تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
حزب توده ایران
بین دو یورش، درباره انقلاب چه گفت!

آخرین تحلیل هفتگی حزب توده ایران در فاصله بین دو یورش و در حالی که بخشی از رهبران حزب در زندان ها تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشتند، در اواخر اسفند 1361 منتشر شد. این تحلیل حاوی فشرده ای از تحلیل حزب توده ایران از انقلاب 57 ، دستاوردها و ناکامی های آن در طول چهار سال پس از انقلاب و مهمتر از آن ترسیم مسیر آینده این انقلاب در صورت ادامه کجروی ها و انحراف ها از شعارها و آرمان های این انقلاب و راه های برون رفت انقلاب و کشور از مشکلات و خطرات بود.

به امید سالی، به از سال های گذشته

راه توده

شماره 217     دوشنبه 26 اسفند ماه 1387

دکتر تقی ارانی

حیدر عمواوغلی

بهرام سیروس

کریم نیک بین


یادمانده ها
راه توده دوره اول
کمیته برون مرزی
و کمیته داخلی

--------------------

مرگ را فریاد نکنید
ما زندگی می خواهیم!
منوچهر خاکی

--------------------

از آقای سیامک باید پرسید
"وقت ارزشمند"
کجا صرف می شود؟
هوشمند فرهمند

--------------------

در این 4 سال
دولت احمدی نژاد
علیه امپریالیسم و یا
در خدمت آن عمل کرد؟

--------------------

خرافات
چرا با احمدی نژاد
به اوج خود رسید؟

--------------------

تفاوت دیدگاه های
حزب کمونیست لبنان
با حزب الله این کشور
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

اقتصاد سیاسی
نقش مخرب
مالکیت زمین در
کشاورزی و صنعت

نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

حمایت شرمگینانه نامه مردم از بختیار
ستیز با نقش حزب توده ایران
پیش و پس از انقلاب 57

برخی دوستان راه توده معتقدند که ارزیابی ما در این باره که دور شدن نامه مردم از موضع حزب توده ایران در دفاع از انقلاب و احترامی که برای مردم خود قائل است، خواه و ناخواه به کشیده شدن آنها به موضع دفاع از سلطنت می‌انجامد، شاید درست باشد، اما در مورد اعضای حزب توده ایران چنین نیست. این عده اعتقاد دارند که چنین خطری وجود ندارد و یا بسیار نامحتمل است. بنظر آنان پایه‌های ایدئولوژیک حزب توده ایران محکم تر از آن است که بتوان تصور همکاری با طرفداران سلطنت و بختیار را به ذهن راه داد. این دوستان البته غالبا از داخل ایران سخن می‌گویند و از اوضاع خارج از کشور کمتر اطلاع دارند. برای آنکه بدانیم این وضع تا چه اندازه جدی و واقعی است به نمونه‌هایی اشاره می‌ کنیم.  ادامه

-------------------------------------------------

"مجتبی حلوائی" دیروز
سردار "آجرلو" امروز

-------------------------------------------------

آخرین مقاله تحلیلی کیانوری

 سخنی با توده ای ها
ارتجاع داخلی
زمینه ساز
توطئه های خارجی

-------------------------------------------------

کمونیست ها از صندوق آراء بیرون می آیند!
انترفاکس:گ.آ.زوگانف
ترجمه بهروز بکتاشی

انتخابات اول مارچ در مناطق روسیه کثیف ترین انتخابات طی 15 سال بود. ویژگی این انتخابات در آن بود که در شرایطی بحرانی که تمامی کشور را تحت تاثیر قرار داده برگزار گردید. حزب حاکم کنونی برنامه واقعی خروج از بحران را در دست ندارد. از اینرو نمایندگان«حزب واحد روسیه» در جریان کارزار قبل از انتخابات در بسیاری از مناطق کلا از حضور در میان مردم امتناع ورزیدند و تنها در رادیو و تلویزیون سخنرانی کردند.
در مجموع اوضاع بغایت بغرنج است اما لاعلاج نیست. شهروندان بیشتر و بیشتر درک می کنند که خط مشی و نیروهای سیاسی نوینی ضروری است. کمونیست ها در یکسری از مناطق ازنتایج بهتری نسبت به انتخابات قبلی برخورشدند. از جمله در سه منطقه ولادیمیرسکایا، ولگاگرادسکایا و بریانسکایا کمونیستها بطور اساسی موضع خود را تقویت کردند. در شهر شرق دور«وانینو» کمونیست ها از 15 صندلی در پارلمان شهری 13 صندلی را دراختیار گرفتند.
ما 20 تا 30 درصد آراء را در مناطق اصلی روسیه بدست آوردیم و این نمودار بویژه برای شهرهای بزرگ، یعنی شهرهائی که بطور متوسط شامل 27 درصد میشود زیاد است. این به معنای آنست که ما نه تنها به فقیرترین اقشار جامعه بلکه همچنین به اقشار متوسط، متخصصین که در شهر ها کارمی کنند اتکاء داریم.
نمودارهای «حزب واحد روسیه» نشان میدهد که بطور عملی در همه جا، آرای آنها در مقایسه با انتخابات قبلی برای دومای دولتی تا 20 درصد کاهش داشته است. کمونیستها برای اولین بار در انتخابات منطقه ای شمارش موازی آراء توانستند سازماندهی کنند و نتیجه بیش از 6.1 درصد بیشتر از نتایج رسمی است.

-------------------------------------------------

"مردم"
ارگان مرکزی
حزب توده ایران

این تصویری است از "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران که در دهه 1340 و در مهاجرت تحمیلی پس از کودتای 28 مرداد منتشر می شده است. نه تنها پس از انقلاب 57 و تا مدت ها، بلکه در سالهای پیش از انقلاب نیز نام ارگان مرکزی حزب توده ایران "مردم" بوده است. از ارسال کننده این عکس بی نهایت سپاسگزاریم.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است