خسرو روزبه

در فاصله انتخابات مجلس پنجم و انتخابات دوم خرداد
حوادث دیوار صوتی را شکست
اما مهاجرین از خواب برنخاستند!

مرور راه توده ها و رسیدن به برخی مطالب در برخی بزنگاه های سیاسی ایران، گاه برای خود ما نیز حیرت آور می شود. نه آنکه از مرور مطالبی که خود منتشر کرده ایم حیرت زده شویم، بلکه حیرت می کنیم از آن همه گفتن و نوشتن که نقش میخی را داشت بر سنگ. چقدر این جمله آخرین مصاحبه میرحسین موسوی با سایت کلمه برای ما قابل درک است، وقتی در پایان شرح آنچه در کشور جاری است و خطراتی که پیش می بینی می شود، در خطابی غیر مستقیم به خامنه ای نوشت: می گویم، اما میخ آهنین نمی رود بر سنگ! این وصف به جان کوشی 18 -19 ساله راه توده نیز هست. حیرت آور است که حتی میخ آهنین راه توده بر سنگ نشریه نامه مردم نیز فرو نرفت. نشریه و نامی که در واقع باید مواضع و افشاگری ها و هشدارهای راه توده در آن منتشر می شد.

سرگردجعفر وکیلی

راه توده

شماره 287     دوشنبه 19 مهر ماه 1389

ناخدا افضلی

سرهنگ کبیری

سرهنگ عطاریان

سرهنگ آذرفر


مقاله ای از مصطفی تاج زاده
مقابل تحریف
واقعیات دهه اول
ج. اسلامی بایستیم!
--------------------
طراحان قتل عام 67
حاکمان امروز ج. اسلامی اند
درس از گذشته
برای مبارزات امروز
--------------------
نگاهی به نظرات عبدالرحیم پور
در رهبری سازمان اکثریت
رنسانس معکوس
در فدائیان اکثریت
--------------------

نگاهی به سخنرانی اکبر گنجی
قاطعیت آقای خمینی
تزلزل آقای خامنه ای
بهرام نگاه

--------------------

ایران
فتنه های تاریخی
در سرزمینی کهنسال
دکتر سروش سهرابی

--------------------

بازخوانی زندگی "صالحی"
زنده ماندن
برای زندگی کردن

--------------------

درباره ماهیت حکومت ها
جمهوری سوسیالیستی بلاروس
آمار سخن می گویند
نه ادعاهای پوچ
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

تایلند
مانور ارتش
آگاهی سرخپوشان
آذرفریتاش

ماهیت امریکائی- انگلیسی
کودتای 22 خرداد پنهان نیست!

به کرات، در پیام هائی که دریافت می کنیم، درباره ماهیت کودتای 22 خرداد سئوال می کنند و می خواهند، راه توده بر اساس کدام دلائل و نشانه ها اعتقاد دارد، آنچه در 22 خرداد روی داد، کودتائی امریکائی و یا انگلیسی بود؟
شک نیست که ما سند و مدرکی دال بر دخالت مستقیم امریکا و انگلیس و حتی عوامل نفوذی آنها در این کودتا نداریم. پس از کودتای 28 مرداد نیز تا سالها، هیچ سازمان و ارگانی مدرک و سندی درباره نقش امریکا و انگلیس در آن کودتا نداشت، تا آن که سرانجام و بویژه پس از سقوط حکومت شاهنشاهی- کودتائی محمدرضا شاه این اسناد فاش شد.   
 ادامه

-------------------------------------------------------------------

گفتگوئی، هرچند مختصر، با "علی صالحی"
از حاکمیت دروغ
در این سرزمین
پشتم می لرزد!

-------------------------------------------------------------------

گفتگوی هفته نامه اشپیگل
با "کیرشنر" ، رئیس جمهور آرژانتین
آرژانتین
هنوز زخمی حکومت
خونین نظامی هاست!
ترجمه رضا نافعی

 

-------------------------------------------------------------------

فیلم را از اینجا ببینید!
17 سال
پس از به توپ بستن
پارلمان روسیه

سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو
ترجمه آزاده اسفندیاری

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است