راه توده

شماره 243     دوشنبه 25 آبان ماه 1388

پرفسور آگاهی

هدایت اله حاتمی

صفر قهرمانی

دانش شریعت پناهی

ف. م. جوانشیر

کنسرسیومی بنام سپاه
که روبروی مردم ایستاده!

آنچه را می خوانید، حاصل همکاری مشترک یک محفل توده ایست که با پیگیری و مراجعه به اسناد رسمی منتشر شده تنظیم شده و برای انتشار در اختیار راه توده قرار گرفته است. این نوشته، که زیربنای واقعی جنبش سبز و انقلابی کنونی در ایران را ترسیم می کند را ما به چند بخش تقسیم کرده ایم که در این شماره بخش نخست آن را می خوانید. مطالعه دقیق و حتی چند باره آن را به همه توده ای ها و همه علاقمندان به درک عمیق از آنچه در ایران می گذرد توصیه می کنیم.

رحمان هاتفی


حزب توده ایران
چه هشداری داد؟
و امروز شاهد
چه نتیجه ای هستیم!

--------------------

فاجعه حاکمیت
بی قانونی به جای
قانون مداری

--------------------

پاسخی کوتاه به آقای کدیور
هم نیمه خالی
و هم نیمه پر
لیوان تاریخ را ببینیم

--------------------

پیروز واقعی
در اشغال عراق
شرکت های نفتی اند

--------------------

3 دولت با 3 سیاست
در 3 منطقه کردنشین
ایران، ترکیه، عراق
ترجمه و تدوین آذر فرخنده

--------------------

تحلیل هفتگی آبان 1361
از آن امام حسین
تا این امام حسین!

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
انقلاب اسپانیا
و درک مراحل انقلاب

ف.م.جوانشیر

خیزش سبز انقلابی ایران
باید از سطح به عمق راه یابد!

آیا کودتای 22 خرداد، رویدادی اتفاقی بود و آنها که دست به کودتا زدند، 5 ماه پس از کودتا و شکل گیری جنبشی ملی در کشور علیه این کودتا، از کرده خود پشیمان اند؟
این نوع سئوالات از سوی کسانی می تواند مطرح شود که این کودتا را حادثه ای پیوند بریده با گذشته و جدا مانده از آینده بدانند و از سیر حوادث و رویدادهای 20 سال اخیر درکشور غافل بوده باشند. کسانی که سیر حوادث 5 سال گذشته جمهوری اسلامی را نه در عمق، بلکه در سطح دیده اند.   ادامه

-------------------------------------------------

پاکستان
جبهه جنگ های تازه ای
که بزودی گشوده خواهد شد
یونس پارسا بناب

-------------------------------------------------

ارزیابی حزب کمونیست روسیه از پیام اخیر رئیس جمهور این کشور
وصله بر پینه، در اقتصاد روسیه
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه بهروز بکتاشی

 

رئیس جمهور روسیه "مدودف" طرح های مورد نظر خود برای سمت گیری اقتصادی در روسیه اعلام کرده است. آنچه او مطرح کرده در چارچوب گسترش خصوصی سازی و بنابر ارزیابی حزب کمونیست روسیه فدراتیو، کپی برداری از مدل سرمایه داری لیبرالی است.

حزب کمونیست فدراتیو روسیه در دومای دولتی پیام "مدودف" در مجمع فدرال روسیه را اینچنین ارزیابی کرده است:

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است