راه توده

شماره 234     دوشنبه 23 شهریور ماه 1388

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

مهرداد فرجاد آزاد

دکتر حسین جودت

هوشنگ ناظمی

لغو قانون اساسی

کلام آخر کودتای 22 خرداد است

اگر قرار باشد سخن گفتن ازعزل یا تغییر رهبری مخالفت با قانون اساسی و ضدیت با ولایت فقیه باشد، دراینصورت خود قانون اساسی قبل از همه ضدولایت فقیه است، زیرا شرایط و اصول مربوط به عزل رهبر پیش از هر جای دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. کودتا به گونه ای سخن می‌گوید که گویی نام علی خامنه‌ای در قانون اساسی آمده و هرکس با او مخالفت کند با قانون اساسی مخالفت کرده است.

انوشیروان ابراهیمی


تحلیل هفتگی- 11 مهرماه 1361
دو قانون اساسی
که استبداد
آنها را باطل کرد!

--------------------

فروپاشی اتحاد شوروی

 و متلاشی شدن ج. اسلامی
انفجار از درون
تجربه می تواند
دوبار تکرار شود
برگردان "کيوان خسروی"

--------------------

محسن دلیجانی

به یاد آن هزاران
که برخاک افتادند

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی

ف. م. جوانشیر
(4)

انقلاب 1848
و نقش اعضای اولین
حزب کمونیست جهان
 

ف.م.جوانشیر

--------------------

کودتای 22 خرداد، به 30 سال زمان نیاز داشت
شیطان در جلد جمهوری اسلامی
انقلاب بزرگ 57 را بلعید!

کتاب تحقیقی بازی شیطانی، تنها یک کتاب و یا یک تحقیق نیست. گزارشی از 7 دهه بازی با برگ سبز اسلام علیه جنبش های آزادیبخش و احزاب و سازمان های چپ و مترقی نیست. مجموعه ای خبری از وقایع همین دهه ها نیز نیست. بلکه مجموعه ای از همه آنهاست و با آنکه دو محور مهم، یعنی نقش اخوان المسلمین و گروه های اسلامی در جنگ افغانستان در آن برجسته است، اما از نقش تشیع و گروه های اسلامی ایران نیز به کرات در آن یاد می شود. تشکیل سازمان تروریستی فدائیان اسلام که سنگ بنای آن در اوج جنگ دوم جهانی و قدر قدرتی فاشیسم گذاشته شد و پس از جنگ دوم به عاملی تبدیل شد در دست محافل بریتانیائی برای اهداف سیاست منطقه ای انگلستان. بزرگترین تنش ها را همین سازمان تررویستی در جنبش ملی دهه 30، تحت لوای مبارزه و مقابله با ملیون و طرفداری از سنن و فرامین خشک اسلامی در ایران ایجاد کرد. ادامه

 

------------------------------------------

فراخوان برای 3 جشن
ملی و انقلابی در روسیه
بهروز بکتاشی
 

پخش خبر پلنوم
حزب کمونیست روسیه
از تلویزیون دولتی
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است