"مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران
شماره 53 پنجشنبه 25 مرداد 1358

مشی 70 ساله حزب توده ایران
برای اتحاد با همه نیروها

حزب توده ایران یک مسلک مذهبی یا لامذهبی نیست و با مذهب هم سر نزاع ندارد، بلکه یک حزب سیاسی است. برنامه اجتماعی او به خاطر بهبود سرنوشت انسان است. نمی‌خواهد انحصاری عمل کند و مایل است در اتحاد با دیگران گام بردارد. معتقد به آزادی‌های مسئول، دمکراتیک و به ویژه حقوق دمکراتیک زنان و مردان و همه خلق‌های ایران است.

راه توده

شماره 318     دوشنبه 15 خرداد ماه 1389

آصف رزم دیده

علی گلاویژ

فرزاد دادگر

صابر محمد زاده


مرور راه توده
کارگزاران
سیاست های امریکا
در نهادهای
نظامی  و غیر نظامی
جمهوری اسلامی

-----------------

احمدی نژاد
می داند که "آقا"
اهل پذیرش
اشتباهاتش نیست!

-------------------------------

پاسخ به برخی پیام ها
به خود اجازه دهید
با دیدگاه های دیگر
هم آشنا شوید!

-----------------

اهمیت توجه دقیق
به محتوا و مضمون
دمکراتیک آزادی ها

--------------------

احزاب برادر را
به گمراهی نبرید!

حسین بهمن زاده

-------------------------------

صندوق بین الملل
ژاندارم 
سرمایه داری جهانی
ترجمه و تدوین آذرفریتاش

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2012 برگزار خواهد شد. بموجب نتایج در انتخابات محلی اخیر نه تنها سرکوزی، بلکه راست فرانسه بازنده آن انتخابات خواهد بود. طیف چپ فرانسه، دیگر اشکال سنتی در دهه های 1970 و 1980 را ندارد. از دل حزب سوسیالیست فرانسه حزب چپ بیرون آمد كه با کمونیست‌ها متحد است و در مجموع جبهه چپ را تشكیل داده اند. در آلمان نیز تقریبا وضعی مشابه وجود دارد. مطبوعات و تلویزیون های فرانسه از هماکنون مصاحبه ها و مقالاتی در باره نظرات حزب چپ فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور منتشر می کنند. حتی شایع است که رئیس کل فرانسوی صندوق بین المللی پول را که رقیب جدی سرکوزی ارزیابی شده با هدف حذف او از صحنه سیاسی فرانسه از راس صندوق بین الملل پول برداشتند. آن هم باتهام روابط نامشروع جنسی تا ضربه سیاسی به او وارد آورند. آنچه می خوانید بخش هائی از مصاحبه تلویزیونی کاندیدای حزب چپ فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 است. (فیلم مصاحبه)

-------------------------------

زندگی مارکس از زبان دخترش
آغاز دوران دشوار
خانه بدوشی
مارکس وخانواده‌اش

ترجمه جعفرپویا

آقای خامنه ای هنوز نمی خواهد
از بیراهه ای که رفته بازگردد

آقای خامنه ای و آن تیمی که به همراه او، مجموعه سیاست به هم بافته نظامی، اتمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بر کشور تحمیل کردند و برای پیشبرد آنها از هیچ طرح و برنامه و توطئه ای دریغ نکردند، خود بهتر از هر حزب و فرد و جریان سیاسی دیگری میدانند که ادامه این مجموعه سیاسی نه تنها با بن بست روبروست، بلکه شکست آن هر روز بیش از روز پیش آشکار می شود. نه تنها آشکارتر می شود، بلکه به ذخیره نیروی آماده انفجار می افزاید.
آن چنگ و دندانی که طراحان و کارگزاران این مجموعه سیاسی اکنون در قلب حاکمیت به هم نشان میدهند، حاصل همین بن بست و شکست است. حتی دار و دسته امام زمانی ها نیز شکست این سیاست ها را در خفا پذیرفته و برای نجات خویش به "ناسیونالیسم ایرانی" متوسل شده اند. گرایشی که نه خود به آن باور دارند، نه گروه های دیگر درون حاکمیت و نه مردم. تلاش برای معامله سیاسی پنهان با امریکا که این روزها درباره دولت احمدی نژاد می گویند و می نویسند نیز بخشی از تلاش برای نجات خویش است. کشتی در حال غرق است و هر کس به امید نجات، خود را به آب می اندازد.
دراین میان، رهبر جمهوری اسلامی هنوز نمی خواهد شکست سیاست هائی که خود وی پرچمدار آن بوده و هست را بپذیرد و به همین دلیل به آنها که می خواهند حساب خود را زیرکانه از حساب وی جدا کنند دندان نشان میدهد. ماجرای احمدی نژاد و مشائی اینست و عقبه آنها که امثال مصباح یزدی و دیگران باشند نیز بخش دیگری از همین ماجرا هستند. هر اندازه بحران سیاسی و اقتصادی داخلی فشار بیشتری به حاکمیت و طراحان و هدایت کنندگان مجموعه سیاست های حاکم وارد می آورد و هر اندازه خطر خارجی و رویدادهای خارجی تشدید می شوند، بحران درون حاکمیت نیز شدیدتر و آشکارتر می شود. یعنی همان صحنه ای که در هفته های گذشته در برابر ملت است. حتی کارزار جهانی برای خاتمه دادن به تولید برق اتمی بدلیل خطراتی که برای بشریت و جهان دارد نیز به حاکمیت جمهوری اسلامی و سکانداران سیاست اتمی ایران فشار وارد می آورد. همچنان که جنبش های ضد استبدادی در منطقه این فشار را می آورد.
پذیرش این شکست و بازگشت از بی راهه طی شده، نیازمند جسارتی است که به تعبیر شخص آقای خامنه ای در سخنرانی سالگرد درگذشته آیت الله خمینی، ایشان، یعنی آقای خمینی داشت و بارها نیز اشتباهات خود را نه تنها پذیرفت، بلکه رسما اعلام کرد. در این تعبیر آقای خامنه ای، این اعتراف نیز نهفته است که آن جسارت آقای خمینی در ایشان نیست و به همین دلیل در مرداب یک شکست همه جانبه دست و پا می زند. او هنوز پشت شعارها و کلی گوئی ها می خواهد پنهان شود و به این درک نرسیده که زمان را تقریبا از دست داده است و اگر بیش از این تاخیر کند، همه چیز را از دست میدهد!
قبول شکست، قبول اشتباهات و پذیرش بازگشت از بیراهه، البته دشوار است، اما نه بدشواری زمانی که دیگر هیچ امکانی باقی نمانده باشد!


مصاحبه با عضو رهبری حزب کمونیست ژاپن
درباره فاجعه اتمی در این کشور

اگر نیروگاه های اتمی
دراختیار بخش خصوصی نبود

فاجعه اتمی ژاپن
می توانست بوجود نیآید

ترجمه عسگر داوودی

« تئتوسوزو فاوا» عضو رهبری حزب کمونیست ژاپن و مسئول «انستیو علوم اجتماعی مرتبط با حزب کمونیست ژاپن» است .
روزنامه چپ گرای "یونگه ولت" آلمان مصاحبه ای در باره بحران اقتصادی سرمایه داری و زلزله ژاپن با وی کرده که بخش هائی از آن را میخوانید: 
یونگه ولت: ژاپن 54 مرکز تولید انرژی اتمی دارد. شما می گوئید که حادثه اتمی فوکوشیما در ژاپن به دلیل مشگل ریشه ای نظام سرمایه داری بود، چرا اینگونه فکر می کنید؟ 
تئتوسوزو فاوا: در ژاپن کلیه مراکز تولید انرژی هسته ای خصوصی است. حوادث و تهدیداتی از این نوع ناشی از سودجوئی بی حد و مرز سرمایه داری است، این بحث ها را امروزه در اغلب رسانه های متعهد مشاهده می کنیم. مثلا رسانه ها می پرسند که در «مرکز اتمی تپکو» چرا برنامه هدایت آب دریا ... ادامه

 آرشیو

 19 سال
راه توده

-----------

 بایگانی

 راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید.

--------
 بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1

(مهرماه 1371) تا شماره 127

(اردیبهشت ماه 1383)

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

جستجوی عنوانی مطالب منتشر شده

 در راه توده اینترنتی

--------

 تماس با
 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است