رضا شلتوکی

بانگ خاموش نشدنی 3 نسل
در شهرها و کوه های کردستان

بخش سوم و پایانی مقاله مشروح زنده یاد "رضا شلتوکی" را دراین شماره راه توده می خوانید. مقاله ای تحقیقی و منسجم که عبور زمان از تاریخ انتشارآن، هرگز از اعتبار آن نکاسته و آنچه در آن مطرح شده، همچنان، نه تنها تاریخ کردستان و جنبش های ملی آن،(در صدر آنها حزب دمکرات کردستان ایران) بلکه راهنمای آینده هر جنبش مترقی است که در کردستان فعالیت کند. در همین بخش شما با بنای اولیه حزب "کومله" و حل آن در حزب دمکرات کردستان ایران در سالهای دور می شوید.   

قاضی محمد

راه توده

شماره 333     دوشنبه 28 شهریور ماه 1390

عزیز یوسفی

حسین جودت

عباس حجری

حسن قزلچی


اینست آن نظامی که جنتی می گوید
و آن کشتی که رهبر ناخدای آنست!

علیه موسوی
کودتا کردند
تا 3 هزار میلیارد
تومان به جیب بزنند

--------------------

گفتگوی روزنامه "اعتماد" با محمد علی عموئی
جنبش کمونیستی
و تاریخ شفاهی
حزب توده ایران

--------------------

نعل وارونه رادیو فردا
هر آخوندی
مرتجع نیست
و هر مکلائی
مترقی نیست!

--------------------

نادر نادرپور
شاعری که شعرش
تابع حوادث
دوران بود
احمد قاسمی

--------------------

نگاهی تحلیلی به تاریخ معاصر ایران
تجزیه و نا امنی
همیشه درایران
بهانه کودتا
و استبداد بوده
دکتر سروش سهرابی

--------------------

دولت ترکیه
چهره ای آشناست
اشتباه نکنید!

--------------------

نقش جدیدی
که برعهده
رسانه های نوین
قرارگرفته

--------------------

با کشور شوراها
همان کردند که هیتلر
می خواست بکند

سایت فرقه دمکرات آذربایجان

باید انتخابات را تبدیل
به دگرگونی فضای کنونی کرد

هر آنجه امروز شاهد آن هستیم و موجب نگرانی نسبت به آینده ایران و ایرانی است، ریشه در محاصره مردم و دور نگهداشتن آنها از آگاهی و غفلت احزاب و شخصیت های سیاسی- معمم و غیر معمم- از پیش از انقلاب 57 تا سالهای اخیر است. غفلت هائی که اگر ادامه یابد، سرانجام به برابر هم قرار گرفتن اقوام و مذاهب در ایران خواهد انجامید و ایرانی شطرنجی را از خود باقی خواهد گذاشت. در شکل گیری این سرنوشت ممکن است توپ و تانک و اتم سهمی در تشدید فاجعه داشته باشند، اما در جلوگیری از آن، برخلاف تصور رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه هیچ نقشی نخواهند داشت.
حاصل آن محاصره مردم و غفلت های سیاسی گذشته، که در بالا و بصورت کلی به آن اشاره شد، احیای نظام استبدادی- سلطنتی درایران است که بزرگترین دربار شاهنشاهی را، بعنوان کانون فتنه و استبداد، تحت عنوان "بیت رهبری" شکل بخشیده است. در بدبینانه ترین حالت، می توان گفت که آن بازی و مانور سریعی که با بهره گیری از تجربه انقلاب ایران توانستند در مصر، با بلند کردن مبارک و سپردن امور به ارتش انجام بدهند، در طول 33 سال و با عبور از راه های دشوار، به امتحان گذاشتن راه حل های مختلف و برجای گذاشتن ویرانی ها و کشتارهای تاریخی، توانستند تا آستانه قطعی شدن آن پیش ببرند. یعنی بلند کردن شاه، اما احیای نظام استبدادی شاهنشاهی و حاکم ساختن نظامی ها بر کشور. هم رهبر جمهوری اسلامی و هم فرماندهان سپاه هر ادعائی جز این داشته باشند، حتی اگر در ادعای خود صادق نیز باشند، محصول کار همین است که اشاره شد. با این ویژگی، که برای این سلطنت یک ایدئولوژی مذهبی و پایگاه پرقدرت اقتصادی نیز ساخته اند، تا به آسانی رژیم شاه از جا کنده نشود!
آن دست هائی که چنین سرنوشتی را برای انقلاب 57 رقم زده اند، به امید ابدی ساختن یک نظام استبدادی و نظامی با ایدئولوژی مذهبی در ایران اند، اما تاریخ می گوید که هیچ نظام طبقاتی ابدی نیست، بویژه در ایران کنونی که مردم آن مشت به دیوار استبداد و غارت کشورمی کوبند و دیر یا زود بزرگترین تحولات در آن رقم خواهد خورد. آیا می توان تا لحظه وقوع تحولات، در انتظار حادثه باقی ماند؟
پاسخ نه تنها منفی است، بلکه حتی در صحنه کنونی نیز شاهدیم که علیرغم همه خطراتی که روی سر هر مخالفی پرپر می زند، هیچکس حاضر به تمکین و قبول سکوت نیست، زیرا دیگر هیچکس نمی خواهد غفلت های گذشته تکرار شود.
به همین دلیل است که می گوئیم جنبش نجات ایران و یا جنبش سبز، با دشوارترین کارزار روبروست. کارزار و سرانجامی که نه تنها رهبران جنبش سبز، نه تنها چهره های سیاسی شناخته شده، بلکه شخصیت هائی نظیر محمود دولت آبادی و محمدرضا شجریان نیز در پایان دو مصاحبه مشروح و تلویزیونی خود که از تلویزیون بی بی سی نیز پخش شد با درد و نگرانی از آن سخن گفتند. این که نباید اجازه داد سرانجام رژیم کنونی با فاجعه ای تاریخی برای ایران توام شود. برای جلوگیری از این فاجعه، از هر امکان و هر متحدی در درون و بیرون حکومت باید استفاده کرد و هیچ فرصت خارجی و داخلی را نباید از دست داد. در هر گذرگاهی باید آماده مانور بود، تا لحظه ای که شکست سیاست نظامی دربار رهبری راه را برای تغییرات اساسی در ساختار نظام فراهم آورد. معنای این بهره گیری آن نیست که برای مثال در انتخابات پیش روی مجلس باید شرکت کرد و یا نباید شرکت کرد.  ...   ادامه

-----------------------------------------------------------------

"شیلی"
نمی خواهد، یکبار دیگر
زیر سلطه استبداد برود
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است