احسان طبری

بموجب اسناد مکتوبی که می خوانید
شکل گیری جنبش سبز
توده ایها را غافلگیر نکرد!

سال های میان 1371 تا 1376 را باید از آن سال هایی دانست كه در تاریخ كشورها همچون دوران "بینابینی"، (حلقه ای در فاصله گذشته و آینده) از آنها یاد می شود. دوران های تاریخی كه از یكسو نتیجه دوران پیشین خود هستند و از سوی دیگر تدارك دوران پسین.

در اینگونه دوران ها دری بر روی گذشته بسته می شود و در همانحال دری دیگر بر روی آینده باز می شود. دوران 71 تا 76 بواقع چنین سال هایی در تاریخ 30 سال اخیر كشور ما بود.

انوشیروان ابراهیمی

راه توده

شماره 261     دوشنبه 16 فروردین ماه 1389

رضا شلتوکی

دکتر حسین جودت

عباس حجری

حسن قزلچی


یادمانده های علی خدائی
ماهیت ج. اسلامی
با شرکت یا تحریم
شرکت در رفراندم
تعیین نمی شد!

--------------------

مافیای اقتصادی
پشت فرمان تحریف
اصل 44 قانون اساسی
سنگر بندی کرده!
هدایت احمدی

--------------------

یونان
دروازه بحران را
به روی اروپا گشوده
آذرفریتاش

--------------------

تحلیل هفتگی 9 آبان 61
وحدت ملی
با تقسیم مردم
به خودی ها
 و غیر خودی ها
از هم پاشید!

--------------------

دولت روسیه و
 اپوزیسیون کمونیستی
بهروز بکتاشی

--------------------

دو جنبش
سرخ و سبز
در تایلند و ایران
آذرفریتاش

--------------------

اخباری از مناسبات
چین، لائوس،بلاروس

ایران بسوی یک تحول انقلابی
در جاده انقلاب 57 می رود

10 ماه از کودتای 22 خرداد می گذرد. میهن ما در این 10 ماه شاهد رویدادهائی تاریخی بود و مردم ایران باندازه دهها سال آموختند، شناختند و تجربه کردند. هم توان و عزم خود را باز شناختند و هم ماهیت و درنده خوئی حاکمیت را. صدها فیلم و کتاب و مقاله و تحلیل نمی توانست مردم ما را در چنین وسعت و عمقی با ماهیت حاکمیت آشنا و آنها را برای رفتن به سوی فرصت های دیگر و ایجاد تحولات بنیادی در کشور آماده کند.

شماری از فعالان سیاسی – اعم از مذهبی و غیر مذهبی- چنین تصور و تبلیغ می کنند که انقلاب یعنی جنگ و گلوله، سرنگونی و ویرانی و برای پرهیز از آنچه در سه دهه پیش در ایران روی داد، بیم دارند بگویند جنبش سبز مردم ایران یک جنبش انقلابی است. این عده چنان در چنبره اشکال انقلاب اسیر شده اند که محتوای انقلابی جنبش سبز را فراموش کرده اند.

هر تحولی که نتیجه آن تغییر ترکیب طبقاتی حاکم، تغییر سمت گیری اقتصادی کشور باشد و و اقشار و طبقات تحت ستم و تحت فشار اقتصادی کشور ما را هر چه وسیع تر زیر چتر یک عدالت اجتماعی قرار دهد و هر قانونی که وضع شود و یا از دل قانون اساسی بیرون کشیده شده و به سود این تغییر به اجرا گذاشته شود، نامش یک تحول انقلابی است. این تحول، آزادی ستمگران و غارتگران را محدود و دهها میلیون مردم به بند کشیده شده ایران را از اسارت می رهاند. دهها نشریه و سایت اینترنتی وابسته به حاکمیت کنونی زیر فشار نشریات و سایت های از بند رها شده و مدافع جنبش انقلابی رنگ باخته و از صحنه خارج خواهند شد. .... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------------

رفراندوم ج. اسلامی
مناظره غیرحضوری
عموئی و نگهدار
در گفتگو با مریم محمدی

----------------------------------------------------------------

گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با عضو فراکسیون چپ پارلمان آرژانتینی
"چپ" بدون پایگاه توده ای
محکوم به شکست است!
ترجمه عسگرداوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است