پرفسور آگاهی

یادمانده های علی خدائی- 65
انتقال رهبران فدائیان اکثریت
از ایران به افغانستان

طاهری پور، فتاپور، کاکوند و شماری از برجسته ترین کادرهای سازمان اکثریت و همچنین رفقا نامور و تقی برومند با کمک شبکه‌ای که بوجود آورده بودیم از ایران خارج شده و به افغانستان آمدند. قاچاق بخش جدائی ناپذیر از زندگی مردم بلوچستان است. چه در ایران و چه در افغانستان و چه در پاکستان. این زندگی آنها در زمان شاه هم بود و هنوز هم هست. بنابراین، شما نمی توانید به این دلیل که فلان فرد در قاچاق دست دارد، روی او و امکاناتش خط بکشید و یا علیه او حکم صادر کنید. من در میان آنها شریف ترین انسان ها را پیدا کردم که حرفشان حرف بود و قولشان قول. چنان که جان بعضی از رفقای ما را در شرایط خطرناک حفظ کردند.

دکتر هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 345     دوشنبه 28  آذر  1390

سرهنگ عطاریان

داوود نوروزی

سرهنگ آذرفر

مهرداد فرجاد


پاسخ به سئوال گروهی از
دانشجویان دانشگاه اهواز

سیاوش کسرائی
توده ای بود
توده ای ماند
و توده ای درگذشت!

--------------------------------------

راه توده را به
حال خود بگذارید
اما، فکری
به حال خود کنید

--------------------------------------

تغییر قانون کار
توطئه ایست
که رهبر حامی آنست

-----------------------------------

چهاردهمین کنگره
 حزب کمونیست روسیه

کنگره انتخابات
ریاست جمهوری
در مسکو برپا شد
آزاده اسفندیاری

-----------------------------------

تونس و مصر
هنوز راه درازی
در پیش روست!
آذر فریتاش

-----------------------------------

ثروت و فقر
در پایان مرز
ادامه بقاء
سارا واگن کنشت
 ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------------

آگاهی ملی
بار دیگر
به روسیه بازگشته
بهروز بکتاشی

----------------------------------

نظری به جنبش کارگری و کمونیستی
محاسبه شتابزده
رضا شاه
روی اتحاد با
آلمان هیتلر
ی
عبدالصمد کامبخش – 10

دیکتاتوری هنوز در ج. اسلامی
نهادینه نشده و نباید بگذاریم بشود!

بحث در باره دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بسیار دقیق و درعین حال مهم و پیچیده است.
جرات زیادی لازم نیست و یا حداقل ما نیازمند آن نیستیم که بگوئیم: در جمهوری اسلامی هنوز دیکتاتوری نهادینه نشده است. آنچنان که در زمان رضا شاه شده بود و در زمان شاه سابق نیز در دهه 1340 تا رسیدن به انقلاب نهادینه شد. یعنی سلطه رژیمی که در آن نفس نمی شد کشید. شرایطی که داشتن کتاب های ماکسیسم گورگی و یا جک لندن در خانه هم جرم بود. مطبوعات کاملا تحت سانسور و شکنجه و اعدام هم برقرار و مردم نیز در بی خبری از آنچه می گذشت.
آنچه وضع کنونی ایران را با آن دوران متمایز می کند، همین نهادینه نشدن دیکتاتوری و استبداد، آگاهی و حساسیت سیاسی مردم و مقاومتی است که مردم و فعالان و احزاب سیاسی در برابر آن می کنند. یعنی استبداد هنوز سیستماتیک نشده است. درحالیکه در زمان شاه، در سالهای پس از کودتای 28 مرداد چنین شد. برای رسیدن به این نهادینه شدن، شاه و رژیم برآمده از کودتای 28 مرداد از هیچ جنایتی رویگردان نشدند. با خانواده زندانیان سیاسی پس از کودتای 28 مرداد باید به گفتگو نشست تا از رفتار فرمانداری نظامی تیمور بختیار و حمام زرهی تعریف کنند.  اما وقتی شاه مسلط شد و توانست جامعه را غیر سیاسی کند، دریچه های زندگی عادی مردم را تا حدودی باز گذاشت یا بهتر است بگویم دریچه های رو به فرهنگ کوچه بازاری غرب را بازتر کرد. رژیم توانست مردم را بکلی از سیاست بریده و از صحنه بیرون کند. هیچ انتخاباتی را در سالهای پس از 28 مرداد نمی توان یافت که مردم بصورت وسیع در آن شرکت کرده باشند و یا اساسا بدانند چه روزی رای گیری است و چه کسی می خواهد نماینده شود. کسی جرات نداشت حتی در خانه درباره شاه حرف بزند. این را مقایسه کنید با وضع کنونی که مردم زیر و روی حکومت را در تاکسی و اتوبوس و خیابان می گویند! و حکومت نمی داند با انتخابات آینده مجلس و انتخابی بودن ریاست جمهوری که بلای جانش شده چه کند؟ و چگونه مردم را حذف کند؟   ... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------

ایران، چرا باید
قربانی استراتژیک
جنگ پیشگرانه شود؟
میشل شوسودوفسکی 4 دسامبر 2011
وبسایت گلوبال ریسرچ- س. ابراهیم بیگی

-----------------------------------------------------------------------------

علیه جنگ و ویرانی- برای صلح و آزادی

در تاریخ معاصر ما، دوبار بانگ "بریده باد نای جغد جنگ" در ایران به آسمان برخاست. یکبار در سالهای جنگ دوم جهانی و در قصیده تاریخی ملک الشعرا بهار و بار دیگر علیه سیاست جنگی حاکمیت و خطر حمله نظامی به ایران توسط خانم "سیمین بهبهانی". شعر خانم بهبهانی درهمین آذر ماهی که به پایان آن نزدیک شده ایم و در اوج تشدید نگرانی از حمله نظامی به ایران سروده و منتشر شد. این شعر، سندی است بر تائید آن نگرانی که در تمام هفت سال گذشته راه توده روی آن پافشاری کرده و خواهان ایستادگی ملی در برابر آن شد و اکنون نیز اعتقاد داریم هر جبهه ای که برای تحولات در ایران تشکیل شود، نمی تواند از چارچوب خواست عموم مردم ایران برای پرهیز از جنگ و ویرانی باشد. حاکمیت کنونی با سیاست جنگی پیوند دارد و فریاد علیه سیاست جنگی حاکمیت، عملا فریاد علیه حاکمیت است.
شعر خانم بهبهانی:
خرد کجاست که من این چنین ازو دورم؟
چه شد مرا که ز تدبیر و رای مهجورم؟
نشسته بر سِرجا مهماِن منزلِ من:
چو گرگ هار بر او، بی بهانه می شورم
که گفت بشکنمش سر به سنگ کینه و قهر؟
سپس به پاش درافتم که :آن معذورم!
چه لازم است "دگرکیش" را شوم دشمن
به ادعا که به امر خدا مامورم
چرا همیشه جهان را به جنگ می خوانم
مگر ندیده ی این نکبتم، مگر کورم؟
هنوز گور شهیدان تر است از اشکم
ز جنگ گویم اگر، مست آب انگورم
گرو گرفتن انسان چه ارمغان آورد
به جز بلا که بدان شیوه باز مغرورم؟
چو کودکی که ندانرد نهفته ریگ به مشت
نمی گشایم و بازیگرانه مسرورم
***
سیزد به صدق و صفا مشت بسته باز کنم
که بیش ازین نبود قهر و کینه مقدورم.
                    10  آذر ماه 1390
                    سیمین بهبهانی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است