این بخش ها، کمتر یا بیشتر مدافع آن هستند. در همه بخش ها نیز کمتر یا بیشتر مخالفانی دارد. ما با این سیاست جنگی مخالفیم، صرفنظر از اینکه کدام جناح و بخش طبقه حاکم بیشتر یا کمتر مدافع آن است. چنین نیست که اگر معلوم شد سرمایه‌داری صنعتی ایران یا اصلا خرده بورژوازی ایران طرفدار سیاست جنگی است ما هم نظرمان عوض می شود و طرفدار این سیاست می شویم، چون خرده بورژوازی را متحد خود می دانیم. تحلیل طبقاتی و اتحادها براساس آن را نباید به کاریکاتور تبدیل کرد. ... ادامه

-------------------------------------------------

85 مین سال پس از لنين

 بحران در قلب سرمایه داری
بازگشت دوباره "لنین" به جهان

----------------------------------------------

"چین خلقی"
 گشایش دروازه های
ناشناخته ترین کشور جهان
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا

-------------------------------------------------

40 دقیقه دیدار
با فیدل کاسترو

روزنامه «یونگه ولت» چاپ آلمان
ترجمه وتدوین عسگر داوودی

 

-------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
جدید راه توده
بزودی اعلام خواهد شد

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است